< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Проблемні завдання та методичні рекомендації щодо їх розв'язання

1. Оцінка прогнозних значень показників місцевого бюджету без урахування зміни інших факторів. На основі наведених даних щодо динаміки доходів і витрат місцевого бюджету за попередні періоди (табл. 2.1) оцініть прогнозне значення дефіциту відповідного бюджету на плановий період (2014 рік). Для оцінки прогнозних значень використовуйте показник середньорічного темпу росту показників доходів і видатків за попередні періоди, а дефіцит – як різницю між доходами і витратами прогнозного періоду.

Таблиця 2.1

Показник

Фактичне виконання за роками, тис. гривень

2009

2010

2011

2012

2013

Доходи

209 700,3

240615,2

314 616,9

346025,5

339 180,3

Витрати

242 437,2

303 588,7

333459,5

395661,8

403 403,2

Дефіцит

-32736,9

-62973,5

-18 842,6

-49636,3

-64 222,9

2. Оцінка ефективності реалізації інструментів податкової політики. Залежність суми податкових надходжень з податку на доходи фізичних осіб, що надходять до місцевого бюджету, від рівня фіскального навантаження визначається залежністю

у = -0.07x2 + 3,30х + 274,67, (2.1)

де у – обсяги доходів з податку на доходи фізичних осіб, які надходять до місцевого бюджету, млн грн;

X – ставка податку на доходи фізичних осіб, %.

Визначіть, за якого з наведених сценаріїв зміни ставки податку на доходи фізичних осіб бюджетні находження будуть максимальні. Сценарій 1: х = 22%.

Сценарій 2: х = 30%.

Сценарій 3: х = 35%.

 • 3. Оцінка ефективності реалізації інструментів бюджетної політики у соціальній сфері. Коефіцієнт еластичності [Ех(у)] кількості зайнятих громадян у регіоні (у) за рівнем витрат місцевого бюджету на охорону здоров'я (х) дорівнює 0,736. Поточна чисельність зайнятих у регіоні – 51 тис. осіб, а поточні витрати на охорону здоров'я – 125 млн гривень. Визначіть, за якого сценарію зміни розміру фінансування витрат на охорону здоров'я кількість зайнятих громадян регіону є максимальною. Сценарій 1: витрати на охорону здоров'я становлять 120 млн грн. Сценарій 2: витрати на охорону здоров'я становлять 130 млн грн. Довідка: коефіцієнт еластичності вказує на відносну зміну одного економічного показника за одиничної відносної зміни іншого показника та розраховується як відношення відсоткової зміни функції у до відсоткової зміни аргументу х. Тобто .
 • 4. Оцінка ефективності реалізація інструментів інвестиційної політики. Поточний рівень бюджетних інвестицій в економіку регіону становить 20 млн грн, поточний рівень бюджетних доходів – 315 млн грн. Коефіцієнт еластичності [Ех(у)] бюджетних доходів (у) за рівнем бюджетних інвестицій (х) в умовах різних сценаріїв фінансування інвестиційних проектів матиме різні значення.

Сценарій 1: Ех(у) = 0,0127.

Сценарій 2: Ех(у) = 0,0635.

Сценарій 3: Ех(у) = -0,0127.

Розрахуйте значення бюджетних доходів за сценарієм, що забезпечує максимальний фіскальний ефект від збільшення бюджетних інвестицій до рівня 25 млн гривень.

Довідка: коефіцієнт еластичності вказує відносну зміну одного економічного показника за одиничної відносної зміни іншого показника та розраховується як відношення відсоткової зміни функції у до відсоткової зміни аргументу х відсотках або частках).

Тобто .

5. Прогнозування бюджетних надходжень з урахуванням впливу інших факторів. Податок на доходи фізичних осіб, що спрямовується до місцевого бюджету, становить 10% від рівня доходів населення території. На плановий період прогноз найбільш імовірного рівня доходів населення території можна оцінити залежністю:

(2.2)

де у – доходи населення регіону, млн грн; t – період часу (поточний період дорівнює 10, а прогнозний – 11). Похибка прогнозу – 8% до найбільш імовірного рівня.

Оцініть прогнозні значення надходжень з податку на доходи фізичних осіб, що спрямовуються до місцевого бюджету, на плановий період за оптимістичним, найбільш імовірним і песимістичним сценаріями розвитку.

Методичні рекомендації

1. Одним із методів оцінки динаміки економічних показників є темп росту, що показує відносне значення його зміни у часі. При значенні темпу росту, більшому за 1, динаміка показника характеризується зростанням, а за темпом росту, меншим за 1, – скороченням.

Темп росту (ланцюговий) у поточний період часу (t1) визначається:

(2.3)

де Р1 – значення показника в попередній період часу;

Р0 – значення показника в поточний період часу.

Середнє значення темпу росту за п періодів часу () визначається:

(2.4)

Під час визначення прогнозу відповідний середній темп росту () приймається за прогнозний темп росту на період, що оцінюється (n + 1).

Розв'язки завдання 1 можна звести в таблицю.

Показник

2010

2011

2012

2013

2014

темп росту

тис. грн

Доходи

1,1474

1,3076

1,0998

0,9802

1,1277

382 506,23

Витрати

1,2522

1,0984

1,1865

1,0196

1,1358

458 167,58

Дефіцит

-75 661,35

 • 1. Розрахуємо темп росту за 2014 рік за показником "Доходи":
  • (тис. грн).
 • 2. Визначимо прогноз за показником "Доходи" за 2014 рік:
 • 339 180,3 • 1,1277 = 382 506,23 (тис. грн).
 • 3. Аналогічно розрахуємо прогноз за показником "Витрати".
 • 4. Визначимо дефіцит бюджету у 2014 році:
 • 382 506,23 – 458 167,58 = -75 661,35 (тис. грн).

Відповідь: прогнозний обсяг дефіциту бюджету за 2014 рік становить -75 661,35 тис. гривень.

 • 2 і 5. Під час підготовки та прийняття рішень щодо реалізації заходів фінансової політики широко застосовуються методи кореляційно- регресійного аналізу, результатами якого є залежності деяких змінних, представлених як рівняння різного порядку.
 • 1. Лінійні моделі:

(2.5)

де у – невідома (залежна) змінна, або фактор, що досліджується;

x – відома (пояснювальна) змінна;

а – рівень лінійної залежності, або середнє значення абсолютного приросту;

b – абсолютний рівень впливу інших факторів, що не досліджуються у моделі.

2. Нелінійні моделі 2-го ступеня:

(2.6)

де у – невідома (залежна) змінна, або фактор, що досліджується;

x – відома (пояснювальна) змінна;

– коефіцієнти моделі;

– абсолютний рівень впливу інших факторів, що не досліджуються у моделі.

Розв'язок завдання 2

Проведемо оцінку обсягів доходів з податку на доходи фізичних осіб, які надходять до місцевого бюджету за кожним зі сценаріїв.

Сценарій І: у a -0,07 (22)2 + 3,30 (22) + 274,67 ≈ 313,39 (млн грн). Сценарій 2 :у = -0,07 (ЗО)2 + 3,30 (30) + 274,67 ≈ 310,67 (млн грн). Сценарій 3:у = -0,07 (35)2 + 3,30 (35) + 274,67 ≈ 275,82 (млн грн). Відповідь: бюджетні надходження з податку на доходи фізичних осіб максимальні у межах сценарію 1 і становлять 313,39 млн гривень.

Розв'язок завдання 5

Прогнозні значення надходжень з податку па доходи фізичних осіб, що спрямовуються до місцевого бюджету, на плановий період визначаються так:

1) найбільш імовірний прогноз за визначеною моделлю залежністю: (3,6424 • 11 + 304,27) • 10% = 34,43364 (млн грн).

Похибка прогнозу – 34,43364 • 8% ≈ 2,75 (млн грн);

 • 2) оптимістичний прогноз: 34,43364 + 2,75 ≈ 37,19 (млн грн);
 • 3) песимістичний прогноз: 34,43364 – 2,75 ≈ 31,68 (млн грн).

Відповідь: найбільш імовірний прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб, що спрямовуються до місцевого бюджету, становить: 34,43 млн грн, оптимістичний – 37,19 млн грн, песимістичний – 31,68 млн гривень.

(3,6424 • 11 + 304,27) • 10% = 34,43364 (млн грн).

З і 4. Під час визначення лінійних залежностей між економічними змінними часто використовується показник еластичності. Так, коефіцієнт еластичності показує відносну зміну одного економічного показника за одиничної відносної зміни іншого показника та розраховується як відношення відсоткової зміни функції у до відсоткової зміни аргументу x. Тобто.

Розв'язок завдання 3

Сформулюємо рівняння для знаходження кількості зайнятих громадян регіону на основі теоретичного значення коефіцієнта еластичності за сценаріями.

Сценарій 1

0,736 = [(120 – 125): 125): [(x – 51): 51].

У результаті розв'язання вказаного лінійного рівняння маємо значення x = 48,23 (тис. осіб).

Сценарій 2

0,736 = [(130 – 125): 125]: [(х – 51): 51].

У результатні розв'язання вказаного лінійного рівняння маємо значення X = 53,77 (тис. осіб).

Відповідь: кількість зайнятих громадян регіону є максимальною за сценарієм 2 і становить 53,77 тис. осіб.

Розв'язок завдання 4

Для визначення рівня бюджетних доходів, що забезпечує максимальний фіскальний ефект від збільшення бюджетних інвестицій до рівня 25 млн грн, побудуємо відповідні лінійні рівняння на основі теоретичного значення коефіцієнта еластичності.

Сценарій 1

0,0127 = [(х – 315): 315]: [(25 – 20): 20].

У результаті розв'язання вказаного лінійного рівняння маємо значення x ≈ 314 (млн грн).

Сценарій 2

0,0635 = [(х – 315): 315]: [(25 – 20): 20].

У результаті розв'язання вказаного лінійного рівняння маємо значення x ≈ 310 (млн грн).

Сценарій З

-0,0127 = [(х – 315): 315]: [(25 – 20): 20].

У результаті розв'язання вказаного лінійного рівняння маємо значення x ≈ 316 (млн грн).

Відповідь: максимальний фіскальний ефект від збільшення бюджетних інвестицій до рівня 25 млн грн забезпечується за сценарієм інвестування 3 і становить 316 млн гривень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >