< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Ви тримаєте в руках навчальний посібник із юридичної дисципліни "Екологічне право". Ця дисципліна має комплексний характер, оскільки спрямована на поширення знань в галузі правової екології, нормування якості довкілля, раціонального природокористування, охорони прав власників природних ресурсів та об'єктів природи і прав природокористувачів, а також збереження всього різноманіття природних багатств, за рахунок яких людина задовольняє свої різні потреби у всіх сферах своєї життєдіяльності.

Ця дисципліна актуальна як ніколи для майбутніх фахівців всіх сфер народного господарства, оскільки збереження та охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки людини – невід'ємна умова усталеного економічного й соціального розвитку нашої країни. Сучасні кризові умови існування людства вимагають від людини більш виваженого підходу до вирішення складних проблем у системі взаємовідносин "природа-людство". Під антропогенним впливом навколишнє природне середовище зазнало багато змін, що впливають на здоров'я всього живого, в тому числі й саму людину, знижуючи її ступінь здоров'я, викликаючи необоротні зміни на генному рівні, скорочуючи тривалість життя, викликають багато негараздів в економічній сфері, оскільки знижується якість природної сировини, що потребує, в свою чергу, додаткових витрат, зміни розташування продуктивних сил тощо.

У зв'язку із зазначеним забезпечення правових гарантій прав людини на безпечне життя у навколишньому середовищі, переходу людства до усталеного шляху свого соціально-економічного розвитку, вивчення дисципліни "Екологічне право" стає очевидним й безумовно необхідним.

Запропонований навчальний посібник побудований з урахуванням специфіки підготовки фахівців для роботи в органах внутрішніх справ, які виходячи з вимог чинного законодавства нашої країни мають безпосередньо приймати участь у захисті прав власників природних ресурсів, прав природокористувачів, підтримувати виконання ними екологічних обов'язків, сприяти виконанню державних регіональних та місцевих програм охорони, збереження природо-ресурсного потенціалу України тощо.

Даний навчальний посібник містить загальнотеоретичні позиції екологічного права, що складають загальну частину даної галузі права, які розкривають соціальну обумовленість, предмет, метод, поняття й види джерел екологічного права, принципи та механізм дії, форм відповідальності за екологічні правопорушення – дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної. В особливій частині в навчальному посібнику розглянуті екологічні вимоги до використання земельних, надрових, водних, лісових ресурсів, ресурсів тваринного світу, основні вимоги щодо їх охорони, збереження та відновлення, відповідні форми юридичної відповідальності за правопорушення в сфері землекористування, надрокористування, водо- та лісокористування, використання територій та об'єктів природно- заповідного фонду тощо.

Характер подання матеріалу підштовхує того, хто вивчає дану дисципліну, до освоєння поданих положень від загальних – до часткових, від простого – до складного, оскільки вивчивши основи екологічного права, можна переходити до практичного вирішення багатьох еколого-правових питань сучасності.

В методичних цілях кожна тема супроводжується схемами, що формують логічне мислення у студентів, аспірантів, слухачів, яким матеріал навчального посібника, ми сподіваємося стане у пригоді, а також контрольними запитаннями для перевірки та закріплення отриманих знань.

Запропонований навчальний посібник, з нашої точки зору, може бути успішно використаний не лише у процесі підготовки фахівців юридичного профілю, а і неюридичного профілю з курсів "Безпека життєдіяльності", "Основи екології", інших.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >