< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Економічна політика є однією з головних сфер діяльності державної влади. Від ефективності державного управління в цій сфрі значною мірою залежать оптимальний розподіл ресурсів і перерозподіл доходів, діловий та інвестиційний клімат у країні, її імідж у світовому економічному просторі, стабільність політичного, економічного та суспільного середовища. Саме цим в остаточному підсумку може визначатися загальна спроможність національної економіки належно забезпечувати соціальні потреби суспільства та її конкурентоздатність на світових ринках.

Входження України до числа розвинутих країн світу можливе тільки за умови формування державної політики, спрямованої на інноваційний напрям розвитку національної економіки, оскільки цей напрям дасть змогу сформувати соціально-економічне середовище, здатне забезпечити розв'язання науково-технічних проблем, опанувати нові базові нововведення, створити високотехнологічні галузі й наукоємні технології, реалізувати зростаючу потенційну можливість людського капіталу.

Безумовним є те, що нашій державі зараз життєво необхідна чітка, логічно побудована, теоретично обгрунтована та забезпечена фактичними державними гарантіями концепція державної економічної політики, реалізація якої дасть змогу Україні посісти гідне місце в системі світового господарювання. При цьому в цій концепції поряд із власне економічними інститутами і принципами також мають бути представлені категорії правового, соціального, політологічного характеру.

Першочерговим завданням влади на даному етапі розбудови держави є здійснення радикальних економічних перетворень, зокрема – оперативна реалізація ефективних і соціально відчутних реформ як на макро- так і на мікрорівнях у різних сегментах економіки. Головні управлінські дії органів влади мають спрямовуватися на зміцнення макроекономічного становища, забезпечення фінансової стійкості й інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання, поглиблення процесів інтеграції, формування інституту ефективного приватного власника, підвищення продуктивності базових галузей з метою забезпечення соціальних потреб суспільства.

До ключових чинників сталого економічного розвитку, а тим більше макроекономічних зрушень, яких потребують країни під час суспільно-економічних перетворень, належить ефективна економічна політика, під якою слід розуміти генеральну лінію дій, що здійснює держава у сфері управління економікою з метою надання економічним процесам певної спрямованості відповідно до цілей, завдань та інтересів країни.

Проте в Україні на сучасному етапі державна економічна політика та її пріоритетна складова - забезпечення добробуту населення країни не стали визначальним чинником для забезпечення макроекономічної стабілізації та сталого економічного розвитку.

Таким чином, складність і багатоаспектність проблемних питань, що стосуються підвищення ефективності управління економічними процесами в епоху світових глобальних трансформацій і визначають актуальність та необхідність наукових пошуків у цьому напрямі.

Кількісний вимір рівня життя населення включає відповідні показники його складових частин, зокрема рівня доходів населення, соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти та демографічної ситуації. У свою чергу, поняття "достойного рівня" цих показників визначається їх визнаними світовими стандартами і національними особливостями населення країни. Дослідження зазначеної проблеми свідчить не лише про її актуальність і гостроту, а також і про багатогранність в умовах динамічних ринкових перетворень, що відбуваються в Україні. Дотримуючись обраної структури і логіки викладення стрижневих проблем, автор розглядає їх з позицій економічної доцільності, намагаючись відкрити й дослідити нові аспекти цих явищ для їх подальшого теоретичного осягнення й практичного розв'язання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >