< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нагляд як загальний метод управління

Нагляд – пасивний метод управління, що полягає у збиранні потрібних знань про діяльність об'єкта управління та їх оцінки, це юридичний аналіз стану справ додержання законності і дисципліни щодо об'єкта управління, який здійснюється суб'єктом управління із застосуванням відповідних, наданих йому законодавством форм, але без безпосереднього втручання в оперативну та іншу діяльність підконтрольного об'єкта.

Метод прямого та непрямого (опосередкованого) впливу

Органи державного управління можуть впливати на об'єкти управління шляхом прямого або непрямого впливу.

Прямий вплив – безпосередній вплив суб'єкта управління на об'єкт через наказ, що виражає волю відповідного суб'єкта управління.

Непрямий (опосередкований) вплив – створення заінтересованості у об'єктів управління, вплив через функції, інтереси, стимулювання, надання можливості вибору варіанту поведінки.

Поняття адміністративних методів

Адміністративні методи – це вплив на об'єкти управління шляхом встановлення їх прав, обов'язків через систему наказів, що спираються на систему підпорядкування, владні повноваження. Це односторонній вибір органом управління способу вирішення завдання чи конкретного варіанта поведінки об'єкта управління. Базуються на застосуванні нормативних актів (розпоряджень, наказів, постанов органів виконавчої влади), мають директивний, обов'язковий характер, грунтуються на таких управлінських відносинах, як дисципліна, відповідальність, влада, примус. При використанні адміністративних методів орган управління прямо приписує керованому, що він повинен робити.

Особливості адміністративних методів

Характерні особливості адміністративних методів державного управління:

  • – прямий вплив на керований об'єкт шляхом установлення його повноважень (прав і обов'язків);
  • – односторонній вибір суб'єктом управління кінцевої мети, завдань управлінського процесу, порядку, термінів його ви

конання об'єктом, ресурсного забезпечення, умов виконання завдань на кожному конкретному етапі;

– юридична обов'язковість актів управління (указів, постанов, рішень, розпоряджень, наказів і резолюцій), невиконання яких розглядається як порушення обов'язків.

Види адміністративних методів

Виділяють 3 основні групи адміністративних методів управління: регламентаційні, розпорядчі, нормативні.

Поняття адміністративних регламентаційних методів

Сутність адміністративних регламентаційних методів полягає у встановленні складу елементів системи і зв'язків між ними за допомогою закріплення визначених обов'язків, загальної регламентації, тобто розмежуванні і закріпленні завдань, функцій, прав і відповідальності, встановленні взаємозв'язків. Вони реалізуються за допомогою положень, статутів, посадових інструкцій та інших регламентів.

Види адміністративних регламентаційних методів

Адміністративні регламентаційні методи складаються з 4 основних видів: загальноорганізаційного, функціонального, структурного, посадового.

Поняття загальноорганізаційного регламентування

Загальноорганізаційне регламентування включає закони, статути і положення загальноорганізаційного характеру, які встановлюють організаційну структуру і порядок функціонування соціальної системи в цілому. Наприклад, Закон "Про державну службу", Закон "Про Кабінет Міністрів України" тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >