< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  • 1. Поняття відповідальності в екологічному праві та його склад
  • 2. Класифікація екологічних правопорушень
  • 3. Види відповідальності за екологічні правопорушення

Поняття відповідальності в екологічному праві та його склад.

Відповідальність за порушення екологічного законодавства є складовою комплексного інституту юридичної відповідальності, важливим засобом забезпечення законності в екологічній сфері і виступає різновидом юридичної відповідальності в цілому, саме тому їй властиві всі ознаки останньої. Правова відповідальність за екологічні правопорушення – це застосування до фізичних та юридичних осіб, які їх вчинили, передбачених екологічним законодавством санкцій, виконання яких у необхідних випадках забезпечується силою державного примусу.

Юридична відповідальність в галузі екології – особливий стан суспільних екологічних правовідносин, при якому правовими засобами забезпечується виконання відповідальними особами спеціальних обов'язкових вимог законодавства в галузі використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки чи застосування до винних осіб заходів державно-правового примусу.

Юридична відповідальність за екологічні правопорушення – специфічна форма суспільних відносин, в яких за допомогою правових норм та інших юридичних засобів забезпечується добровільне чи примусове виконання винними особами вимог екологічної безпеки, ефективне використання природних ресурсів, охорона довкілля або покладається обов'язкове використання інших обов'язків за допущене екологічне правопорушення.

Природоохоронні закони містять більш-менш повні переліки правопорушень, котрі об'єднані в спеціальних статтях у самостійному розділі природоохоронного законодавства, який присвячено відповідальності за порушення земельного, надрового, водного, лісового, фауністичного, та інших, що є однією із загальних характеристик юридичної відповідальності за порушення вимог в галузі охорони певних складових природного середовища та довкілля в цілому.

В юридичній літературі екологічну відповідальність поділяють на два види, а саме:

  • • позитивна – виступає як обов'язок виконувати норми взаємовідносин суспільства та природи з метою збереження обгрунтованих стосунків екологічних та економічних процесів;
  • • ретроспективна – полягає в застосуванні відповідних санкцій до винних осіб за правопорушення. Вона становить сукупність правових норм екологічної та інших галузей права, які виконують екологічні функції, спрямовані на примусове виконання юридичними і фізичними особами передбачених законом екологічних норм і правил.

Метою юридичної відповідальності у галузі екології є покарання винних, припинення і попередження порушень законодавства у галузі природокористування і охорони навколишнього природного середовища, а також поновлення порушених прав власників природних ресурсів і природокористувачів тощо.

Суть екологічної відповідальності, її специфіка за екологічні правопорушення проявляється в певних функціях, які вона виконує та характеристика яких надана на рис. 4.1.

Функція правової відповідальності за екологічні правопорушення – це та роль і значення, які виконує правова відповідальність у системі екологічного права.

Характер функцій юридичної відповідальності в екологічному праві

Рис. 4.1. Характер функцій юридичної відповідальності в екологічному праві

До осіб, які винні у вчиненні екологічних правопорушень, застосовуються санкції, що реалізуються через покарання у вигляді відшкодуванні заподіяної шкоди та відновленні попереднього стану відповідних природних компонентів.

Серед особливостей юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, можна виділити наступні:

  • • вона виникає у випадках вчинення екологічного правопорушення, тобто правопорушення з особливим об'єктом посягання;
  • • вона містить у собі практично весь комплекс механізмів, притаманних різним видам юридичної відповідальності: залежно від виду екологічного правопорушення (злочин, адміністративний проступок, дисциплінарний проступок, цивільно-правовий делікт) вступає в дію той чи інший механізм, характерний для конкретного виду відповідальності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >