< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Концепції особистості у радянській психології

План

  • 1. Культурно-історична концепція розвитку вищих психічних функцій особистості (Л.С. Виготський)
  • 2. Теорія діяльності О.М. Леонтьева
  • 3. Філософсько-психологічна концепція (С. Л. Рубінштейн).
  • 4. Концепція особистості Г.С. Костюка

Культурно-історична концепція розвитку вищих психічних функцій особистості (Л.С. Виготський)

Для радянських концепцій особистості характерний розгляд взаємозв'язків особистості з такими психологічними категоріями, як психіка, свідомість, діяльність (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьев, С.Л. Рубінштейн, Г.С. Костюк та ін.).

Вибудовуючи марксистські основи психології, один з провідних радянських психологів першої чверті XX ст. Лев Семенович Виготський (1896-1934 pp.) розробив культурно- історичну концепцію розвитку вищих психічних функцій особистості. У ній поняття соціального середовища набуває нового значення. Якщо іншими воно тлумачиться як фактор розвитку особистості, то Виготський надає йому ролі джерела розвитку. Згідно з його концепцією, особистість є носієм вищих психічних функцій і виникає у результаті культурного розвитку. Розвиток особистості здійснюється через інтеріоризацію способів дій, існуючих у її найближчому оточенні. Вважаючи помилковою думку про те, що зріла особистість представлена вже в матеріальній структурі людського організму в зародковому стані, а в колективі вона знаходить свою реалізацію, Виготський стверджує, що вищі психічні функції (мовлення, теоретичне мислення, довільна увага, словесно-логічна пам'ять, уява, воля) ніяк не закріплені в матеріальній структурі організму, а є результатом розвитку органічно представлених нижчих психічних структур людини в умовах суспільства: "процес культурного розвитку треба розуміти як зміну основної початкової структури і виникнення на її основі нових структур, що характеризуються новим співвідношенням частин" (Л.С. Виготський, 1983).

Вищі психічні функції особистості виникають у процесі навчання і виховання в людському суспільстві й відсутні в тваринному світі. Всі ці психічні функції забезпечують здійснення особистістю свідомої діяльності.

Розвиток особистості відбувається в процесі засвоєння засобів діяльності (зовнішніх знарядь і внутрішніх знаків) шляхом навчання, що має колективний характер. Тому навчання займає центральне місце в житті людини, визначаючи її психічний розвиток.

Важливими поняттями культурно-історичної концепції розвитку за Л.С. Виготським – є рівень актуального розвитку та зона найближчого розвитку особистості.

Рівень актуального розвитку – це ті способи діяльності, якими дитина володіє самостійно, без допомоги дорослого (самостійно читає, пише, розв'язує задачі, відповідає на тестові запитання).

Зона найближчого розвитку – це ті способи діяльності, якими дитина не володіє самостійно, але може їх виконати при допомозі дорослого. Розвивальне навчання повинно орієнтуватися на зону найближчого розвитку. Таким чином, "кожна вища психічна функція з'являється на сцені двічі": спочатку як інтер- психічна (існує між тим, хто володіє нею і тим, хто не володіє), а потім як інтрапсихічна (внутрішній спосіб мислення людини). Процес засвоєння вищих психічних функцій – інтеріоризація. Використання вищих психічних функцій – зворотній процес екстеріоризації.

Розвиток особистості відзначається послідовною етапністю, тобто проходить ряд періодів, послідовна зміна яких необоротна і закономірна. Періоди розвитку особистості становлять стабільні (літичні) часові відтинки, а переходи між ними носять критичний характер. Стабільні періоди довші за тривалістю, а перехідні, або критичні, носять бурхливий стрибкоподібний характер.

З періодами людського життя пов'язане поняття віку. Вік – це якісно своєрідна сходинка психічного розвитку людини, що залежить від конкретних історичних умов: "Новий тип будови особистості й її діяльності, ті психічні й соціальні зміни, які вперше виникають на даному віковому етапі і які у найголовнішому і основному визначають свідомість дитини, її ставлення до середовища, її зовнішнє і внутрішнє життя, весь хід її розвитку в даний період". Характеризувати віковий період (вік) слід на основі трьох параметрів: соціальної ситуації розвитку; особистісних новоутворень; ведучої діяльності.

Соціальна ситуація розвитку – це особливі поєднання внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов. Вона включає вимоги дорослих, їх очікування щодо дитини; забезпечення матеріальних умов; особливості взаємин між та з оточуючими – зокрема, в сім'ї, у школі.

Провідна діяльність – діяльність, що зумовлює головні зміни у психічних особливостях дитини на відповідний період її розвитку, в її межах виникають нові види діяльності, та новоутворення психіки й особистості. Провідною діяльністю може бути спілкування, гра, учіння, праця. У кожному періоді розвитку провідна діяльність дитини доповнюється іншими видами її діяльності.

Новоутворення – центральні психічні зміни дитини, які виникають у ході провідної діяльності та завдяки ній і характеризують перебудову особистості на новій основі.

З урахуванням поглядів Л.С. Виготського щодо психологічного віку його послідовниками (Д.Б. Ельконін, Л.І. Божович, О.М. Леонтьев) були запропоновані періодизації психічного розвитку особистості.

Ідеї Л.С. Виготського знайшли продовження в працях його численних послідовників (Л.І. Божович, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьева, С.Д. Максименка, Д. Б. Ельконіна та ін.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >