< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Сучасний розвиток демократичного суспільства неможливий без удосконалення існуючих адміністративних інститутів і механізмів публічного управління та створення нових. Зважаючи на те, що Україна на шляху європейського розвитку намагається привести свою законодавчу базу у відповідність із загальновизнаними європейськими стандартами, під особливу увагу підпадає така галузь вітчизняного права, як "Адміністративне право України".

Навчальна дисципліна "Адміністративне право України" в системі вищої освіти входить до нормативного блоку дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів галузі знань 0304 "Право", напрямку підготовки 03040101 "Правознавство". Для майбутніх юристів неабияке значення має опанування адміністративного права як основоположної галузі, на основі норм якої побудоване публічне управління в Україні.

Навчальний посібник "Адміністративне право України" відповідає програмі вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. Чітке графічне виділення означень та інших текстових блоків сприяє концентрації уваги студентів на вузлових інформаційних блоках.

За своєю структурою навчальний посібник складається із 19 розділів, об'єднаних у Загальну та Особливу частини. У ньому аналізуються базові принципи та положення адміністративного права, його основні інститути, суб'єкти і механізми державного управління.

Навчальний посібник "Адміністративне право України" розрахований на викладачів, студентів юридичних і неюридичних спеціальностей навчальних закладів освіти І – IV рівнів акредитації. Проте ним можуть скористатися і учні шкіл, ліцеїв, гімназій, а також абітурієнти, які готуються до вступу на юридичні факультети та відділення правознавства вищих навчальних закладів. Він буде корисним і для широкого кола читачів, які цікавляться положеннями адміністративного права і прагнуть пізнати особливості правового регулювання тих чи інших конкретних ситуацій.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

Поняття адміністративного права

Адміністративне право – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються під час забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного і самоврядного управління в сферах соціально- економічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони громадського порядку.

Предмет адміністративного права

Предметом адміністративного права є суспільні відносини, що формуються:

  • – у процесі державного управління економічною, соціально- культурною й адміністративно-політичною галузями, а також щодо реалізації повноважень органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та деякими іншими недержавними інституціями, делегованих їм повноважень органами виконавчої влади;
  • – у процесі діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо забезпечення реалізації й захисту в адміністративному порядку прав і свобод громадян, надання їм, а також юридичним особам різноманітних адміністративних (управлінських) послуг;
  • – у процесі внутрішньої організації та діяльності усіх державних органів, адміністрацій державних підприємств, установ і організацій, а також у зв'язку з державною службою або службою в органах місцевого самоврядування;
  • – під час реалізації юрисдикції адміністративних судів і поновлення порушених прав громадян та інших суб'єктів адміністративного права;
  • – під час застосування заходів адміністративного примусу, включаючи адміністративну відповідальність, щодо фізичних і юридичних осіб.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >