< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розподіл навчального матеріалу за розділами та видами занять

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять для різних форм навчання наведений в таблиці 1.

Таблиця 1

Рекомендований розподілу навчального часу

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Магістр

Форма навчання

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Семестр

9-10

9-10

9-10

9-10

Кількість годин, всього

36

36

36

36

Лекції, годин

6

4

6

4

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття, годин

12

І

2

12

2

Розрахунково-графічна робота (РГР). Контрольна робота (КРС) самостійна, семестр

9-10

9-10

9-10

9-10

Індивідуальна та самостійна робота студентів (ІРС та СРС), годин

18

24

18

24

Модульна контрольна робота (МКР), семестр

9-10

9-10

Підсумковий контроль

диференційований залік

диференційований залік

диференційований залік

диференційований залік

Керівництву вищих навчальних закладів налається право уточнювати зміст, форми, методи проведення занять, послідовність вивчення окремих тем, а також зміни погодинного навантаження тем у відповідності до спеціалізації студентів, без скорочення загального та аудиторного часу передбаченого даною програмою.

Зміст курсу

Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, год.

№ з/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом, год.

Лекції

Практичні заняття Лабораторні заняття

Індивідуальні заняття з викладачем

Самостійна робота

3.1.

Розділ 1 "Загальна підготовка"

3.1.1.

Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку НС

2

2

3.1.2.

Планування з питань цивільного захисту

2

2

3.1.3.

Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ

4

2

2

3.1.4.

Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження

2

2

2

3.1.5.

Оцінка інженерної обстановки та соціально- економічних наслідків НС

2

4

3.2.

Розділ 2 "Профільна підготовка"

3.2.1.

Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.

2

2

3.2.2.

Спеціальна функція у сфері цивільного захисту

2

Разом

36

6

12

12

6

Загальна підготовка

Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС

Зміст теми. НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. Галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері відповідальності центральних органів виконавчої влади. Найменування та визначення основних показників джерел природних НС та номенклатура, позначення, розмірність і порядок визначення параметрів уражальних чинників джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню.

Територіальний моніторинг за об'єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів щодо зменшення їхніх масштабів. Мережа спостереження і лабораторного контролю. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації.

Методичні положення ідентифікації та паспортизації об'єктів господарювання щодо визначення потенційної небезпеки. Визначення та аналіз небезпек, пов'язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГ. Виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.

Методи розв'язання типових завдань щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів (ПНО).

Основні етапи аналізу НС та прогнозування їхніх наслідків. Опис явищ, що прогнозуються, перелік вихідних даних. Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імовірними джерелами НС. Зонування територій за ступенем небезпеки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >