< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Дисципліна "Історія економіки та економічної думки" є однією із базових навчальних дисциплін та відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем. У сучасній розгалуженій системі економічних наук історія економіки та економічної думки займає важливе самостійне місце і відіграє значну роль.

Основним завданням є на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів.

Предметом вивчення дисципліни "Історія економіки та економічної думки" є процес виникнення розвитку боротьби і зміни системи економічних поглядів на шляху розвитку сучасного суспільства; це історія формування економіки політики у державі у відповідності з певними історичними обставинами.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог кваліфікаційних характеристик відповідно фаху і спрямованих на формування у студентів знань про господарську діяльність людства, основні явища і процеси матеріального виробництва, діяльність економічних організацій і установ, економічну політику провідних держав світу й України. Грунтовне оволодіння дисципліною є неможливим без досконального знання її історії, основних етапів формування і розвитку економічної думки, внеску видатних вчених в скарбницю світової економічної науки.

Посібник у короткій конспективній формі дає уявлення про основні течії, наукові школи та напрями економічної думки впродовж всієї історії розвитку людства. Економічні погляди та концепції трактуються з позиції сучасних уявлень про закономірності економічного й соціального розвитку суспільства без пропагандистських оцінок і ідеологічних нашарувань.

Даний навчальний посібник охоплює основні програмні положення курсу "Історія економіки та економічної думки" і може бути використаним студентами економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. ГОСПОДАРСТВО ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ НА ЕТАПІ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ.

Мета вивчення теми: з'ясувати коло навчальних питань, особливості термінологічних понять, що використовуються в рамках опанування курсу; розібратись в методології вивчення історії економіки та економічної думки; усвідомити, для чого студенти-економісти вивчають даний предмет.

Головні питання теми

  • 1. Предмет економічної історії.
  • 2. Методи, якими користується економічна історія.
  • 3. Періодизація економічної історії.
  • 4. Предмет історії економічної думки.
  • 5. Методологія вивчення історії економічної думки.
  • 6. Завдання історії економічної думки.
  • 7. Господарський розвиток за первісної доби.
  • 8. Економічний розвиток ранніх цивілізацій.

Програмний зміст теми

(мінімальний обсяг знань студента)

Предмет економічної історії

Економічна історія знаходиться на стику двох дисциплін – історії і економіки. Але проблема в тому, що "класичні" історики, за рідкісним винятком, не цікавляться економікою і не надають достатнього значення економічним законам, а економісти, у свою чергу, так само ставляться до історії.

Традиційна історія як наукова дисципліна вивчає переважно такі важливі події, як: війни, революції, повстання, географічні відкриття, життя видатних політичних діячів, вчених у широкому розумінні їх впливу на історію. А також намагається виявити причинно-наслідкові зв'язки між різними історичними подіями.

Економіка як наука вивчає процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, а також стосунки між людьми, організаціями і державою, що виникають під час цих процесів.

Економічна історія вивчає процес економічного розвитку в історичній перспективі. Вона прагне отримати відповіді на такі запитання, як: Скільки було людей у тому або іншому регіоні в різні історичні періоди? Що ці люди їли? Де вони жили? Як одягалися? Як довго жили? Скільки мали дітей? Як працювали і відпочивали? Скільки заробляли? Які були ціни? Що собою являли гроші? Як змінювалися суспільні інститути? Які були технології? і т.д. і т.п.

Система економічних законів.

Рис. 1. Система економічних законів.

Як видно з рисунку 1. Система економічних законів є ілюстрацією, критикою і обгрунтуванням економічних теорій та концепцій і дає можливість перевірити їх істинність за допомогою історичного матеріалу.

Предметом вивчення економічної історії є господарство в історичному розвитку, економіка країн світу в сукупності і різноманітності форм вияву на кожному конкретному історичному етапі.

Економісти вперше звернули серйозну увагу на історію в середині минулого століття, коли німецькі вчені на противагу англійській класичній політекономії висунули тезу про те, що треба шукати не загальні закони розвитку, а уважно вивчати економічну історію окремих країн, регіонів, цехів, гільдій, спілок та інших суспільних інститутів. Саме німецька історична школа (економічна) і поклала початок новій науковій дисципліні – економічній історії. У середині нашого століття у Франції' утворився гурток однодумців, котрим однаково були близькі і історія, і економіка. Вони згуртувалися навколо часопису, що тоді називався "Аннали", і згодом отримали ім'я – школа "Анналів". Але до середини вісімдесятих років двадцятого століття історія господарства існувала як би на узбіччі історії і економіки. Інтерес до економічної історії збільшився саме останнім часом. У 1993 році американські вчені Роберт Фогель і Дуглас Норт отримали Нобелівську премію за розробку економічних методів вивчення історії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >