Наст >

{jd_file catfile==1154}

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНААДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА Поняття адміністративного права Предмет адміністративного права Метод адміністративного права Співвідношення адміністративного та конституційного права Співвідношення адміністративного та трудового права Співвідношення адміністративного та фінансового права Співвідношення адміністративного та цивільного права Співвідношення адміністративного та земельного, аграрного, природно-ресурсного, митного, податкового права Система адміністративного права Джерела адміністративного права Систематизація адміністративного законодавства Адміністративне право як галузь права Адміністративне право як навчальна дисципліна Адміністративне право як правнича наука Механізм адміністративно-правового регулювання Складові механізму адміністративно-правового регулювання Стадії механізму адміністративно-правового регулювання Поняття норми адміністративного права Особливості адміністративно-правових норм Мета адміністративно-правових норм Види адміністративно-правових норм Форма реалізації адміністративно-правових норм Структура адміністративно-правової норми Поняття адміністративно-правових відносин Особливості адміністративно-правових відносин Види адміністративно-правових відносин Елементи адміністративно-правових відносинДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Поняття державного управління в широкому розумінні Поняття державного управління у вузькому розумінні Риси державного управління Принципи державного управління Елементи управлінської діяльності Поняття адміністративного розсуду Види адміністративного розсудуПоняття дискреційних повноваженьПоняття адміністративно-правових режимів Елементи адміністративно-правових режимів Види адміністративно-правових режимів Режим воєнного стану Правовий режим надзвичайного стану Правовий режим державної таємниці Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуаціїСУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Поняття суб'єкта адміністративного права Адміністративна правосуб'єктність Поняття загальної правосуб'єктності Поняття спеціальної правосуб'єктності Поняття суб'єктивних прав у сфері державного управління Суб'єктивні юридичні обов'язки у сфері державного управління Поняття адміністративної правоздатності Поняття адміністративної дієздатності Елементи дієздатності Поняття адміністративної деліктоздатності Визначення обсягу і змісту адміністративної правоздатності Підстави виникнення адміністративно-правових відносин громадян з іншими суб'єктами адміністративного права Види прав і обов'язків громадян за ступенем можливості їх реалізації Абсолютні права громадян Відносні права громадян Абсолютні обов'язки громадян Відносні обов'язки громадян Деліктні обов'язки громадян Загальні права і обов'язки громадян у сфері державного управління Спеціальні права й обов'язки громадян у сфері державного управління Поняття іноземця Поняття особи без громадянства Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства Обмеження для іноземців та осіб без громадянства Відповідальність іноземців та осіб без громадянства Поняття біженця Адміністративно-правовий статус біженців Особи, яким не може бути надано статус біженця Обов'язки біженця в Україні Прем'єр-міністр в Україні Місце Кабінету Міністрів України в системі органів державного управління Склад Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України Робота в урядових комітетах Система центральних органів виконавчої влади Міністерство як центральний орган виконавчої влади Основні завдання міністерства Державні адміністрації Основні завдання місцевих державних адміністрацій Місцеве самоврядування Повноваження органів місцевого самоврядування Контрольні повноваження органів місцевого самоврядування Організаційні повноваження органів місцевого самоврядування Забезпечувальні повноваження органів місцевого самоврядування Дозвільно-реєстраційні повноваження органів місцевого самоврядування Прокуратура як суб'єкт адміністративних повноважень Президент України Рада національної безпеки і оборони України Функції Ради національної безпеки і оборони УкраїниФОРМИ 1 МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Поняття форми державного управління Правові форми управління Ознаки актів застосування адміністративно-правових норм Поняття адміністративного договору Ознаки адміністративного договору Неправові форми управлінської діяльності Поняття структурної форми управлінської діяльності Поняття процесуальної форми управлінської діяльності Види правозастосовної діяльності Регулятивна форма правозастосовної діяльності Правоохоронна форма правозастосовної діяльності Поняття методу державного управління Види управлінських методів Загальні і спеціальні методи управління Контроль як загальний метод управління Нагляд як загальний метод управління Метод прямого та непрямого (опосередкованого) впливу Поняття адміністративних методів Особливості адміністративних методів Види адміністративних методів Поняття адміністративних регламентаційних методів Види адміністративних регламентаційних методів Поняття загальноорганізаційного регламентування Поняття функціонального регламентування Поняття структурного регламентування Поняття посадового регламентування Поняття розпорядчих методів Поняття нормативних методів Поняття економічних методів Види економічних методів Регулювання, керівництво, управління Поняття переконання Види форм переконання Поняття примусу Форми державного примусу Поняття актів державного управління Види актів державного управління за юридичними властивостями Види актів державного управління за суб'єктами прийняття Особливості актів державного управління Вимоги, що висуваються до актів державного управління Дефектні акти управління Поняття нікчемних актів управління Оспорювані (заперечні) акти управління Прийняття актів державного управління Дія актів управління в просторі, часі та за колом осіб Чинність правових актів управління Припинення дії акта Зупинення дії акта Зміна акта Скасування актаДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Поняття державної служби Ознаки державної служби Види державної служби Поняття цивільної державної служби Поняття мілітаризованої державної служби Загальні принципи державної служби Організаційно-функціональні принципи державної служби Поняття державного службовця Види державних службовців Поняття представників влади Визначення поняття посади і штату Види державних посад Елементи статусу державного службовця Права державних службовців Обов'язки державних службовців Поняття проходження державної служби Стадії проходження державної служби Загальні вимоги до державного службовця Спеціальні вимоги до державного службовця Конкурс на посаду державного службовця Стажування та випробування для державних службовців Просування по державній службі Поняття службової кар'єри Атестація державного службовця Підвищення кваліфікації державних службовців Підстави припинення державно-службових відносин Поняття відставки Поняття служби в органах місцевого самоврядування Підстави припинення державно-службових відносин Поняття відставки Поняття служби в органах місцевого самоврядування Види посад в органах місцевого самоврядування Поняття юридичної відповідальності державних службовців Відсторонення державного службовця Дисциплінарна відповідальність державного службовця Заходи дисциплінарного впливу Поняття цивільно-правової відповідальності державних службовців Адміністративна відповідальність державних службовців Кримінальна відповідальність державних службовців Поняття патронатної служби Поняття дипломатичної служби Особи, що можуть бути дипломатичними представниками Прийняття на дипломатичну службу Посади дипломатичних представників Ротація дипломатичних працівниківАДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС Поняття адміністративного примусу Ознаки адміністративного примусу Види адміністративно-примусових заходів Групи заходів адміністративного примусу Поняття заходів адміністративного попередження (запобігання) Види заходів адміністративного попередження (запобігання) Поняття заходів адміністративного припинення Особливості заходів адміністративного припинення Види заходів адміністративного припинення Види заходів адміністративного припинення загального призначення Поняття заходів адміністративного припинення спеціального призначення Особливості заходів адміністративного припинення спеціального призначення Види заходів адміністративного припинення спеціального призначенняАДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Поняття адміністративної відповідальності Ознаки адміністративної відповідальності Види підстав адміністративної відповідальності Особливості адміністративної відповідальності Поняття адміністративного правопорушення Поняття протиправності Поняття винності Поняття адміністративної караності Поняття суспільної шкідливості Складові елементи адміністративного правопорушення Поняття об'єкта адміністративного проступку Предмет адміністративного проступку Поняття об'єктивної сторони адміністративного проступку Ознаки об'єктивної сторони адміністративного проступку Поняття адміністративно-правової дії Поняття адміністративно-правової бездіяльності Факультативні ознаки об'єктивної сторони проступку Поняття суб'єкта проступку Види суб'єктів проступку Поняття суб'єктивної сторони проступку Поняття вини Факультативні ознаки суб'єктивної сторони проступку Обставини, що виключають адміністративну відповідальність Поняття крайньої необхідності Поняття необхідної оборони Ознаки необхідної оборони Поняття неосудності Обставини, що пом'якшують відповідальність Обставини, що обтяжують відповідальністьАДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЇХ НАКЛАДЕННЯ Поняття адміністративного стягнення Система адміністративних стягнень Поняття попередження Відмінність попередження і усного зауваження Поняття штрафу Поняття оплатного вилучення предмета Відмінність оплатного вилучення предмета від реквізиції Відмінність оплатного вилучення предмета від конфіскації Поняття конфіскації Поняття позбавлення спеціального права Позбавлення спеціального права керувати транспортним засобом, річковими та маломірними суднами, права на мисливство та рибальство Позбавлення права займатися певною діяльністю або виконувати певні види робіт Поняття громадських робіт Поняття виправних робіт Поняття адміністративного арешту Правопорушення, за які призначається адміністративний арешт Категорії осіб, до яких не застосовується адміністративний арешт Підстави видворення за межі України Поняття заходів виховного впливу Зобов'язання привселюдно чи в іншій формі попросити вибачення Поняття застереження Поняття догани і суворої догани Передача неповнолітнього під нагляд Відмінність заходів виховного впливу, що застосовуються до неповнолітнього від адміністративних стягнень Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення Ознаки, що характеризують особу порушника Накладення адміністративного стягнення за декілька правопорушень Строки накладення адміністративного стягнення Наслідки накладення адміністративного стягнення Визнання особи такою, що не була піддана адміністративному стягненнюПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Поняття провадження в справах про адміністративні правопорушення Види проваджень Звичайне провадження Спрощене провадження Види адміністративних проваджень, залежно від виду органів, які здійснюють адміністративне провадження Поняття адміністративного провадження Поняття судового провадження Провадження, що здійснюється громадськими організаціями Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення Принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення Склад осіб, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності Поняття потерпілого Поняття законних представників Поняття захисника Поняття свідка Поняття експерта Поняття перекладача Прокурор в адміністративному провадженні Особи, що розглядають справу про адміністративне правопорушення Поняття компетенції Складові елементи компетенції Види органів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення за характером та обсягом компетенції Поняття стадії провадження Види стадій провадження Стадія порушення адміністративного провадження і адміністративного розслідування Поняття протоколу Розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення по ній постанови Місце розгляду справ про адміністративні правопорушення Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення Слухання справи про адміністративні правопорушення Обставини, які зобов'язані з'ясувати орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення Відомості, що зазначаються у протоколі про адміністративне правопорушення Реквізити постанови по справі про адміністративне правопорушення Види постанов за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення Слухання справи про адміністративні правопорушення Обставини, які зобов'язані з'ясувати орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення Відомості, що зазначаються у протоколі про адміністративне правопорушення Реквізити постанови по справі про адміністративне правопорушення Види постанов за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення Стадія перегляду справи у зв'язку з оскарженням постанови Поняття перегляду Процесуальна підстава перегляду Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення Строк подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення Підвідомчість скарги Повноваження за результатами розгляду скарги Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення Етапи виконання постанови про накладення адміністративного стягнення Поняття доказів у провадженні у справах про адміністративні правопорушення Поняття джерел доказів Характерні риси заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення Види заходів процесуального забезпечення Поняття доставлення правопорушника Поняття адміністративного затримання Особливості адміністративного затримання Особистий огляд і огляд речей Вилучення речей і документів Особливості вилучення речей і документів Поняття відстороненняАДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО Поняття адміністративного процесу Ознаки адміністративного процесу Складові елементи адміністративного процесу Принципи адміністративного процесу Стадії адміністративно-процесуальної діяльності Поняття адміністративного провадження Поняття етапів адміністративного провадження Юрисдикційні провадження Види юрисдикційних проваджень Поняття неюрисдикційних проваджень Види неюрисдикційних проваджень Поняття управлінських послуг Групи управлінських послуг за їх предметом Поняття адміністративної процедури Дисциплінарне провадження Поняття дисциплінарної відповідальності Ознаки дисциплінарної відповідальності Строки дисциплінарного провадження Види дисциплінарних стягнень Нормотворче провадження Види нормотворчих проваджень Стадії нормотворчого процесу в управлінській діяльності Провадження за зверненнями громадян Поняття звернення громадян Поняття пропозиції (зауваження) Поняття заяви (клопотання) Поняття скарги Рішення, дії (бездіяльність) у сфері управлінської діяльності, що можуть бути оскаржені Строки подачі скарги Провадження з розгляду звернень громадян Дозвільне провадження Дозвільна система у широкому розумінні Дозвільна система у вузькому розумінні Поняття спеціального дозволу Поняття ліцензії Поняття сертифікату Поняття дозвільного провадження Види дозвільних проваджень Елементи дозвільних проваджень Основні стадії дозвільного провадження Реєстраційне провадження Об'єкти державної реєстрації Контрольно-наглядове провадження Поняття державного контролю Перевірка як метод державного контролю Методи державного контролю Поняття нагляду Особливість нагляду Атестаційие провадження Стадії атестаційного провадження Поняття адміністративного судочинства Сфера адміністративного судочинства Система адміністративних судів Компетенція адміністративних судів Завдання адміністративного судочинства Строки звернення до адміністративного суду Право на звернення до адміністративного суду Позивач в адміністративній справі Строки розгляду адміністративної справи Судові рішення адміністративного судуОСОБЛИВА ЧАСТИНААДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ Мета державного регулювання економіки Поняття державної економічної політики Основні напрямки економічної політики держави Напрями адміністративно-правового регулювання у сфері економіки Зміст державного регулювання у сфері економіки Складові елементи економічної системи України Кабінет Міністрів України у сфері економіки Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Основні завдання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Міністр економічного розвитку і торгівлі України Поняття державного регулювання підприємницької діяльності Поняття підприємництва Основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання Поняття державної регуляторної політики Принципи державної регуляторної політики Поняття регуляторного акта Засоби державного впливу у сфері підприємництва Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності Поняття державної реєстрації Ліцензування господарської діяльності Поняття ліцензування Поняття ліцензії Патентування підприємницької діяльності Квотування експорту та імпорту Види експортних (імпортних) квот Стандартизація та сертифікація Поняття стандартизації Поняття сертифікації Обов'язкова сертифікаціяАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ Поняття конкуренції з об'єктивної сторони Поняття конкуренції з суб'єктивної сторони Правове регулювання захисту економічної конкуренції в Україні Поняття економічної конкуренції Кабінет Міністрів України у сфері конкуренції Міністерство економічного розвитку та торгівлі України у сфері конкуренції Фонд Державного майна України у сфері конкуренції Завдання Фонду державного майна України Національні комісії регулювання природних монополій Антимонопольний комітет України Промисловість як найважливіша сфера економіки Види промисловості Мета державної промислової політики Принципи державної промислової політики Промислові підприємства недержавних форм власності Кабінет Міністрів України у сфері промисловості Міністерство промислової політики Місцеві органи державного управління промисловістю Загальне керівництво у ПЕК Державне управління у паливно-енергетичній сфері Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Основне завдання Міненерговугілля України Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України Адміністративна відповідальність за правопорушення у промисловості Поняття агропромислового комплексу Державно-правове регулювання АПК Президент України і Кабінет Міністрів України у сфері АПК Провідний центральний орган державного управління АПК Основні завдання Мінагрополітики України Міністр аграрної політики і продовольства Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (МінрегіонУкраїни) Основні завдання Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Транспорт як галузь суспільного виробництва Мета державного управління в галузі транспорту Єдина транспортна система Правове регулювання управління транспортом і комунікаціями Міністерство інфраструктури України Основні завдання Мінінфраструктури України Міністр інфраструктури України Поняття залізничного транспорту Адміністративно-правове регулювання діяльності морського та річкового транспорту Автомобільний транспорт як галузь транспортуСклад автомобільного транспортуПравове регулювання автомобільного транспорту Склад авіаційного транспорту Авіація як галузьАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ Категорія "фінанси" Міністерство фінансів України Основні завдання Мінфіну Міністр фінансів Державна казначейська служба України Основні завдання Казначейства Органи Державної фінансової інспекції України Держфінінспекція України Нормативно-правове регулювання діяльності органів Держфінінспекції України Основні завдання Держфінінспекції України Державна пробірна служба Основні завдання Державної пробірної служби Державна служба фінансового моніторингу України Основні завдання Держфінмоніторингу України Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності Організаційно-структурні формування Адміністративно-правові засоби Національний банк України Державне регулювання банківської діяльності Адміністративне регулювання банківської діяльності Індикативне регулювання банківської діяльності Наглядова діяльність НБУ Міністерство доходів і зборів України Основні завдання Міністерства доходів і зборів України Види податків і зборів Загальнодержавні податки і збори Місцеві податки і збори Державна фіскальна служби України Основні завдання Державної фіскальної служби Митна справа Місцеві податки і збори Державна фіскальна служби України Основні завдання Державної фіскальної служби Митна справа Митні режими Система митних органів МитниціАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ Специфічність соціально-культурної сфери Культурні права громадян Соціально-культурна діяльність української держави Основні функції державного управління соціально- культурною сферою Регулювання соціально-культурної діяльності держави Система органів виконавчої влади в соціально- культурній сфері Методи управлінської діяльності у сфері соціально- культурного будівництва Верховна Рада України в соціально-культурній сфері Президент України в соціально-культурній сфері Поняття освіти Правова база у сфері освіти Мета державної політики щодо розвитку освіти Система освіти України Структура освіти Освітні рівні Освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені Основні принципи освіти в Україні Держава у сфері управління освітою Державні органи управління освітою в Україні Міністерство освіти і науки України Основні завдання Міністерства освіти і науки України Міністр освіти і науки України Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України Основні завдання Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Державна інспекція навчальних закладів України Основні завдання Державної інспекції навчальних закладів України Правова основа державного управління у сфері науки Основні завдання Міністерства освіти і науки України у сфері науки Ліцензування навчальних закладів Акредитація напрямів (спеціальностей) навчальних закладів Акредитація навчального закладу в цілому Критерії, що враховують при акредитації ВНЗ Нормативна база ліцензування Встановлення державних стандартів освіти Гриф Міністерства освіти і науки України Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України Державний контроль за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг Проведення перевірки дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг Права комісії при проведенні перевірки дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг Відповідальність комісії при проведенні перевірки дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг Документи, що видаються за результатами перевірки дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг Анулювання ліцензії Регіональна експертна рада з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (РЕР) Склад регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Основні завдання регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (РЕР) Національна академія наук УкраїниАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ Поняття культурної політики Законодавство України про культуру Питання, що регулює законодавство України про культуру Поняття культурної спадщини Система регулюючих суб'єктів, діяльність яких пов'язана зі сферою культури Верховна Рада України у сфері культури Кабінет Міністрів України у сфері культури Президент України у сфері культури Міністерство культури України Основні завдання Міністерства культури України Міністр культури України Державне управління у сфері культури на місцевому рівні Державний комітет телебачення і радіомовлення України Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення Склад Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Компетенція Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Регуляторні функції Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Функції і повноваження Національної ради щодо організації та перспектив розвитку телерадіомовлення Громадські об'єднання у сфері культури Українське товариство охорони пам'яток історії та культури Законодавча база, що регулює правові відносини у галузі фізичної культури і спорту Поняття спорту Мета Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011- 2022 роках Мета Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 pp. Система суб'єктів адміністративно-правового регулювання у галузі спорту Верховна Рада України у галузі спорту Президент України у галузі спорту Кабінет Міністрів України у галузі спорту Міністерство молоді та спорту України Основні завдання Міністерства молоді та спорту України Міністр молоді та спорту України Місцеві органи виконавчої влади у галузі спорту Місцеве самоврядування у галузі спорту Діяльність громадських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості Спортивна федерація (асоціація, спілка, об'єднання) Фізкультурно-спортивне товариство Олімпійський рух в Україні Суб'єкти олімпійського руху України Національний олімпійський комітет УкраїниАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Охорона здоров'я Значення охорони здоров'я Лікувально-профілактична допомога Об'єкти управління Основні принципи охорони здоров'я в Україні Система українського законодавства про охорону здоров'я Система суб'єктів державного регулювання у сфері охорони здоров'я Верховна Рада України у сфері охорони здоров'я Президент України у сфері охорони здоров'я Кабінет Міністрів України у сфері охорони здоров'я Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) Основні завдання Міністерства охорони здоров'я України Міністр охорони здоров'я України Рада міністрів АРК і місцеві державні адміністрації у сфері охорони здоров'я Державна служба України з лікарських засобів Основні завдання Державної служби України з лікарських засобів Реалізація повноважень Державної служби України з лікарських засобів Консультативно-дорадчі суб'єкти адміністративно- правового регулювання у сфері охорони здоров'я Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Основні завдання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Міжвідомча координаційна рада при Міністерстві охорони здоров'я з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров'я Основні завдання Міжвідомчої координаційної ради при Міністерстві охорони здоров'я з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров'я Державна санітарно-епідеміологічна служба України Основні завдання санітарно-епідеміологічної служби України Мета державного санітарно-епідеміологічного нагляду Запобіжний нагляд Поточний нагляд Поняття соціального захисту Напрями соціального захисту Сутність державного управління у сфері соціального захисту Правова основа державного управління у сфері соціального захисту Міністерство соціальної політики України Основні завдання Міністерства соціальної політики України Міністр соціальної політики України Державна служба зайнятості України Основні завдання Державної служби зайнятості України Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України Основні завдання Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України Державна інспекція України з питань праці Основні завдання Державної інспекції України з питань праці Пенсійний фонд України Основні завдання Пенсійного фонду України Розділ 17. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ Галузі адміністративно-політичної сфери Поняття оборони Правове регулювання організаційно-правових засад державного управління у сфері оборони та національної безпеки Воєнна доктрина України Підготовка держави до оборони у мирний час Оборонні заходи Політичні заходи у сфері оборони Військові заходи у сфері оборони Економічні заходи у сфері оборони Мобілізаційні заходи у сфері оборони Правові та соціальні заходи у сфері оборони Складові частини організації оборони Поняття мобілізації Поняття мобілізаційної підготовки Поняття цивільної оборони Поняття територіальної оборони Система органів державного управління у сфері забезпечення обороноздатності країни Верховна Рада України у сфері оборони Президент України у сфері оборони Кабінет Міністрів України у сфері оборони Рада національної безпеки і оборони України Склад РНБО України Міністерство оборони України Основні завдання Міністерства оборони України Міністр оборони України Генеральний штаб Збройних Сил України Основні завдання Генерального штабу Збройних Сил України Військові комісаріати Поняття національної безпеки Основні напрями державної політики щодо національної безпеки України Основний суб'єкт забезпечення безпеки Верховна Рада України у сфері забезпечення безпеки Президент України у сфері забезпечення безпеки Рада національної безпеки і оборони України Кабінет Міністрів України у сфері забезпечення безпеки Конституційний Суд України у сфері забезпечення безпеки Суди загальної та спеціальної юрисдикції у сфері забезпечення безпеки Прокуратура України у сфері забезпечення безпеки Національний банк України у сфері забезпечення безпеки Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки Суб'єкти, що відіграють особливу роль у забезпеченні безпеки Служба безпеки України Завдання СБУ Система СБУ Управління державної охорони України Поняття державної охорони Напрямки державної охорони Державна служба України з надзвичайних ситуацій Для вирішення вказаних завдань створена Основні завдання Державної служби України з надзвичайних ситуацій Державна прикордонна служба України Основі функції Державної прикордонної служби України Структура Державної прикордонної служби України Режими охорони державного кордону Розділ 18. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ВНУТРІШНІХ СПРАВ Нормативна бата у галузі зовнішньої політики Державне управління закордонними справами Засади зовнішньої політики України Система органів державного управління зовнішньополітичною діяльністю Верховна Рада України у сфері зовнішніх відносин Президент України у сфері зовнішніх відносин Кабінет Міністрів України у сфері зовнішніх відносин Міністерство закордонних справ України Основні завдання Міністерства закордонних справ України Міністр закордонних справ Дипломатична служба України Система органів дипломатичної служби Міністерство закордонних справ України Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном Спеціальні місії і делегації Посади дипломатичних працівників Державне управління внутрішніми справами Нормативне регулювання у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Система органів управління внутрішніми справами Міністерство внутрішніх справ Основні завдання Міністерства внутрішніх справ Структура Міністерства внутрішніх справ Міліція в Україні Завдання міліції Адміністративна діяльність міліції Оперативно-розшукова діяльність міліції Кримінально-процесуальна діяльність міліції Профілактична діяльність міліціїАДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЮСТИЦІЇ Поняття юстиції Адміністративно-правове забезпечення у сфері юстиції Характерні риси юстиції Нормативно-правова база адміністративно-правового забезпечення управління у сфері юстиції Вища рада юстиції Повноваження Вищої ради юстиції Склад Вищої ради юстиції Міністерство юстиції України Основні завдання Міністерства юстиції України Міністр юстиції Державна пенітенціарна служба України Основні завдання ДПтС України Державна архівна служба України Основні завдання Укрдержархіву Державна служба України з питань захисту персональних даних Основні завдання Державної служби України з питань захисту персональних даних Державна реєстраційна служба України Основні завдання Укрдержреєстру Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Основні завдання уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Поняття актів цивільного стану Державна реєстрація актів цивільного стану Органи державної реєстрації актів цивільного стану Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану Компетенція відділів державної реєстрації актів цивільного стану Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад Компетенція дипломатичних представництв і консульських установ України Державна виконавча служба Органи Державної виконавчої служби Державний виконавець Адвокатура України Адвокат Особи, які не можуть бути адвокатом Діяльність, що є несумісною з діяльністю адвоката Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Види адвокатської діяльності Дисциплінарний проступок адвоката Нотаріат в Україні Державне регулювання нотаріальної діяльності Контроль за діяльністю нотаріату Нотаріус Вимоги до особи, що має намір стати нотаріусом Обмеження, що стосуються діяльності нотаріуса
 
Наст >