< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття державного контролю

Державний контроль – це систематична перевірка виконання законів, інших нормативних актів, дотримання державної дисципліни й правопорядку, що полягає у втручанні суб'єктів контролю в оперативну діяльність підконтрольних суб'єктів, у зупиненні або скасуванні актів управління, застосуванні заходів примусу щодо підконтрольних посадових осіб.

Перевірка як метод державного контролю

Провідним методом державного контролю є перевірка, яка полягає у зібранні інформації про виконання нормативних актів з питань, що перевіряються, та встановленні фактичних даних про те, що і як виконано з тих практичних завдань, що були покладені на орган чи посадову особу, яка перевіряється. Залежно від різних критеріїв традиційно виділяють планові та позапланові перевірки, комплексні та цільові, виїзні та камеральні, поточні, тематичні, повторні тощо. Перевірка складається з обстеження та вивчення окремих напрямів діяльності об'єкта, за її підсумками складається довідка або доповідна записка.

Методи державного контролю

Окрім перевірок, використовуються також такі методи контролю, як ревізії – метод документального контролю фінансово-господарської діяльності, за її підсумками складається акт; інспектування (переважно в управлінських службових відносинах); обстеження, експертиза (такі методи використовуються для більш поглибленого вивчення діяльності підконтрольного суб'єкта або окремих її напрямків, носять комплексний характер, здійснюються, як правило, комісійно); спостереження за діями підконтрольних суб'єктів, заслуховування звітів, інформації та повідомлень тощо.

Поняття нагляду

Нагляд – це також засіб (спосіб) забезпечення законності в державному управлінні, метою якого є виявлення, попередження правопорушень, усунення їх наслідків та притягнення винних до відповідальності.

Особливість нагляду

Особливість нагляду полягає в тому, що органи, які його здійснюють, не мають права втручатися в оперативну та господарську діяльність об'єктів нагляду або скасовувати акти органів державного управління.

Атестаційие провадження

Атестаційне провадження – це регламентована адміністративно-процесуальними нормами діяльність уповноважених органів, в ході якої вирішуються питання про ідентифікацію, інвентаризацію або встановлення відповідності об'єктів атестації оцінювальним критеріям, необхідним для подальшої їх діяльності у визначеній сфері.

Стадії атестаційного провадження

Атестаційне провадження складається зі стадій: 1) підготовка справи про атестацію; 2) розгляд атестаційної справи та прийняття рішення з атестації; 3) оскарження прийнятого рішення; 4) виконання прийнятого рішення.

Поняття адміністративного судочинства

Адміністративне судочинство (його ще називають адміністративною юстицією) – це діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, тобто публічно-правових спорів, в яких хоча б однією стороною є орган державного управління. Такі спори виникають з приводу порушення органами державної влади прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Сфера адміністративного судочинства

До сфери адміністративного судочинства належать публічно-правові відносини, отже центральним є розуміння публічності, публічного права. На сьогодні в законодавстві немає поняття публічного права і не визначені його відмінності від приватного. Ці критерії виробляються правовою наукою. Традиційно вважається, що публічне право регламентує організацію і діяльність публічної влади і її стосунки з приватними особами. Приватне право регулює відносини між приватними особами (і їх об'єднаннями). Метою публічного права є задоволення загального інтересу, приватне право орієнтоване на індивідуальні, приватні інтереси.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >