< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розділ 17. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Галузі адміністративно-політичної сфери

Традиційно до адміністративно-політичної сфери належать такі галузі як: оборона; безпека; охорона державного кордону; внутрішні справи; закордонні справи; митна справа; юстиція.

Поняття оборони

Оборона – це система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних й інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Правове регулювання організаційно-правових засад державного управління у сфері оборони та національної безпеки

Правове регулювання організаційно-правових засад державного управління у сфері оборони та національної безпеки здійснюється на підставі численних нормативно- правових актів, серед яких Конституція, закони України "Про Збройні Сили України", "Про оборону України", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про Раду національної безпеки і оборони України", "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про Службу безпеки України", "Про державну таємницю", статути Збройних сил України, інші закони України, акти Президента України, КМУ, міжнародні договори України, що регулюють відносини в оборонній сфері тощо. Серед інших нормативних актів, які опосередковано регулюють відносини у цій сфері, слід назвати Закони "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про зону надзвичайної екологічної ситуації", "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про правові засади цивільного захисту", "Про державний матеріальний резерв", Кодекс цивільного захисту України, Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Воєнна доктрина України тощо.

Воєнна доктрина України

Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента України 15 червня 2004 р. № 648/2004, в редакції від 08.06.2012 р. має оборонний характер. Це означає, що Україна не вважає жодну державу своїм воєнним противником, але разом з тим вважатиме потенційним воєнним противником державу або групу держав, послідовна недружня політика яких загрожуватиме воєнній безпеці України.

Воєнна доктрина України – це система керівних поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їм, підготовку держави до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів. У Воєнній доктрині визначено, що в умовах сучасної воєнно-політичної обстановки інтереси національної безпеки України зумовлюють істотне поглиблення відносин з НАТО і ЄС.

Підготовка держави до оборони у мирний час

Підготовка держави до оборони у мирний час включає: прогнозування та оцінку воєнної небезпеки і воєнної загрози, здійснення заходів у зовнішньополітичній сфері, спрямованих на запобігання збройному конфлікту та відсіч збройній агресії; формування та реалізацію воєнної, воєнно-економічної, військово-технічної та воєнно-промислової політики держави; удосконалення структури, уточнення завдань і функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, забезпечення необхідної чисельності їх особового складу, а також їх розвиток, підготовку та підтримання на належному рівні боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави, планування їх застосування; розвиток військово-промислового комплексу, створення сприятливих умов для мобілізаційного розгортання галузей національної економіки з метою виробництва озброєння, військової техніки і майна в необхідних обсягах; підготовку національної економіки, території, органів державної влади, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період; забезпечення розвитку воєнної науки, забезпечення відкритого та демократичного цивільного контролю у сфері оборони в порядку, визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збереження державної таємниці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >