< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура особистості

Щоб характеризувати особистість, ми вивчаємо її властивості. Для складання психологічного портрету важливий не простий перелік якостей особистості, а їх структура, що й визначає поведінку конкретної людини. Так, будь-яку людину можна охарактеризувати з погляду її сумлінності чи чесності. Різниця між людьми полягає не у наявності певних рис, а у ступені їх вираження, у їх місці серед інших властивостей. Б.Г. Ананьєв визначив поняття структури особистості наступним чином. Особистість – набір властивостей, які певною мірою пов'язані. Розкрити міру їх пов'язаності, значить з'ясувати структуру. Отже, для з'ясування структури особистості необхідно вивчення як її компонентів, так і взаємозв'язку між ними.

Наразі відсутнє єдине наукове уявлення про структуру особистості. Пропоновані варіанти розрізняються переліком компонентів, а також способами, якими описують зв'язки між ними. За способом опису бувають структури субординаційні – з урахуванням ієрархії (підпорядкованості) рис особистості – і координаційні – без урахування ієрархії рис. Досить поширеною у психології є субординаційна структура особистості, запропонована К.К. Платоновим. Вона складається з ієрархії чотирьох блоків властивостей особистості:

  • 1) біологічно зумовлені властивості (темперамент, стать, вік);
  • 2) особливості психічних процесів;
  • 3) рівень підготовленості (досвід, знання, вміння);
  • 4) соціально зумовлені властивості (характер, спрямованість).

Самосвідомість особистості та її розвиток

Самосвідомість – один із проявів свідомості, що забезпечує відокремлення себе ("Я") від об'єктивного світу ("не Я"); усвідомлення, оцінка особистістю себе, свого місця у світі, своїх інтересів, знань, переживань, поведінки тощо. Самосвідомість має ієрархічно побудовану структуру від елементарного самопочуття до самопізнання і найвищого рівня – самоставлення, що виявляються у самоконтролі та саморегуляції своєї поведінки (К.К. Платонов).

На думку С.Л. Рубинштейна, особистість не зводиться до свідомості та самосвідомості, але й неможлива без них. Самосвідомість особистості включає почуття самототожності, особливу психологічну конструкцію – "Я", самооцінку та рівень домагань. Почуття самототожності забезпечує цілісність особистості, протистоїть її роздвоєнню. Суб'єктивно для індивіда особистість виступає як його "Я". Сукупність психічних явищ, що віддзеркалюють для особистості її "Я", отримали у психології назву "Я-концепції", що містить наступні компоненти:

  • • когнітивні – образ "Я", уявлення про власні якості, здібності, можливості;
  • • емоційні – самоставлення, самоповага, самолюбство;
  • • оцінно-вольові – самооцінка, саморегуляція, самовплив.

Образ "Я" виявляється урівні домагань (К. Левін), він визначається тим, які цілі серед сукупності можливих схильна обирати особистість – легкі чи важкі. При цьому особистість прагне зберегти самоповагу. Остання знижується, якщо обрану мету не досягнуто. Низький рівень домагань, коли людина обирає легко- досяжні цілі, і – навпаки. Високий рівень домагань пов'язаний з більшим ризиком втратити самоповагу.

Рівень домагань залежить від самооцінки, яка може бути завищеною, заниженою, адекватною. Рівень домагань і самооцінка – важливі чинники психічного розвитку і самовдосконалення особистості.

Принциповими положеннями щодо розвитку самосвідомості (С.Л. Рубінштейн, 1999) виступають наступні.

По-перше, самосвідомість виникає у ході розвитку свідомості особистості, по мірі того, як вона стає самостійним суб'єктом.

По-друге, самосвідомість розвивається завдяки ускладненню діяльності та взаємин індивіда з оточуючими.

Основні етапи онтогенезу самосвідомості включають такі послідовні зміни:

  • – оволодіння власним тілом, виникнення довільних рухів у процесі виконання предметних дій – немовля;
  • – здатність до самостійного пересування, ходьба, мовлення, які зумовлюють зародження самосвідомості, нову систему взаємин з оточуючими – дошкільник;
  • – здатність самостійно ставити цілі, задачі, визначати напрям своєї діяльності, усвідомлення себе як особистості – підліток.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >