< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Поняття форми державного управління

Форма державного управління – зовнішньо виражена дія, волевиявлення виконавчо-розпорядчого органу (посадової особи), здійснене у рамках режиму законності та його компетенції для досягнення управлінської мети – вираження у зовнішньому вигляді конкретних дій державних органів, їх структурних підрозділів і посадових осіб, які здійснюються у процесі виконавчої діяльності й спрямовані на реалізацію функцій управління.

Правові форми управління

Правові форми управління – форми управлінської діяльності, які безпосередньо викликають правові наслідки, пов'язані із встановленням або застосуванням норм права. Серед них виділяють:

 • 1) видання правових актів управління;
 • 2) укладення договорів (угод);
 • 3) здійснення інших юридично значущих дій.

До правових форм належать такі специфічні прояви реалізації функцій управління, як участь суб'єктів виконавчої влади в судах як позивачів або відповідачів, діяльність по забезпеченню громадського порядку й громадської безпеки, застосування різних санкцій, заходів адміністративного примусу до правопорушників.

Основною правовою формою управлінської діяльності є застосування норм права, за допомогою яких юридичні акти індивідуального характеру сприяють застосуванню законів до конкретних обставин управлінського життя. Такі акти є персоніфікованими, юридично владними приписами, юридичними фактами, з якими пов'язують виникнення, зміну або припинення адміністративно-правових відносин.

Ознаки актів застосування адміністративно-правових норм

Ознаки актів застосування адміністративно-правових норм:

 • а) індивідуальний характер;
 • б) юридична природа;
 • в) односторонній порядок видання;
 • г) с юридичним фактом.

Поняття адміністративного договору

Адміністративний договір – визначена актами адміністративного права угода сторін, одна з яких є носієм державно- владних повноважень стосовно інших.

Ознаки адміністративного договору

Ознаки адміністративного договору:

 • 1) виникає в сфері державного управління;
 • 2) конкретизує норму адміністративного права;
 • 3) підстава його виникнення – владний, вольовий припис;
 • 4) організуючий характер.

Неправові форми управлінської діяльності

Неправові форми управлінської діяльності – форми діяльності безпосередньо не пов'язані із правовими наслідками, у результаті їх застосування не виникають адміністративно-правові відносини.

До неправових форм управління належать:

 • 1) організаційні дії (проведення нарад, зборів, обговорень, перевірок, розробка прогнозів, програм, здійснення бухгалтерського, статистичного, податкового обліку, проведення прес- конференцій тощо);
 • 2) матеріально-технічні операції (діловодство, складання довідок, звітів, видання юридичних актів тощо).

Поняття структурної форми управлінської діяльності

Структурна форма передбачає здійснення дій, спрямованих на створення, вдосконалення організаційної структури органів державного управління, оскільки категорія "структура" відображає побудову та внутрішню форму системи.

Поняття процесуальної форми управлінської діяльності

Наступною формою управління слід вважати процесуальну. Наявність зазначеної форми управління обумовлюється тим, що в управлінні чільне місце займає відповідний процес, який складається з певних стадій, що має циклічний характер, та кінцевим результатом якого є прийняття управлінського рішення. Процесуальна форма також повинна відноситися до форм управління, оскільки процес управління супроводжує діяльність кожного органу, підрозділу, служби тощо. Проте формою управління слід вважати не управлінське рішення, а діяльність, що сприяє процесу прийняття рішення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >