< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

В умовах ринкової економіки важливим елементом будь-якої системи управління є фінансовий контроль через його здатність сприяти законному та раціональному використанню фінансових ресурсів як суб'єктів підприємницької діяльності, бюджетних установ, так і держави. Разом з тим, як показує оцінювання практики функціонування різноманітних підсистем фінансового контролю, він поступово втрачає свою ефективність. Окремі зміни правового поля діяльності суб'єктів фінансового контролю не вирішують проблеми в цілому. У зв'язку з цим у суспільстві підвищується увага до розв'язання проблем теорії та практики фінансового контролю, у тому числі в процесі його реформування. Тому дослідження теоретико-методологічних засад організації фінансового контролю є актуальним.

На сьогодні питання фінансового контролю в умовах його реформування привертають увагу багатьох вчених, серед яких В. Д. Андреев, Р. Адамс, А. Аренс, С. М. Бичкова, Μ. Т. Білуха, В. П. Бондарь, Ф. Ф. Бутинець, Η. Г. Виговська, 3. В. Гуцайлюк, Г. М. Давидов, Додж, Η. І. До- рош, Ю. А. Кузьмінський, Л. П. Кулаковська, Дж. Лоббек, В. Ф. Максімова, Η. М. Малюга, В. П. Пантелеев, С. М. Петренко, О. А. Петрик, І. І. Пилипенко, В. І. Подольський, О. Ю. Редька, Дж. Робертсон, В. С. Рудницький, В. Я. Савченко, Ю. Б. Слободяник, Л. О. Сухарева, Б. Ф. Усач, А. Д. Шеремет тощо.

На сьогодні залишається невирішеним широке коло як теоретико- методологічних, так і прикладних проблем реформування фінансового контролю в сучасних умовах господарювання. Так, недостатньо розроблені є теоретико-методичні засади державного фінансового контролю та державного фінансового аудиту, теоретичні та практичні аспекти внутрішнього фінансового контролю та внутрішнього аудиту в бюджетній установі, проблемні питання відображення аудиторських доказів у робочих документах аудитора.

Мета даної роботи полягає у визначенні та обґрунтуванні напрямів розвитку теоретико-методологічних засад фінансового контролю в Україні, розробка методичних підходів до підвищення результативності функціонування основних підсистем фінансового контролю в сучасних умовах його реформування.

Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено та вирішено науково-практичні завдання:

обґрунтовано державний фінансовий контроль як форму практичної реалізації контрольної функції фінансів;

проведено оцінку факторів впливу на стан державного фінансового контролю;

визначено роль та значення фінансово-господарського контролю у забезпеченні фінансової безпеки держави;

розроблено методичний підхід до оцінки якості державного фінансового аудиту;

проаналізовано теоретичні підходи до визначення сутності та змісту внутрішнього контролю як складової державного внутрішнього фінансового контролю;

визначено особливості організації внутрішнього контролю як інструмента боротьби з корпоративним шахрайством і розроблено методичний підхід до оцінки ризиків і загроз, пов'язаних з корпоративним шахрайством;

розкрито сутність державного внутрішнього контролю бюджетних установ в умовах реформування фінансового контролю в Україні;

визначено стан і тенденції розвитку державного внутрішнього фінансового аудиту в Україні;

розроблено методичний підхід до оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетних установ;

узагальнено досвід та напрями удосконалення відображення аудиторських доказів у робочих документах аудитора.

Об'єкт дослідження – процес реформування фінансового контролю в Україні.

Предмет дослідження – проблемні питання теорії та практики фінансового контролю в Україні.

Монографія складається з десяти розділів, які підпорядковані загальній ідеї цілісного уявлення про ряд проблемних питань, пов'язаних із реформуванням фінансового контролю в Україні. Для цього узагальнено результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів. Подані у монографії розробки спираються на сучасні наукові досягнення в сфері контролю та аудиту і є результатом бюджетної роботи кафедри контролю й аудиту "Реформування фінансового контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення".

Перший розділ роботи присвячено вивченню державного контролю як форми практичної реалізації контрольної функції фінансів. У рамках даного розділу на підставі аналізу еволюції сутності фінансів та концептуальних підходів до цієї дефініції розкрито авторське бачення фінансів як економічної категорії та обґрунтовано розуміння державного фінансового контролю з позиції практичної реалізації контрольної функції фінансів на кожному з етапів перерозподілу державних фінансових ресурсів.

У другому розділі здійснено узагальнення факторів, які впливають на державний фінансовий контроль, та за допомогою методу експертних оцінок проаналізовано їх вплив.

Третій розділ орієнтований на вивчення ролі та завдань фінансово- господарського контролю у забезпеченні фінансової безпеки держави. Крім того, проведено теоретичне узагальнення підходів до визначення сутності фінансово-господарського контролю та розкрито його зміст.

Четвертий розділ монографії присвячено вивченню теоретико- методичних засад оцінки якості державного фінансового аудиту в Україні. Проаналізовано сутність поняття державного фінансового аудиту та визначено його основні форми. Вагомими розробками є запропонований підхід до оцінки якості процесу державного фінансового аудиту за допомогою теорії ігор.

У п'ятому розділі роботи розкрито теоретичні засади внутрішнього контролю як складової державного внутрішнього фінансового контролю, виокремлено підходи до його визначення та окреслено його змістовне наповнення.

Шостий розділ віддзеркалює особливості організації внутрішнього контролю у забезпеченні боротьби з корпоративним шахрайством. У цьому розділі обґрунтовано методичний підхід до оцінки ризиків і загроз, пов'язаних з корпоративним шахрайством, та їх наслідків для результатів діяльності підприємства.

Сьомий розділ присвячено визначенню сутності та змісту державного внутрішнього контролю бюджетних установ в умовах реформування фінансового контролю в Україні. Для цього проведено узагальнення підходів до трактування внутрішнього контролю бюджетних установ, визначено його місце в системі державного фінансового контролю та досліджено міжнародний досвід його провадження.

У восьмому розділі монографії представлено аналіз стану та тенденції розвитку державного внутрішнього фінансового аудиту в Україні. У цьому сенсі цікавою є підтверджена гіпотеза про те, що на кількість виявлених фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, впливає наявність в бюджетній установі внутрішнього аудиту. Водночас доведено, що проведення внутрішнього аудиту дозволить зменшити кількість виявлених фінансових порушень

У дев'ятому розділі здійснено аналіз концептуальних підходів до визначення сутності та змісту державного внутрішнього, фінансового аудиту в умовах реформування державного фінансового контролю в Україні. Наукову та практичну цінність має запропонований у монографії методичний підхід до визначення оцінки стану внутрішнього аудиту бюджетних установ.

У десятому розділі наукової роботи узагальнено міжнародний досвід відображення аудиторських доказів у робочих документах аудитора та визначено напрями його адаптації до умов національного середовища. Практичне значення має розроблений макет робочого документа для відображення аудиторських доказів, які мають бути отримані за запитом аудитора від клієнта.

Окремі розділи написали: канд. екон, наук, професор Дікань Л. В. – вступ, висновки, розділи 7, 8; канд. екон, наук, доцент Кожушко О. В. – розділи 2,4, 9, додатки; канд. екон, наук, доцент Крівцова Т. О. – розділ 1; канд. екон, наук, професор Понікаров В. Д. – розділ 3; канд. екон, наук, доцент Воінова Т. С. – розділ 10; канд. екон, наук, доцент Мултанівська Т. В. – розділ 10; канд. екон, наук, викладач Дейнеко Є. В. – розділ 5; канд. екон, наук, викладач Бутенко К. В. – розділ 6; аспірант Шевченко І. О. – розділ 4; аспірант Владімірова Η. П. – розділ 2; аспірант Калінкін Д. В. – розділи 1, 8, 9; ст. викладач Бондареко О. О. – розділи 5, 6.

Автори щиро вдячні рецензентам видання за об'єктивність оцінки, критичність зауважень, а також усім, хто сприяв її опублікуванню.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >