< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Консультування в контексті різних наукових підходів

Консультування в парадигмі психоаналітичного підходу

Психоаналіз – теорія особистості, представники якої пояснюють неадекватну поведінку людей та причини психічних порушень. Психоаналітична теорія здійснила значний вплив на інші психологічні концепції особистості. Науковці досить часто презентують психоаналіз як психодинамічний підхід, ядром якого є уявлення про розподіл психічної енергії людини.

До найбільш яскравих представників психоаналітичного напрямку в консультуванні та психотерапії належать З. Фрейд (класичний психоаналіз), К.-Г. Юнг (аналітична психологія), А. Адлер (індивідуальна психологія), Г. Саллівен (інтерперсональна психотерапія), К. Хорні (характерологічний аналіз), Е. Фромм (гуманістичний психоаналіз), М. Кляйн, А. Фрейд (дитячий психоаналіз) тощо.

Класичний психоаналіз З. Фрейда. Засновником психоаналітичного напрямку є Зігмунд Фрейд – австрійський лікар- психіатр, котрий відкрив глибину несвідомого, сміливо поставивши його в центр людської поведінки. Вчений описав основні рівні психічного життя людини – свідомий, підсвідомий, несвідомий. Одним з найбільших досягнень його наукової спадщини є відкриття несвідомого. 3. Фрейд вважав що психіка – це айсберг, у якому основна частина (несвідоме) схована під водою і відображена неусвідомленими потребами, переживаннями, спогадами. На фоні цього виникає необхідність створення психотерапевтичної моделі, здатної відкрити приховані джерела поведінки та навчитись ними управляти.

За З. Фрейдом, структуру особистості утворюють три взаємопов'язані інстанції: Воно (Id), Я (Ego), Над Я (Super-Ego). Поведінка людини визначається особливостями взаємодії між спонукальними силами цих інстанцій. Id виступає першоосновою особистості, своєрідним резервуаром психічної енергії, що живить Ego і Super-Ego. Саме Id (Воно) на несвідомому рівні регулює рівень напруги в організмі, зберігаючи стан гомеостазу та прагне до задоволення потреб організму шляхом зменшення рівня страждань і посилення задоволення (незалежно від законів моралі та реалій життя). Отже, основний принцип зниження напруги (а заодно й невротизації особистості) означений як принцип задоволення.

Ego (Я) відповідає за прийняття свідомих рішень, за організацію взаємодії з оточенням "тут і тепер". При цьому Ego намагається використовувати інтелект, усвідомлений досвід, визначаючи послідовність задоволення потреб та забезпечуючи зв'язок між конфліктуючими вимогами Id та Super-Ego, тобто між потребами організму і вимогами зовнішнього світу. Таким чином, ефективний спосіб виконання Ego вимог Id грунтується на принципі реальності.

Super-Ego (Над-Я) презентується як моральні уявлення та цінності, що здебільшого передаються через виховання, традиції. В результаті дії цієї системи формуються дві підсистеми: совість (діє завдяки формуванню почуття вини) та Ідеальне-Я (заохочує завдяки почуттю гордості до позитивної поведінки). Основна функція Super-Ego – стримування імпульсів Id, прагнення до досконалості та спрямованість на досягнення моральних цілей.

Психологу-консультанту важливо знати, що регулятивні сторони розуму можуть бути приведені до стану хаосу актами "пригнічення", тобто нещирістю індивідуума з самим собою. Ego виступає як посередник між Id і зовнішнім світом, усвідомлюючи заборони суспільства і не дозволяє виявити бажання. Так, Ego зауважує: "Я цього зовсім не бажаю" або "Я замість цього зроблю інше". Очевидно, що внутрішньоособистісний конфлікт буде шукати виходу в будь-якій іншій формі, однак на цей раз у вигляді невротичного синдрому, як-от: неспокою, забудькуватості або в більш серйозній формі неврозу.

З. Фрейд сформулював змістову сутність захисних механізмів особистості й показав їх значення (як відображення слабкості розвитку Ego). У тих випадках, коли свідоме не може справитись із зростаючою тривогою за допомогою раціональних методів, то на допомогу приходять механізми психічного захисту, які спрямовані на збереження позитивного образу Я та уникнення тяжких розладів. Однак, психічні захисти можуть стояти на шляху до саморозвитку. Вчений виділяв такі захисти: пригнічення, сублімація, проекція, формування реакцій, заперечення, фіксація і регресія.

Причинно-наслідкова детермінованість є базовим принципом у терапії неврозів, викликаних психологічним механізмом придушення. Так, пригнічення людиною сексуальних переживань може виступати причиною її неврозів і сприяти створенню невротичних симптомів. Однак, теорія психоаналізу не пояснює появу і розвиток інших психічних порушень (особливо психотичних реакцій індивіда).

Процес психоаналітичного консультування. Один із постулатів психотерапії – пацієнт має навчитись самостійно керувати своїм життям. Основна мета психоаналізу – посилити Ego клієнта завдяки зняттю пригніченості (яка з'являється через події, що відбулися у минулому); заповнити прогалини в пам'яті та створити можливості виносити судження, опираючись на силу Ego, а не використовуючи слабкі місця та травми, які залишились ще з дитинства.

Головна сутність психоаналізу як методу полягає в тому, щоб витягнути невротичний конфлікт з темряви несвідомого на світло свідомості, в межах якої з ним легше розбиратися – аналізувати, пояснювати, знаходити аналогії. Послідовники та опоненти вчення 3. Фрейда сходяться у визнанні могутності сили царства несвідомого, адже саме там зароджуються величезні енергетичні ресурси – життєві сили і спонукання. Варто пам'ятати, що терапія 3. Фрейда – це різносторонній творчий процес, успішний саме тому, що нескований жорсткою теорією. На думку вченого, не варто розуміти теорію як таку, що визначає людину як жертву власних інстинктів, єдиним способом спасіння для якої є виявлення свого лібідо за найменшого стимулу.

Основні компоненти психоаналітичного процесу:

 • – активізація Ego клієнта до участі в інтелектуальній роботі, яка пов'язана з інтерпретацією, з метою заповнення прогалин у психічних ресурсах і здійснення переносу влади Super-Ego на аналітика;
 • – стимулювання Ego клієнта на боротьбу з вимогами Id для подолання його опору;
 • – співвідношення енергії опору і мобілізації ресурсів клієнта;
 • – відновлення порядку в Ego завдяки аналізу матеріалу із несвідомого клієнта.

Передбачається, що у процесі психоаналітичних сеансів клієнт (у психоаналізі часто – пацієнт) поступово набуває свободи для пошуку найбільш ефективного виходу в реальність своїх інстинктивних устремлінь. Якщо ж бажаний вихід неможливий (через слабкість мотивації, недорозвиненість Я-концепції тощо), то клієнт має підійти до розуміння суб'єктивних труднощів і до необхідності щирої відмови від таких прагнень. Завдання психоаналітика – "докопатись" до конкретного конфлікту, "витягнути" його із несвідомого. Якщо це глибокий невротичний конфлікт, то його вирішення передбачає застосування психологічного катарсису (очищення). Сама процедура називається абреакцією і передбачає знищення плутанини в думках клієнта, звільнення його від "комплексів" і відновлення функціональної єдності його розуму, а саме: клієнт набуває свободи для пошуку найбільш оптимального виходу в реальність своїх інстинктивних устремлінь.

Процес аналізу витісненого матеріалу у несвідоме здійснюється шляхом використання спеціальних психоаналітичних методів.

Метод вільних асоціацій сприяє трансформації матеріалу з несвідомого у підсвідоме, а потім – у свідоме. У процесі психологічної допомоги психоаналітик налаштовує клієнта на вербалізацію думок, тобто на словесне відтворення вільних асоціацій, їх невимушений потік. Як правило, сеанс починається з визначення основної проблеми (Що найбільше хвилює? У чому причина візиту?)

Намагаючись розкрити свій запит до психолога, клієнт самостійно або за допомогою консультанта відтворює ті події, які викликали неприємні переживання. Думки не підлягають цензурі, проте аналітик відзначає їх послідовність, повторюваність, моменти затримки та переривання, невербальні прояви, тембральні акценти. При цьому він намагається віднайти ознаки придушення (все це фіксується, записується з метою подальшого аналізу). Так, клієнт може запинатися або ж виказує тушування, намагаючись пригадати щось забуте. Це означає, що десь перервалась нитка природного потоку інстинктивних прагнень із підсвідомого у свідоме, а звідти – в реальність. Ці симптоми, як "буйки", вказують на наявність глибинних психологічних конфліктів. Наприклад, перша випадкова думка може якраз представляти забутий травматичний досвід.

Метод тлумачення сновидінь. Сни, на думку З. Фрейда, відкривають доступ до несвідомого. Клієнт розповідає свої сни, які інтерпретуються консультантом через присутні в них символи. Інтерпретація снів – це, за З. Фрейдом, "королівська дорога до пізнання несвідомої активності мозку", оскільки вони можуть містити деформований зміст події, яка у реальному житті приховується (чим сильніше заплутаний у сні зміст ситуації – тим більш важливою вона є для клієнта). Сни можуть відображати певний опір несвідомого клієнта процесам його усвідомлення з метою збереження цілісності психіки.

У процесі роботи зі снами З. Фрейд рекомендував не розглядати сон у цілому, а піддавати аналізу окремі фрагменти, використовуючи вище описаний метод вільних асоціацій. Спонукаючи клієнта говорити все, що спадає на думку, психолог має виокремити ті словосполучення, речення, які повторюються у поясненнях, гіпотезах клієнта щодо значення його сновидінь або ж супроводжуються хвилюванням, паузами, незвичними реакціями.

Дитячі сни якісно відрізняються від снів дорослих. Так, дитині може приснитись зоопарк, до якого вдень їй щось завадило прийти. У дорослих сни, навпаки, можуть демонструвати витіснені, недозволені бажання, які видозмінюються чи спотворюються (думка "не хочу йти на роботу" може проявитись у сні, де людина травмує ногу).

Аналізуючи сни клієнта, консультанту рекомендується дотримуватись ряду наступних правил:

 • – не звертати увагу на зовнішній контекст сну, оскільки його зміст не відповідає сутності витісненого у несвідоме клієнта матеріалу;
 • – сон клієнта варто розбивати на частини і досліджувати їх окремо;
 • – психолог має проявити терпіння, очікуючи, поки несвідоме клієнта проявиться самостійно (це може відбутись несподівано), показуючи дорогу до його прихованих бажань.

Техніка роботи зі снами залежить від досвіду аналітика та особистісних установок клієнта, має суб'єктивний характер реалізації на практиці.

Метод інтерпретації (пояснення або конструкції) використовується для з'ясування змісту несвідомого. Процедура особливо важлива у процесі досягнення інсайту. Матеріалом для інтерпретації є також вільні асоціації клієнтів, обмовки, сновидіння, переноси (трансфер) та контрпереноси (контртрансфер). Інтерпретація передбачає перетворення неусвідомленої значущої події в усвідомлену інформацію. Це уміння подивитись на ситуацію клієнта по-іншому, поєднуючи теоретичні постулати психоаналізу з фактами біографії клієнта. У процесі інтерпретації психолог веде активний пошук неусвідомлених бажань, установок та стереотипів клієнта. "Я вірно зрозумів: інколи Вам хочеться вдарити Вашого чоловіка, як колись хотілось ударити батька? Це може свідчити про певний перенос та амбівалентність Ваших почуттів". Під час перших зустрічей доцільно використовувати нескладні інтерпретації; більш глибокі думки та здогадки варто обговорювати пізніше, коли між клієнтом та консультантом складуться довірливі стосунки.

Схематично процедура інтерпретування може виглядати так:

 • – повідомлення клієнта (консультант уважно слухає, концентрується на вільних асоціаціях, обмовках, повторах, невербальних проявах);
 • – інтерпретація отриманого матеріалу, озвучення перших висновків, "здогадок";
 • – аналіз реакцій клієнта на інтерпретації психолога ("Як Ви думаєте, чи має це місце?", "Як Ви ставитесь до таких думок?");
 • – інсайт (здогадка, несподіваний поворот у думках та почуттях клієнта).

Зауважимо, що інсайт може мати як вербальний, так і невербальний прояв; важливо обговорити варіанти використання нового досвіду в реальному житті (як відомо, метод психоаналізу часто критикують за його концентрацію на минулому досвіді). Досвідчений психоаналітик сприяє тому, щоб клієнт сам здійснював інтерпретації своїх асоціацій, що відображають його позицію, ставлення до подій далекого минулого.

Аналіз переносу дозволяє відпрацювати ті конфлікти, які гальмують індивідуальний психологічний розвиток клієнта. Перенос – це своєрідна трансформація початкового неврозу клієнта у невроз стосовно аналітика.

Поряд з використанням захисних механізмів клієнт починає використовувати енергію психологічного опору (упереджене невиконання фундаментальних правил). Подолання опору – важливий етап психоаналітичного сеансу. Опір може проявлятись, зокрема, у процесі взаємодії психолога та клієнта (запізнення на сеанс, образи, ухиляння від відповіді на запитання, несподівана конфронтація тощо).

Приклад із практики. Чоловік 55 років на зустрічі з психологом (жінкою 50 років) намагався звинуватити її в упередженому ставленні до нього ("очевидно, що ви не зрозумієте мене, ви поспішаєте, це видно, ви не хочете мене слухати, вам не цікаво"). Він гостро реагував на будь-яку реакцію, запідозрюючи психолога в небажанні бути об'єктивним. Пізніше з'ясувалось, що його дружина такого ж віку і хоча за фахом вона не психолог, однак її незалежна та виважена "аж занадто" поведінка спонукала чоловіка до думки про "жіночу солідарність", а, отже – необ'єктивне бачення психологом його проблеми. Очевидно, що це можна інтерпретувати як своєрідний опір терапії (раптом жінка- психолог помітить те, у чому його підозрює дружина і що, зрештою, турбує його самого).

У цьому випадку робота з негативним переносом може поступово знизити опір клієнта та спрямувати роботу на усвідомлення пригніченої невротичної тривоги. Варто пам'ятати про амбівалентність (подвійність) почуттів клієнта. Негативний перенос часто є більш сприятливим для прояснення реальних спотворених почуттів (у наведеному випадку – прихована заздрість колись успішного чоловіка до задоволеної жінки, котра реалізує себе у творчості). Саме схожі почуття чоловік переживав і в кабінеті психолога.

Легка конфронтація може допомогти усвідомленню неприйнятних для клієнта почуттів та сприяти налагодженню робочого альянсу в ході консультативної взаємодії. Наприклад, зауваження чи уточнення консультанта з приводу висловлювання жінки про її сімейне життя можуть сприйнятись нею як критика з боку її чоловіка.

У результаті аналітичних сеансів людина має актуалізувати здатність прийняти на себе відповідальність за своє життя та майбутнє шляхом посилення Ego, досягнення інсайту (розуміння) через розкриття несвідомого, витісненого матеріалу. При цьому психоаналітик має займати нейтральну позицію з метою формування так званого механізму переносу, за яким на терапевта проектуються реальні почуття, що переживаються клієнтом стосовно інших людей. Під час сеансу клієнт глибоко занурюється у переживання минулого. Аналітичний процес передбачає: а) вивільнення імпульсу (пригнічених прагнень, сподівань, віри у власні сили); б) посилення заснованого на реальності функціонування Ego та привласнення ним значної частини Id; в) зміну змісту Super-Ego таким чином, щоб воно являло собою особистісні, осмислені, а не абстрактні, відокремлені від реальності, жорсткі моральні стандарти.

З'ясовуючи причини тривоги клієнта, важливо визначити її тип (реальна, невротична чи моральна). Так, невротична тривога може стати результатом страху втратити контроль над інстинктами, а моральна – страху порушити моральні норми (закладеними в Super-Ego).

Матеріалом для аналітика можуть виступати й власні почуття психолога, які переживаються під час роботи з клієнтом. У процесі консультування можливий контрперенос – проекція поведінкових стереотипів психолога стосовно клієнта. У такому випадку варто звернутись до досвідченого супервізора, котрий допоможе подивитись на виявлені факти більш об'єктивно.

Досить відомою та популярною є психоаналітична терапія швейцарського психіатра Карла-Гюстава Юнга – основоположника аналітичної психології. У своїй роботі "Психологічні типи" вчений показав різноманітність людської типології (екстраверт, інтроверт), довівши те, що найбільш небезпечною помилкою психологів є намагання втиснути клієнта в одну з відомих категорій, інколи, в ту, до якої належить сам консультант. Він вважав, що свідоме та несвідоме постійно взаємодіють, виступаючи як дві ланки одного цілого.

Особливу роль К.-Г. Юнг відводив колективному несвідомому, яке, на його думку, є ядром психічного матеріалу і не може бути в індивідуальному досвіді людини, оскільки є здобутком культури всіх поколінь; це природна і соціальна атмосфера, в якій розвивається людина, це джерело її натхнення і здобутків, її психологічний спадок. За Юнгом, несвідоме в першу чергу проявляється через символи – індивідуальні (природні, спонтанні) та колективні (зокрема, релігійні). Саме тому він вивчав міфологію, символіку, релігійні обряди.

Аналіз символів, їх інтерпретація – важливий внесок К.-Г. Юнга у терапевтичну (консультативну) психологію. Однак найважливіше, що запропонував вчений, – це заклик до "свободи" у вивченні фактів власного життя задля розуміння його сутності та особистісного розвитку ("індивідуації").

У консультуванні широко використовується юнгіанський метод словесних асоціацій (асоціативний експеримент). Це проективний метод, який використовується для вивчення мотивації клієнта, а також відтворення його "життєвої картини". Сама процедура полягає у тому, що клієнту пропонується швидко відреагувати на наперед заданий ряд слів-стимулів будь-яким словом чи словосполученням, що приходить в голову. Головні показники-індикатори – це час та смислове навантаження асоціацій. Виокремлюються схожі відповіді, їх емоційна подача, поведінкові реакції. На основі інтерпретації отриманого матеріалу робиться висновок про наявність так званих комплексів, що заважають особистісному розвитку (ініціації) клієнта.

Консультант має змогу виділити ті сторони чи події життя клієнта, які той прагне приховати чи спотворити, не усвідомлюючи цього. Однак жорсткі комплекси істотно заважають адаптуватись до оточення, сприймати себе адекватно. їх усвідомлення призведе до утримання від стереотипних реакцій та покращення якості життя клієнта. Оскільки метод має проективний характер, то очевидно, що достовірність його результатів залежить від інтуїції та спостережливості спеціаліста, тому потребує додаткових стандартизованих методик.

Робота зі снами – важливий метод у терапії К.-Г. Юнга. Він бачив у снах механізм, що веде від комплексів до усвідомлення проблем. За Юнгом, сон має символічну природу, тому і пояснювати його варто, використовуючи мову символів. Точніше, вчений пропонував "не тікати у вільні асоціації", а зосередитись на конкретних значеннях символів та у процесі трактування дати їм якомога більше аналогій. Психоаналітик розумів сни як засіб компенсації позицій Ego. Він пропонував особливу увагу звертати на "великі" сни, котрі проектуються колективним несвідомим і є своєрідним попередженням. К.-Г. Юнг застерігав від інтерпретації снів без урахування особистісної ситуації клієнта (варто запитати "Чому саме цей символ, а не інший?"), тобто, досліджувати їх смисловий контекст.

Юнгіанський підхід започаткував нові, символічні та метафоричні, форми психотерапевтичної практики, які широко використовуються у сучасних концепціях консультування та психотерапії. Працюючи з архетипічними проблемами клієнта, аналітик супроводжує його, сприяючи розвитку (індивідуації) самості, - творчого потенціалу та самореалізації.

У практиці психологічного консультування достатньо затребуваною є індивідуальна психологія А. Адлера, який разом із З. Фрейдом зробив Відень батьківщиною психотерапії. Вченому належить особлива заслуга у дослідженні проблеми соціальної інтегрованості особистості. Він стверджував, що не можна зберегти душевну рівновагу, відмежовуючись від своєї соціальної групи, оскільки сама структура особистості залежить від суспільства.

Адлеріанський аналіз – це консультативна практика, що заснована на ідеях індивідуальної психології та спрямована на підвищення у клієнта оцінки власної цінності, не дивлячись на недоліки, проблеми, труднощі. Консультант має допомогти клієнту віднайти себе, свою індивідуальність.

За А. Адлером, розвиток особистості постулюється її універсальним прагненням до використання соціуму задля почуття власної переваги, досягнень, зверхності, а саме:

 • – у ранньому дитинстві помилково створюються зразки і моделі поведінки, формуються цілі та життєвий план, який свідомо чи несвідомо виконується ("дитяча лінія поведінки");
 • – конкретними зразками для особистості виступають приклади переможців та певні можливості задля досягнення успіху (рамки визначає культура соціуму).

Постулати (твердження) полягають у наступному:

 • – психічний апарат індивіда має висхідну, віртуозну схильність забезпечувати пристосування та утвердження в реальності за допомогою здійснюваних ним маніпуляцій, фіктивних ідей, установок на досягнення цілей;
 • – людина не здатна думати, відчувати, бажати, діяти, не маючи перед собою мети;
 • – якщо відома мета людини, то можна передбачити, що буде з нею відбуватись;
 • – тільки на підставі висновків, які робить людина (про себе, інших, життя), проявляється її індивідуальність, аперцептивна схема життєвого шляху;
 • – невротики тенденційно збирають спогади свого дитинства, бажаючи піднятись і захиститись від небезпек у теперішньому і майбутньому, проявляючи сильний самозахист у намаганні знайти своє місце у житті.

На думку А. Адлера, у структурі психічного впливовими є не усвідомлення, а почуття неповноцінності та невпевненості в собі, які потім можуть оформитись у вигляді суджень та фантазій. Специфіка дослідження психічної динаміки клієнта полягає у тому, що спочатку розглядається мета (перевага тих чи інших прагнень), потім з'ясовується стан боротьби суперечливих тенденцій (особливо у невротика), насамкінець – джерела "душевного механізму".

Основні процедури: глибинне інтерв'ю, аналіз ранніх дитячих спогадів, аналіз переносів (реакція на терапевта), аналіз сновидінь – допомагають виявити, пояснити та за необхідності змінити життєвий стиль клієнта, сприяють розвитку соціальної спрямованості та готовності до співпраці з іншими людьми у процесі досягнення кінцевої мети.

До найбільш відомих технік у практиці консультування можна віднести аналіз ранніх спогадів. Консультант пропонує клієнту згадати якийсь випадок (історію) із далекого минулого, з дитинства. У ході розповіді клієнт відображає певні почуття, демонструючи ставлення та виказуючи ймовірність впливу пережитої ситуації на події теперішнього часу.

На відміну від інших психоаналітиків, А. Адлер фіксував свою увагу на здорових сторонах особистості, намагаючись їх використати у подоланні комплексів неповноцінності. Особливо часто він використовував творчу енергію клієнтів, активізував їх прагнення до створення нового, оригінального.

Приклад із практики. Клієнт 33-х років звернувся зі скаргою на систематичний біль в області кишечника. Неприємності з т.з. "гострим животом" з'явились біля десяти років назад. Це було пов'язано з рядом неприємних переживань, невдач. Тривале обстеження та лікування не дало результатів. На думку консультанта, симптоми підкріплювались стилем життя клієнта та відсутністю значущих цілей. Провівши ряд процедур із визначення близьких та перспективних цілей, було складено програму їх реалізації. Однак звичний стиль життя клієнта заважав ефективній роботі. Він погоджувався, що мало прикладає усиль, проте не виявляв особливого терпіння та ініціативи. Одного разу йому запропонували взяти участь в організації патріотично налаштованої групи. Ідея захопила чоловіка, він проявив наполегливість у вирішенні проблеми зі здоров'ям (комплексно підійшов до лікування), яка поступово втратила свою актуальність. Як бачимо, значуща ціль, зміна звичного ритму життя та вивільнення творчого імпульсу сприяло ефективному вирішенню проблеми, яка тривалий час мала вторинну вигоду (обмежувала непотрібне спілкування, відволікала від неприємностей у бізнесі тощо).

Показники ефективності консультування за А. Адлером: посилення почуття реальності, відповідальність; заміна прихованої ворожості взаємною доброзичливістю шляхом свідомого розвитку почуття спільності та руйнування устремління до зверхності та влади.

У випадку відмови від терапії (відкритого опору) – важливо пояснити клієнту, що відбувається насправді (це результат власної невпевненості, недовіри собі, соціальної невключеності тощо).

Консультування за А. Адлером передбачає:

 • а) турботу про клієнта, повне його прийняття;
 • б) дослідження власного життєвого стилю клієнта через розкриття і розуміння його почуттів, раннього дитинства та стосунків з батьками;
 • в) досягнення інсайту через усвідомлення помилкових цілей і руйнівної поведінки;
 • г) організація діяльності, спрямованої на зміни, ризик, прийняття відповідальності за власне життя.

Завдяки науковій спадщині А. Адлера, значно більше уваги консультанти почали надавати сімейній психології. Процес психологічної допомоги у такому разі носить, скоріше, освітній, ніж терапевтичний характер.

Важливо відзначити, що у психологічному консультуванні використання психоаналітичного підходу обмежене, оскільки вимагає тривалого включеного спостереження, зосередженості на проявах глибинних структур та використанні раннього досвіду, що суперечить одному з принципів консультування "тут і тепер".

Будь-який метод має свої обмеження. Не варто забувати, що сам З. Фрейд вважав психоаналітичний процес ефективним у терапії невротиків, людей з підвищеною тривожністю та глибинними внутрішніми конфліктами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >