< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Юридична діяльність у країнах англо-американської правової сім'ї

Якщо романо-германський тип правових систем поставав раціональним шляхом, то англо-американськийприродно- еволюційним, внаслідок пріоритетного розвитку юридичної практики судових інстанцій. Тобто власне практична діяльність юристів стала головною детермінантою у розвитку основних сфер державно- правового життя, а практика, прагматизм були й залишаються основними рисами розвитку юридичної діяльності.

Соціальний статус та престиж юридичної професії у правових системах цих країн залишається високим, не зважаючи на проблеми, зумовлені перенасиченням ринку праці. Такий стан пояснюється певними історичними чинниками. У США юристи посідають вищі щаблі соціальної структури у політичному житті, державному управлінні. Престиж англійських правників підтримує авторитетність судових інстанцій, суддів зокрема. Протягом тривалого періоду вони підтримували парламент у боротьбі з абсолютиськими зазіханнями короля. Нині судді й адвокати також відіграють важливу роль, але вже як противагу до абсолютизації влади парламенту.

Правовим системам Англії та США також властива практична спрямованість підготовки юридичних кадрів.

Норми англійського права – це положення, які беруть з основної частини судового рішення. Норми континентального права вироблені доктринальним шляхом або в процесі законотворчої діяльності, мають загальний характер.

Вирізняється і категоріальний апарат англо-американської правової сім'ї, який виконує роль специфічного інструментарію у професійному спілкуванні. Юристи континентальної системи як норму розуміють різні явища, що обумовлено різним їх походженням.

Особливості англо-американського типу правових систем виникають і в процесі правотворчості. Федеральні суди, як і суди штатів, мають повноваження створювати загальне право (common law), під яким розуміють сукупність законодавчих правил, повністю зумовлених судовим рішенням або масою судових рішень. Таке становище характерне як для правової системи США, так і для правової системи Англії, хоча між ними існують деякі суттєві відмінності, які стосуються власне методології формування прецедентного права. Англійському праву властива більше "формальність", а американському – "самостійність". Суди сприймаються як виконавці законодавчої функції, оскільки створюють поправки до закону, які керуватимуть поведінкою людей у майбутньому.

Зіставлення характерних ознак юридичної діяльності двох типів правових систем дає змогу виявити і тотожності. Англо-американську та романо-германську правові сім'ї можна зарахувати до сімей пріоритету юридичного права та юридичної діяльності. Саме в них право використовують як найпотужніший регулятор, а юридичну діяльність як провідник права у реальну площину життя. Однак є підстави вважати, що юридична діяльність найбільшого значення набуває в умовах англо-американського типу правових систем тому, що вони найбільше відповідають ознакам "юридичного права".

Професійна діяльність юристів романо-германської правової сім'ї значною мірою залежить від політичної діяльності, яка є головним детермінантом утворення права Правом законодавчої діяльності наділяються, як правило, вищі політичні інституції держави. Право, формалізоване у такий спосіб, виконує роль основного джерела для правових систем романо-германського походження. Цими обставинами пояснюються й основні відмінності, які закладені історично у правову природу юридичної діяльності двох типів правових систем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >