Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЇ Предмет психології Перші уявлення про предмет психологи Сучасне тлумачення предмета психології Психіка як форма відображення Характеристики свідомості. Несвідоме Мозок і психіка Будова, принципи й методи сучасної психології Місце психології в системі наук Класифікація галузей психології Основні напрями психології Принципи психологи Методи психологічних досліджень Поняття про статистичні методи у психології Типи вимірювальних шкал Способи знаходження типових результатів варіаційного ряду Поняття про дисперсію та її обчислення Поняття про кореляцію та її обчислення Розвиток психіки у філогенезі Поняття про філогенез та онтогенез, їх взаємозв'язок Виникнення психіки, основні стадії її еволюції Ускладнення поведінки: інстинкт – навик – інтелект Свідома діяльність людини Основні етапи історії психології. Зародження психологічних знань у Стародавньому світі Історія психології та її періодизація Психологічні ідеї Стародавнього світу Основна проблематика психології у Давній Греції Розвиток психологічних ідей у період від феодалізму до XVII століття Головні досягнення феодального періоду у пізнанні психіки Розвиток психологічних знань в епоху Відродження Причинне пояснення психіки у XVII ст. Досягнення психологічної думки в епоху Просвітництва (XVIII століття) Асоціанізм та його різновиди Психологія здібностей Вчення про нервово-психічні функції Психологія у Франції, Німеччині, Росії, США XVIII ст. Зародження психологи суспільних явищ Виникнення у XIX столітті психології як самостійної науки Психологія з природничою основою Психологія свідомості Критика структуралізму Психологічні дослідження суспільних явищ Огляд психології XX століття Основні напрями психології початку XX ст. Психологія поведінки (біхевіоризм, психоаналіз, гештальтпсихологія) Психологія дії ( Ж. Піаже, А. Валлон) Перші психологічні дослідження у СРСР (20-ті pp.) Провідні школи радянської психологи ОСОБИСТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННІ Поняття особистості у психології Співвідношення понять людина – індивід – індивідуальність – особистість Проблема визначення особистості Біологічне і соціальне в особистості Проблема активності особистості Джерело активності особистості Спрямованість особистості Мотиви і мотивація Структура особистості Самосвідомість особистості та її розвиток Діяльність Потреба як джерело активності Загальні властивості діяльності Структура діяльності Види діяльності та форми їх виконання Психологічні засоби діяльності: знання, вміння, навички Спілкування Спілкування і діяльність Функції спілкування та рівні його аналізу Структура спілкування Види і засоби спілкування Мовлення Розмежування понять мови і мовленняФункції мовиФункції мовлення Лінгвістика, психолінгвістика, психологія мовлення Мовлення як діяльність і як поведінка Види мовлення Мовлення і пізнавальна діяльність Темперамент Поняття про властивості темпераменту Фізіологічні основи темпераменту Тип темпераменту як система його властивостей Характеристика типів темпераменту Узгодження властивостей темпераменту й вимог діяльності Характер Поняття про характер особистості Структура характеру Динамічні властивості характеру Типологія характерівТипи акцентуацій Темперамент, характер та виховання Здібності Поняття про здібності та обдарованість Види здібностей Фізіологічні основи і вимірювання здібностей Фактори розвитку здібностей ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ Теорії особистості у глибинній психології Поняття про глибинну психологію Теорія особистості З. Фрейда Теорія особистості в аналітичній психології К.Г. Юнга Поняття про колективне несвідоме і архетип Тлумачення джерел активності особистості та її розвитку Теорія особистості в індивідуальній психології А. Адлера Соціокультурна теорія особистості Карен Хорні (неофрейдизм) Теорії особистості у психології США (Курт Левін, Абрахам Маслоу) Основні поняття теорії поля К. Левіна Будова психологічного середовища та його динаміка Піраміда потреб особистості у теорії самоактуалізації (А. Маслоу) Поняття про самоактуалізацію Концепції особистості у радянській психології Культурно-історична концепція розвитку вищих психічних функцій особистості (Л.С. Виготський) Теорія діяльності О.М. Леонтьева Філософсько-психологічна концепція (С.Л. Рубінштейн) Концепція особистості Г.С. Костюка Особистість у контексті теорії життєвих відношень (ставлень) Розмежування понять "відношення, відносини, стосунки, взаємини, ставлення" Структура та особливості ставлень особистості Ставлення особистості та її характер Теорія ставлень особистості В.М. Мясіщева ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ОСОБИСТОСТІ Увага Поняття про увагу Види уваги Властивості уваги Відчуття та сприймання Поняття про відчуття, його рефлекторний характер Класифікація відчуттів, їх властивості Чутливість та її зміни Особливості сприйманняВластивості сприймання Види сприймання Пам'ять Поняття про пам'ять Теорії пам'яті Види пам'яті Процеси пам'яті Індивідуальні особливості пам'яті Мислення Загальна характеристика мислення Форми мислення та їх вивчення в психології Мотивація та детермінація мислення Операції мислення, розумові дії Мислення як розв'язання задач Види та індивідуально-психологічні особливості мислення Уява Значення уяви в житті людиниФункції уяви Уява як пізнавальний психічний процес Образи уяви, прийоми їх створення Емоційна сфера особистості Поняття про почуття. їх властивості Теорії емоцій Функції емоцій Класифікація емоцій Вищі почуття Форми переживання почуттів Вольова діяльність людини Поняття про волюФункції волі Характеристика вольової дії Вибір як умова вольової дії Вольові якості особистості ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП Поняття малої соціальної групи у психології Поняття про соціальні групи, їх класифікація Соціально-психологічні ознаки колективу Міжособистісні взаємини та розвиток колективу Поняття соціально-психологічного клімату колективу Особистість у малій соціальній групі Особистість у малій соціальній групі Поняття про лідерство, особистість лідера Психологічний вплив та його різновиди Впливовість особистості та способи протистояння неконструктивним впливам Поняття про конфлікт та його психологічна характеристика Загальні ознаки конфлікту Природа й причини конфліктів Функції конфліктів Психологічні особливості основних типів конфліктів Типи конфліктів Внутрішній конфлікт та його різновиди Поняття міжособистісного конфлікту Міжгруповий конфлікт Психологічні основи залагодження конфліктів Підходи до залагодження конфліктів Методи аналізу конфлікту Управління конфліктами ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ Поняття про творчість Психологічне визначення творчості, труднощі її вивчення Види творчості Методи досліджень у психології творчості Історичний огляд психології творчості Виникнення психології творчості та основні етапи її досліджень Традиції психології творчості у дорадянській Росії та у СРСР Вивчення питань психології творчості українськими вченими Зарубіжні теорії творчості Психологічна характеристика процесу творчості Етапи процесу творчості Механізми творчості Продукти творчості Бар'єри творчості Творчість як розв'язання задач Постановка задачі Задум розв'язання і безпосереднє розв'язання Стратегія і тактика розв'язання задачі Класифікація творчих задач Психологічні засоби творчого мислення Комбінування Моделювання та розумовий експеримент Інтелектуальне бачення Аналогія Діалогічність мислення Інверсивне мислення Методи активізації творчості Поняття про еврилогію Методи алгоритмізації творчого процесу Методи активізації пізнавальних процесів Групові методи активізаціїтворчості Метод контрольних питань Творча особистість Творчий потенціал особистості Властивості творчої особистості Мотиви творчості Поняття про життєтворчість особистості Творчість як форма самореалізації особистості Онтогенетичний розвиток творчості особистості Психологічні особливості творчості дитини на різних етапах онтогенезу Розвиток творчості як удосконалення здатності до постановки питань Уява як психологічна умова розвитку творчості дитини Психолого-педагогічні умови розвитку творчості дітей Психологічні особливості наукової творчості Психофізіологічні основи наукової творчості Динаміка продуктивності у науковій творчості Психологічні фактори наукової творчості Інтелектуальні почуття Інтелектуальна ініціатива Інтуїція Особистість науковця Психологія педагогічної творчості Поняття про педагогічну творчість, її рівні та зміст Педагогічна імпровізація Педагогічне передбачення Педагогічне проектування Управління розвитком педагогічної творчості
 
Наст >