< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Поняття адміністративного процесу

Адміністративний процес – це врегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність уповноважених суб'єктів, спрямована на реалізацію норм відповідних матеріальних галузей права в ході розгляду і вирішення індивідуально-визначених справ.

Ознаки адміністративного процесу

Ознаки адміністративного процесу: 1) адміністративний процес, пов'язаний із державним управлінням, його правовими формами; 2) пов'язаний з матеріальними нормами адміністративного права; 3) це діяльність, в результаті якої виникають суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративно-процесуального права.

Складові елементи адміністративного процесу

Можна зазначити, що адміністративний процес складається з 2 частин: по-перше, діяльності державних органів щодо розгляду конкретних справ; по-друге, відносин між учасниками цієї діяльності.

Принципи адміністративного процесу

Адміністративний процес базується на таких принципах, як: верховенство права, законність, охорона інтересів особи і держави; рівність сторін; національна мова; самостійність органів (посадових осіб) у прийнятті рішень; оперативність та доступність; гласність та відкритість, офіційність (публічність), повнота, об'єктивність та неупередженість, етичність у стосунках, економічність, підконтрольність та відповідальність посадових осіб. Окрім того, під час здійснення адміністративно- процесуальної діяльності публічної адміністрації повинні знаходити своє втілення правова презумпція невинуватості і презумпція правомірності дій та вимог осіб, що звертаються до державних органів (її ще називають презумпцією правомірності правової позиції громадянина).

Стадії адміністративно-процесуальної діяльності

Виділяють наступні стадії адміністративно-процесуальної діяльності: 1) стадія аналізу ситуації (порушення адміністративної справи); 2) стадія прийняття рішення по справі;

3) стадія виконання прийнятого рішення (завершальна стадія).

Поняття адміністративного провадження

Адміністративне провадження – це вид адміністративного процесу, який об'єднує послідовно здійснювані уповноваженим суб'єктом (публічною адміністрацією) процесуальні дії щодо розгляду та вирішення індивідуальних справ.

Поняття етапів адміністративного провадження

Етапи адміністративного провадження – це сукупність послідовних процесуальних дій, об'єднаних єдиною метою на певному відрізку конкретного адміністративного провадження.

Юрисдикційні провадження

Юрисдикційні провадження – це провадження, для яких характерним є наявність наступних ознак: 1) наявність спору; 2) належне процесуальне оформлення; 3) змагальність сторін у провадженні; 4) обов'язкове прийняття рішення у вигляді юридичного акта; 5) розмаїття органів, уповноважених розглядати адміністративні справи.

Види юрисдикційних проваджень

До таких проваджень слід віднести: провадження у справах про адміністративні правопорушення; дисциплінарне провадження; провадження по скаргах осіб.

Поняття неюрисдикційних проваджень

Неюрисдикційні провадження – це провадження, для яких наявність ознак юрисдикційного характеру не притаманна.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >