< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Умови реалізації навчальної програми

Всі види занять нормативної дисципліни "Цивільний захист" повинні відбуватися у спеціально обладнаних аудиторіях і навчальних лабораторіях з використанням засобів захисту, приладів, устаткування, електрифікованих стендів та іншого спеціального майна. Теоретичні заняття – у складі навчальних груп. При проведенні практичних і лабораторних занять навчальні груп поділяються на підгрупи.

При проведенні практичних занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на тлі навчальної обстановки, виробленню практичних навиків з підвищення спроможності сталого функціонування ОГ у НС, реалізації аварійно – рятувальних, відновлювальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків НС. У процесі вивчення курсу студенти виковують розрахунково-графічну роботу. Завдання з цивільного захисту включаються окремим розділом у дипломні проекти (роботи) студентів.

ВНЗ самостійно розробляють та затверджують навчальні плани та робочі навчальні програми дисципліни "Цивільний захист", методичне забезпечення окремих аудиторних занять та самостійної роботи студентів. Окремі заходи з вивчення питань основ безпечної життєдіяльності повинні передбачатися також в програмах навчальних практик.

ВНЗ у встановленому порядку забезпечує студентам, які навчаються за індивідуальними програмами навчання, можливість виконання навчальних завдань за індивідуальною програмою з дисципліни "Цивільний захист", що відповідає кінцевим конкретним результатам індивідуального навчання.

Зв'язок зі стандартами освіти ВНЗ (спеціаліст, магистр)

Стандарти вищої освіти ВНЗ за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" за напрямами підготовки повинні відповідно враховувати положення цієї навчальної програми.

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 • 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.
 • 2. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. – Київ: Мінрегіонбуд. України, 2010.
 • 3. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.
 • 4. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.
 • 5. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.
 • 6. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.
 • 7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.
 • 8. ДБН-97 Державні будівельні норми України. Київ: Держ. стандарт. 1999 р.
 • 9. ДСТУ 3891-99 "Безпека у надзвичайних ситуаціях". Київ: Держ. стандарт. 1999 р.
 • 10. Закон України "Про цивільну оборону України". – К.: Голос України, 06.03.1993. (додаток – 24.03.1999 р).
 • 11. Положення про цивільну оборону України. Постанова Кабміну України від 10.05.1994. – №299.
 • 12. Закон України "Про державний матеріальний резерв" від 24.01.97 №51/97- ВР (Із зм. і доп., внесеними Законами України від 18.11.97 № 642/97-ВР, від 16.07.99 №988-XIV, від 11.05.00 №1709-111, від 16.02.98 №174).
 • 13. Закон України "Про правовий режим воєнного стану". – К.: Урядовий кур'єр, 14.06.2000. – №107.
 • 14. Закон України "Про захист людини від інфекційних хвороб". – К. 06.04.2000. №1645-III.
 • 15. Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації". – К. 13.07.2000. – №1908-III.
 • 16. Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки". – К. 18.01.2001. – №2245- III.
 • 17. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 50.- Ст. 678.
 • 18. Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" від 13.07.00. №08-III.
 • 19. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.
 • 20. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992., № 13. – Ст. 177.
 • 21. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 18. – Ст. 191.
 • 22. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 8. – Ст. 54.
 • 23. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану". – К.: Урядовий кур'єр, 14.06.2000.-№107.
 • 24. Закон України "Про аварійно-рятувальні служби". – К.: Урядовий кур'єр, 14.12.1999. – №1281.
 • 25. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру". – К.: Урядовий кур'єр, 16.09.2000. – №149.
 • 26. Постанова КМ України "Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99 №43.
 • 27. Постанова КМ України "Про порядок формування розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями Державного резерву" від 08.10.97 року №1129.
 • 28. Постанова КМ України "Про номенклатуру та обсягів продукції Державного матеріального резерву" від 07.08.98 року №1245-46.
 • 29. Постанова КМ України "Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" від 15.04.97 року №338-027.
 • 30. Постанова КМ України "Про затвердження особливостей формування та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву" від 29.01.98 року №100-03.
 • 31. Постанова КМ України "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях" від 15.02.99 №2.
 • 32. Постанова КМ України "Про Основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру" від 5.10.98 №1599.
 • 33. Постанова Кабміну України "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" К. 03.08.1998. – №1198.
 • 34. Указ Президента України "Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах" від 15.06.01 №436/2001.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >