< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік операцій з нематеріальними активами

У розділі розглядається механізм обліку операцій з нематеріальними активами. Дається характеристика обліку гудвілу.

Організація обліку операцій з нематеріальними активами

Нематеріальний актив – актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується банком для використання у своїй діяльності понад один рік (або один операційний цикл, якщо він перевищує один рік) в адміністративних цілях або для надання в лізинг (оренду) іншим особам.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими їх групами:

 • – права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо);
 • – права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо);
 • – авторське право та суміжні з ним права (право на комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних) тощо);
 • – незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;
 • – інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Банки самостійно визначають групи залежно від виду та способу використання нематеріальних активів у своїй діяльності.

Не визнаються нематеріальним активом і підлягають відображенню в складі витрат звітного періоду, у якому вони були здійснені, такі витрати:

 • – на дослідження;
 • – на підготовку, й перепідготовку кадрів;
 • – на рекламу;
 • – на створення, реорганізацію та переміщення банку або його частини;
 • – на створення внутрішньої ділової репутації банку, вартість видань.

Для обліку нематеріальних активів використовуються рахунки розділу 43 "Нематеріальні активи":

 • – 4300 А "Нематеріальні активи";
 • – 4309 КА "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
 • – 4310 А "Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами";
 • – 4321 "Гудвіл".

Операції з обміну, вдосконалення, підтримання в робочому стані, вибуття, зменшення корисності, амортизації нематеріальних активів відображаються в бухгалтерському обліку за тими самими принципами, що діють в операціях з основними засобами (див. відповідні параграфи розд. 10).

Бухгалтерський облік надходження нематеріальних активів

Придбані чи створені нематеріальні активи визнаються за первісною вартісно.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості придбання (з вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Нематеріальний актив на стадії його розроблення слід відображати в балансі, якщо банк має:

 • – намір, технічні засоби та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання;
 • – змогу отримати майбутні економічні вигоди від реалізації або використання нематеріального активу;
 • – інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробленням нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріям визнання, то витрати, що пов'язані з його придбанням або створенням, визнаються витратами звітного періоду, протягом якого вони були здійснені.

Приклад. Програмісти банку протягом місяця розробляють програму автоматизації обліку кредитних операцій (нарахована заробітна плата – 2 000 грн, нараховані податки – 700 грн). Для отримання консультаційної допомоги банк уклав угоду з фірмою "Software" (вартість консультаційних послуг – 1 000 грн) (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Бухгалтерські проведення з обліку операції створення нематеріальних активів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

Нарахування заробітної плати програмістам банку

4310

3652

2 000

Нарахування податків

4310

3622

700

Розрахунок з фірмою "Software"

4310

1200

1 000

Введення програми в експлуатацію

4300

4310

3 700

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >