< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Творчість як форма самореалізації особистості

Зв'язок між зовнішніми обставинами та творчим потенціалом людини здійснюється через самореалізацію. Збігаючись за своєю сутністю зі свідомою діяльністю людини, самореалізація виступає як її особливий суб'єктивний смисл. Вона охоплює весь шлях внутрішньої індивідуальної мети – від першої думки про неї до матеріального втілення. Самореалізацію не можна зрозуміти за окремим її актом. Це є процес і підсумок цілісної життєдіяльності людини, який полягає в опредметненні всього комплексу індивідуальних здібностей і веде до перетворення особистості на суб'єкта життя. Слід розрізняти поняття реалізації особистості та її самореалізації. Реалізація має місце завжди при будь-якій діяльності людини, коли об'єктивно опредметнюються її властивості. Процес самореалізації має місце при відповідних суб'єктивних переживаннях людини при виконанні діяльності, зумовленої не необхідністю, а власними інтересами, цілями.

Психологи розійшлись у підходах до трактування зв'язку між життєтворчістю й самореалізацію особистості. Один з підходів розглядає самореалізацію як мету й результат життетворчості (А. Маслоу).

На думку К.О. Абульханової-Славської, у процесі життєтворчості можна визначити дві стадії. Перша – це формування життєвої концепції, життєвого кредо, розробка стратегії життя, життєвих планів та програми. Друга – процес реалізації розробленого життєвого проекту. Таким чином, самореалізація є компонентом життєтворчості.

Стратегія життя – це ідеальна, ймовірна, динамічна модель свідомої побудови й здійснення особистістю свого життя з урахуванням життєвої перспективи, в якій знаходять відображення ключові життєві цілі особистості, суперечності між її суспільними і життєвими цілями, а також між цілями і реальними можливостями їх досягнення, фіксується життєва позиція і головна життєва лінія, визначається проекція наступного життєвого шляху особистості (К.О. Абульханова-Славська, 1991). Стратегія життя складається з трьох етапів:

  • 1) вибір вирішального для людини напряму, способу життя, визначення головних цілей життя, етапів їх досягнення й послідовності цих етапів (задум життя);
  • 2) вирішення суперечностей буття, досягнення життєвих цілей і планів;
  • 3) процес творення особистістю цінностей свого життя (К.О. Абульханова-Славська).

Антоніо Менегетті розуміє стратегію життя дещо ширше – як стратегію пошуку, обгрунтування й реалізації своєї особистості через співвіднесення життєвих вимог з особистою активністю, цінностей – із засобами самоутвердження. Вона включає: розподіл часу життя; визначення набору ролей; кола спілкування та ін.

Стратегія життя мусить будуватись таким чином, щоб особистість могла оптимально виразити, реалізувати себе на етапі зрілості у період свого акме. Проблеми самореалізації особистості у період акме вивчає акмеологія, що бере свої витоки з праць Б.Г. Ананьева.

Для побудови стратегії життя воно повинно розкриватись людині як цілісність в єдності минулого, теперішнього та майбутнього.

Повнота самореалізації особистості залежить від обраної нею стратегії свого життя. Вирізняють наступні її моделі.

  • - Часткова (однобічна) самореалізація.
  • - Хибна (з порушенням правових, моральних, групових норм).
  • - Цілісна (розвиток і включення у життя всього потенціалу можливостей людини).

У разі реалізації першої моделі людина досягає успіхів у окремій сфері життя, на якій вона концентрує своє енергію. Життя за хибною моделлю – асоціальне. Критеріям суспільно бажаного відповідає третя модель, але зустрічається вона досить рідко.

Нереалізованість особистості має такі ознаки (І.Г. Єрмаков, Л.В. Сохань, В.О. Тихонович): втрата життєвих цілей і працездатності; невизначеність або хибність життєвих цілей, безпорадність при зіткненні з труднощами; псевдодіяльність, псевдоцінності, сурогатне життя.

Показники життєвої реалізованості: внесок у культуру, в історію; повнота та багатогранність самовираження особистості; міра задоволеності людиною ступенем, засобами, результатами своєї діяльності, тим, як склалось життя.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >