< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Поняття державного управління в широкому розумінні

Державне управління в широкому розумінні – це сукупність усіх видів діяльності усіх органів держави, тобто означає фактично всі форми реалізації державної влади в цілому. Стаття 6 Конституції встановлює, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Іншою мовою, державне управління в широкому розумінні характеризує всю діяльність держави за організуючим впливом зі сторони спеціальних суб'єктів права на суспільні відносини.

Поняття державного управління у вузькому розумінні

Державне управління у вузькому розумінні це сукупність видів діяльності державних органів, між якими певним чином розподілені різні види діяльності держави. Відтак категорія державного управління у вузькому значенні відображає відносно самостійний вид діяльності держави, що його здійснює певна частина державних органів.

Риси державного управління

Специфічні риси державного управління: 1) загальнодержавний характер; 2) підзаконний характер; 3) юридично-владний, розпорядчий характер; 4) організаційний зміст; 3) цілеспрямованість, активний характер; 6) постійна основа, безперервність.

Принципи державного управління

Державне управління здійснюють на підставі принципів:

  • 1) соціально-політичні: демократизм; участь населення в управлінській діяльності; рівноправність осіб; рівність усіх перед законом; законність; гласність; врахування громадської думки; об'єктивність;
  • 2) організаційні принципи побудови апарату державного управління: галузевий, функціональний, територіальний;
  • 3) організаційні принципи функціонування апарату державного управління: нормативність діяльності; єдиноначальність та колегіальність; поділ управлінської праці; відповідальність за свої рішення; оперативна самостійність.

Елементи управлінської діяльності

До основних елементів змісту управлінської діяльності належать:

  • 1) цілі та завдання – уявлення про напрями та очікувані наслідки управлінської діяльності;
  • 2) функції – частина управлінської діяльності, яка здійснюється на основі закону або іншого правового акта органами виконавчої влади, притаманними їм методами для виконання завдань державного управління. Традиційно функції управління поділяють на: загальні (прогнозування, планування, організація, регулювання, координація, облік, контроль); спеціальні (відображають специфіку або конкретного суб'єкта управління); допоміжні (обслуговують виконання загальних і спеціальних функцій);
  • 3) методи – способи здійснення керуючими суб'єктами владно-організуючого впливу на керовані об'єкти.

Поняття адміністративного розсуду

Адміністративний розсуд – це визначений межами норм права певний ступінь свободи суб'єкта управління (органу, посадової особи тощо) у правовому вирішенні того чи іншого управлінського питання (справи), яка надається з метою прийняття раціонального оптимального рішення у справі. Адміністративний розсуд обумовлений творчим, динамічним характером управлінської діяльності, складністю управлінських ситуацій у різноманітних сферах життєдіяльності та потребує розширення правового регулювання дозволеної поведінки і можливих варіантів її наслідків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >