< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік вибуття основних засобів

Об'єкти основних засобів списуються з балансу банку в разі:

  • – реалізації;
  • – безоплатного передавання;
  • – ліквідації;
  • – вкладення в статутний капітал підприємства (господарського товариства).

Реалізація основних засобів

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається як різниця між надходженням коштів за основні засоби (з вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям основних засобів і нематеріальних активів) та їх залишковою вартістю.

Сума залишкової вартості об'єкта, що перевищує суму виручки від його реалізації, відображається за дебетом рахунка 7490 А "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів", а сума виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, – за кредитом рахунку 6490 П "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів" .

Приклад. Банк продає автомобіль первісною вартістю 60 000 грн (сума зносу –48 000 грн) за 11 000 грн (табл. 10.4).

Таблиця 10.4

Бухгалтерські проведення з обліку операції з реалізації основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

Списання вартості автомобіля за рахунок суми зносу

4409

4400

48 000

Списання вартості автомобіля за рахунок отриманих коштів від покупця

1200

4400

11 000

Відображення збитку від продажу

7490

4400

  • 1 000
  • (60 000 – 48 000-11 000)

Безоплатне передавання основних засобів

Безоплатне передавання основних засобів здійснюється аналогічно до їх реалізації (крім передавання між підвідомчими установами).

Порядок безоплатного передавання активів між підвідомчими установами визначається банком самостійно.

Приклад. Банк безоплатно передає підприємству комп'ютер (первісна вартість – 5 000 грн, сума зносу – 4 500) (табл. 10.5).

Таблиця 10.5

Бухгалтерські проведення з обліку операції з безоплатного передавання основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

дт

Кт

Списання вартості комп'ютера за рахунок суми зносу

4409

4400

4 500

Відображення збитку

7490

4400

  • 500
  • (5 000 – 4 500)

Ліквідація основних засобів

Під час ліквідації основних засобів здійснюються такі проведення:

– на суму зносу:

Дт – рахунки 4409 КА "Знос основних засобів", 4509 КА "Знос інших необоротних матеріальних активів";

Кт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи";

– на залишкову вартість:

Дт – рахунок 7290 А "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів";

Кт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи".

У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.

Вкладення банку в статутний капітал підприємства (господарського товариства) у формі основних засобів. Вкладення банку в статутний капітал підприємства (господарського товариства) у формі основних засобів і нематеріальних активів відображаються за справедливою вартістю переданих активів. У такому разі здійснюються такі проведення:

– на суму вкладення в статутний капітал

Дт – рахунки 4103 А "Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи", 4105 А "Інвестиції в інші асоційовані компанії", 4203 А "Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи", 4205 А "Інвестиції в інші дочірні компанії";

– на суму зносу (накопиченої амортизації)

Дт – рахунки 4409 КА "Знос основних засобів", 4509 КА "Знос інших необоротних матеріальних активів";

– на суму переоцінки

Дт – рахунок 5100 П "Результати переоцінки основних засобів";

– на суму перевищення залишкової вартості над справедливою

Дт – рахунок 7490 А "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів";

– на справедливу вартість необоротних активів

Кт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи";

– на суму переоцінки

Кт – рахунок 5030 П "Нерозподілені прибутки минулих років".

Під час ліквідації підприємства (господарського товариства) необоротні активи, що були передані банком-учасником у статутний капітал та повернені банку в натуральній формі без винагороди, відображаються таким проведенням:

– на первісну (переоцінену) вартість необоротних активів

Дт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи";

– на суму перевищення суми вкладення над вартістю повернених необоротних активів

Дт – рахунок 7399 А "Інші операційні витрати";

– на балансову вартість інвестиції

Кт – рахунки 4103 А "Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи", 4105 А "Інвестиції в інші асоційовані компанії", 4203 А "Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи", 4205 А "Інвестиції в інші дочірні компанії".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >