< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління розвитком педагогічної творчості

Розвиток педагогічної творчості передбачає єдність внутрішніх (психологічних) й зовнішніх (соціальних) умов. Для педагогічної творчості значущими є такі особистісні якості педагога, як педагогічна спостережливість, розподіл уваги, вміння передавати іншим накопичені знання, бачити події очима учня, проникнути у його внутрішній світ, проектувати розвиток його особистості, педагогічний такт (Ф.І. Гоноболін, Н.В. Кузьміна, О.І. Щербаков). Вирізняють також прогностичні вміння вчителя, що включають:

  • - уміння уявляти процес можливого розвитку педагогічного явища й здійснювати ретроспективний аналіз для виділення можливих закономірностей розвитку педагогічних явищ;
  • - уміння уявного педагогічного експериментування й формулювання педагогічних гіпотез;
  • - уміння поширювати педагогічні знання на постійно поповнюваний педагогічний досвід.

Спонуканням до творчості для вчителя е прагнення до найкращих результатів у конкретних умовах. Стимулом творчості є наявність у школі відповідної атмосфери натхнення, інновативності, динамічного розвитку. Значну роль при цьому відіграє ставлення керівництва освітнього закладу до творчості педагогів.

Управління розвитком творчості вчителів передбачає забезпечення у школі наступних умов:

- забезпечення вчителів вільним часом; не відволікати їх на завдання, не пов'язані з навчально-виховним процесом.

Як зазначав В.О. Сухомлинський (1975), "вільний час вчителя – це корінь, що живить гілки педагогічної творчості";

  • - наявність матеріальної бази (бібліотек, комп'ютерізації, методичних кабінетів);
  • - морально-психологічні умови в школі (доброзичливі, ділові взаємини між педагогами; підтримка творчості вчителя з боку керівництва, попередження конфліктів). Сприятливий соціально-психологічний клімат обумовлює творчу атмосферу в педагогічному колективі, а творча атмосфера попереджує виникнення негативних взаємин;
  • - планування керівництвом школи розвитку творчості вчителів. Джерелами планування є аналіз навчально-виховного процесу, виявлення його основних проблем, вивчення особистості кожного вчителя з метою виявлення основних утруднень й творчого потенціалу;
  • - розробка творчих планів вчителями. Вона не є самоціллю і не слід зобов'язувати до неї всіх вчителів, бо творчість не виникає за наказом й під примусом. Головну роль відіграють методи стимулювання. Особистий творчий план повинен спонукати вчителя до роздумів про свою роботу, до її самоаналізу, а в результаті до самовдосконалення.

Розвитку творчості вчителя сприяють спільні обговорення педагогічних проблем, створення "банку педагогічних ідей", виступи на конференціях, випуски газет та інших інформативних матеріалів про вдалі знахідки вчителів. Щоб вивчити творчі досягнення вчителів, керівництво школи може проводити анкетування.

Психолого-педагогічний аналіз творчих уроків має свої особливості. Його не вдається зробити за заданою схемою. Результативність таких уроків визначається за результатами контрольних робіт, опитувань, за знаннями й вміннями учнів. Аналіз має бути доброзичливим, обгрунтованим, об'єктивним. Не варто робити категоричних висновків, відвідавши один чи кілька уроків. Творчі вчителі особливо потребують до себе індивідуального підходу. Як захвалювання, так і надмірна критика шкодять. Продуктивна установка керівника полягає в прагненні допомогти вчителю, разом з ним розібратись у проблемах і шукати шляхи їх подолання.

Хибною є думка, що до педагогічної творчості здатні лише досвідчені вчителі. Молодий учитель, який не знаходить підтримки своїх творчих починань (можливо, не одразу результативних), надалі взагалі відмовляється від них.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >