< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Перелік умовних скорочень і позначень

ACC American College of Cardiology (Американська колегія кардіологів)

ACR American College of Rheumatology (Американська колегія ревматологів)

AHA American Heart Association (Американська кардіологічна асоціація)

MALT Mucosa Associated Lymphoid Tissue (лімфоїдна тканина, асоційована зі слизовими оболонками)

NYHA New York Heart Association (Нью-Йоркська асоціація кардіологів)

OS opening snap (клац відкриття мітрального клапана)

Ig immunoglobulin (імуноглобулін)

II interleukin (інтерлейкін)

vWF von Willebrand factor (фактор Віл-лебранда)

АГ артеріальна гіпертензія

АДГ антидіуретичний гормон

АКТГ адренокортикотропний гормон

АН аортальна недостатність

АНА антинуклеарний фактор

АПФ ангіотензинперетворюючий фермент

АРУ Асоціація ревматологів України

АС аортальний стеноз

АСГ антистрептогіалуронідаза

АСК антистрептокіназа

АСЛ-О антистрептолізин-О

АЦА антицентромерні аутоантитіла

БА бронхіальна астма

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я

ВП вузликовий поліартеріїт

ВХ виразкова хвороба

ВШГ васкуліт Шенляйна – Геноха

ГГН гострий гломерулонефрит

ГЕРХ гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

ГК глюкокортикостероїди

ГКА гігантоклітинний артеріїт

ГКС гострий коронарний синдром

ГЛЛ гостра лімфобластна лейкемія

ГМЛ гостра мієлобластна лейкемія

ГН гломерулонефрит

ГНН гостра ниркова недостатність

ГП гострий пієлонефрит

ГРЛ гостра ревматична лихоманка

ГТ гіпотиреоз

ГХ гіпертонічна хвороба

ДАТ діастолічний артеріальний тиск

ДВЗ дисеміноване внутрішньосудинне згортання

ДМ дерматоміозит

ДТЗ дифузний токсичний зоб

ЕГДС езофагогастродуоденоскопія

ЕКГ електрокардіографія

ЕхоКГ ехокардіографія

ЖЄЛ життєва ємність легень

ЗДА залізодефіцитна анемія

ЗЄЛ загальна ємність легень

ЗОЛ залишковий об'єм легень

ІАПФ інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

ІЕ інфекційний ендокардит

ІМ інфаркт міокарда

ІПП інгібітори прогонової помпи

IP інсулінорезистентність

ІТП імунна тромбоцитопенічна пурпура

ІХС ішемічна хвороба серця

КТ комп'ютерна томографія

ЛА легенева артерія

ЛНГ лімфоми не-Ходжкіна (Годжкіна)

ЛПВЩ ліпопротеїни високої щільності

ЛПДНЩ ліпопротеїни дуже низької щільності

ЛПНЩ ліпопротеїни низької щільності

ЛФК лікувальна фізична культура

ЛШ лівий шлуночок

МАУ мікроальбумінурія

МДС мієлодиспластичний синдром

МКХ-10 Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду

МН мітральна недостатність

МП метилпреднізолон

МРТ магнітно-резонансна томографія

МС мітральний стеноз

НАА неспецифічний аортоартеріїт

НП негоспітальні пневмонії

НПЗЗ нестероїдні протизапальні засоби

ОА остеоартроз

ОФВ1 об'єм форсованого видиху за першу секунду

ОЦК об'єм циркулюючої крові

ПМ поліміозит

ПОШвид пікова об'ємна швидкість видиху

ПП праве передсердя

ПТ пульс-терапія

ПТГ порушена толерантність до глюкози

ПЩЗ прищитоподібна залоза

РА ревматоїдний артрит

РПМ ревматична поліміалгія

РФ ревматоїдний фактор

СА- блокада синоаурикулярна блокада

СВ системний васкуліт

СК сечова кислота

СН серцева недостатність

СНІД синдром набутого імунодефіциту

СРБ С-реактивний білок

ССД системна склеродермія

ССС серцево-судинна система

СТГ соматотропний гормон

СЧВ системний червоний вовчак

ТГ тригліцериди

ТЕЛА тромбоемболія легеневої артерії

ТСК трансплантація стовбурових клітин

ТТ тиреотоксикоз

ТТГ тиреотропний гормон

УЗД ультразвукове дослідження

ФЖЄЛ форсована життєва ємність легень

ФК функціональні класи

ФКГ фонокардіографія

ХГ хвороба/лімфома Ходжкіна (Годжкіна)

ХГН хронічний гломерулонефрит

ХЛЛ хронічна лімфоцитарна лейкемія

ХЛС хронічне легеневе серце

ХМЛ хронічна мієлоїдна лейкемія

ХНН хронічна ниркова недостатність

ХОЗЛ хронічні обструктивні захворювання легень

ХПН хронічний пієлонефрит

ХС холестерин

ХСН хронічна серцева недостатність

ХШ хвороба Шегрена

ЦВТ центральний венозний тиск

ЦД цукровий діабет

ЦНС центральна нервова система

ШКТ шлунково-кишковий тракт

ШОЕ швидкість осідання еритроцитів

ЩЗ щитоподібна залоза

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >