< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Творча особистість

План

 • 1. Творчий потенціал особистості
 • 2. Властивості творчої особистості
 • 3. Мотиви творчості
 • 4. Поняття про життєтворчість особистості
 • 5. Творчість як форма самореалізації особистості

Творчий потенціал особистості

Особистість розкривається через свою творчість, тобто вона володіє певними можливостями (потенціями), що становлять її здатність до творчості. Структура творчого потенціалу включає: – можливості людини, які ще не перейшли в здібності;

 • - можливості, що активізують реалізацію здібностей;
 • - стиль творчої діяльності особистості.

Творчий потенціал особистості у філософії розглядається як синтетична якість, що характеризує міру можливостей людини ставити й вирішувати нові завдання у сфері своєї суспільно значущої діяльності. Властивості творчого потенціалу поділяють на: перетворювально-предметні; пізнавальні; аксіологічні (ціннісні); комунікативні; художні.

Узагальнене поняття "творчий потенціал особистості" – це інтегральна властивість у вигляді здібностей, що дає змогу людині здійснювати предметну діяльність (О.І. Клепіков, І.Т. Кучерявий, 1996). Здатність до творчості знаходить свою реалізацію у праці, результатом якої є конкретні суспільно значущі оригінальні продукти. Слід зауважити, що творчість – не лише виявлення особистістю себе, а створення продуктів, потрібних для суспільства, тобто вона невіддільна від духовності особистості, однією з провідних ознак якої є соціальна потреба жити та діяти "для інших".

Отже, творчий потенціал особистості виступає в єдності своїх сторін: духовної, інтелектуальної, трудової.

Духовний потенціал – внутрішня психічна можливість розвитку особистості, внутрішня енергія, спрямована на творче самовідбиття й самоствердження.

Інтелектуальний потенціал – здібності, знання, навички та уміння як соціально-психологічні можливості особистості, що їх вона використовує для розробки й реалізації своїх творчих задумів.

Трудовий потенціал охоплює три компоненти.

 • 1) Виробничо-кваліфікаційні якості – обсяг загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь працівника.
 • 2) Психофізіологічні властивості – рівень здібностей, стан здоров'я, тип вищої нервової діяльності, працездатність, витривалість.
 • 3) Особистісні якості – ставлення до праці, зміст потреб, інтересів, установок.

Властивості творчої особистості

Сучасний американський психолог Говард Гарднер визначив творчу індивідуальність як особистість, яка систематично розв'язує проблеми, моделює продукти, або ставить нові питання щодо певної сфери дійсності таким чином, що у певному культурному середовищі їх вважають новими, але врешті решт визнають та приймають. Соціолог Д. Клозен (США) виділив основні детермінанти на шляху творчості людини:

 • 1) особисті ресурси (розум, темперамент, знання);
 • 2) "джерела підтримки та керівництва" (норми, інструкції, рекомендації);
 • 3) можливості для виконання особистих цілей, що залежать від соціальної приналежності, суспільно-історичної ситуації;
 • 4) власні зусилля особистості, її діяльність.

Самозізнання видатних людей вказують на такі ознаки геніальності (Я.О. Пономарьов, 1976):

 • 1) перцептивні: напруга уваги, вразливість, сприйнятливість, спостережливість тощо.
 • 2) інтелектуальні: інтуїція, уява, вигадка, дар передбачення, широта знань тощо.
 • 3) характерологічні: відхилення від шаблона, оригінальність, ініціативність, висока самоорганізація, працездатність, наполегливість, захоплення не стільки досягненням мети, скільки творчим процесом, прагнення до творчої діяльності та ін. Тестові дослідження винахідників, проведені П.О. Нечаєвим, з'ясували відмінності, узгоджені з продуктивністю винахідників. Більш продуктивні відрізняються не стільки розвитком формально-інтелектуальних навичок, скільки будовою особистості за ознаками наполегливості, активності, агресивності в самозахисті, організаторських здібностей.

Дослідження якостей творчої особистості широко велись у 50 pp. у США. У роботах Тейлора, Андерсона наводиться перелік (Я.О. Пономарьов, 1976) "конкретних здібностей і психічних властивостей, необхідних для роботи в галузі науки і техніки". А саме:

 • - Висока енергія
 • - Винахідливість, кмітливість
 • - Пізнавальні здібності
 • - Чесність, прямота, безпосередність
 • - Прагнення до володіння фактами і принципами (закономірностями), до відкриттів
 • - Інформаційні здібності
 • - Спритність, експериментальна майстерність
 • - Гнучкість, здатність легко пристосовуватись до нових фактів та обставин
 • - Наполегливість
 • - Незалежність
 • - Здатність визначати цінність явищ та висновків
 • - Сприйнятливість до нового досвіду
 • - Здатність долати розумові обмеження та бар'єри
 • - Здатність поступатися, відмовлятися від своїх теорій
 • - Здатність “народжуватися кожен день знову”
 • - Здатність відкидати другорядне і несуттєве
 • - Здатність до важкої наполегливої праці
 • - Здатність до побудови складних структур з елементів, до синтезу
 • - Здатність до розкладання, до аналізу
 • - Здатність до комбінування
 • - Здатність до диференціації явищ
 • - Здатність до співпраці
 • - Інтуїція
 • - Творчі здібності, прагнення до розвитку, духовного росту
 • - Здатність дивуватись, зацікавлюватись
 • - Здатність повно орієнтуватись в проблемі, усвідомлювати її стан
 • - Спонтанна та адаптивна гнучкість
 • - Оригінальність
 • - Дивергентне мислення
 • - Здатність до швидкого отримання нових знань
 • - Здатність до самовираження
 • - Внутрішня зрілість
 • - Скептицизм
 • - Сміливість
 • - Ентузіазм
 • - Мужність
 • - Смак до тимчасового безладу, хаосу
 • - Підкреслювання свого “Я”
 • - Впевненість в умовах невизначеності
 • - Терпимість до невизначеності, двозначності, неясності.

Дж.Сеттлер пропонує коротший список властивостей, за якими можна визначити творчу особистість: допитливість, зосередженість, висока здатність до адаптації (адаптабельність), енергійність, гумор, незалежність, грайливість, нонконформ- ність, схильність до ризику, інтерес до складного та таємничого, прагнення фантазувати, мрійливість, нетерпимість до нудного, винахідливість.

Відомий дослідник творчості Я.О. Пономарьов уважає однією з найважливіших здібностей особистості, що забезпечує інтуїтивне рішення, здатність діяти “про себе", внутрішній план дій (ВПД), що поступово розвивається у дитини.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >