< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Грошово-кредитна система будь-якої країни виступає важливою ланкою фінансування потреб національної економіки відповідно до стратегії її сталого розвитку, бере активну участь у залученні фінансових ресурсів для інвестування розширеного відтворення суспільного продукту, наданні кредитних ресурсів, безперебійному й оперативному русі фінансів; формує довіру до неї з боку юридичних і фізичних осіб, вітчизняних та іноземних інвесторів. І з огляду на зазначене члени суспільства з ринковою економікою мають бути обізнані з грошово-кредитними системами різних країн світу.

"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" – одна із навчальних дисциплін, що пропонується для вивчення студентам напряму підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит".

Мета і завдання навчальної дисципліни. У процесі вивчення цієї дисципліни студент має засвоїти закономірності та основні етапи еволюції, принципи побудови та особливості форм організації грошових та кредитних систем зарубіжних країн за умов існування розвинених фінансових ринків і розгалуженої системи кредитно- фінансових інститутів.

Предмет навчальної дисципліни – система економічних відносин, що виникають в процесі еволюції сучасних грошових і кредитних систем зарубіжних країн.

Вивчення навчальної дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" дозволить отримати студентами знань щодо основних тенденцій та етапів еволюції грошового обігу і розвитку кредитної справи в зарубіжних країнах; характеру впливу різних чинників та історичних подій на формування сучасних грошових і кредитних систем; особливостей формування структури грошових і кредитних систем зарубіжних країн.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі. Дисципліна "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" є самостійною, але грунтується на знаннях, набутих при вивченні таких навчальних дисциплін як "Історія економічних вчень", "Економічна історія", "Теорія фінансів", "Макроекономіка", "Міжнародна економіка", "Гроші та кредит", "Банківська система", "Центральний банк і грошово-кредитна політика", "Ринок банківських послуг" тощо.

У навчальному посібнику запропоновані авторські підходи до структури подання навчально-методичного матеріалу навчальної дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн". Так, видання містить три розділи: грошово-кредитні системи розвинутих країн світу; грошово-кредитні системи деяких пострадянських країн; грошово-кредитні системи країн Центрально-Східної Європи, а в поданих у них темах розкриті історичні аспекти розвитку грошей та кредиту; механізми регулювання грошово-кредитних відносин та охарактеризовано інфраструктуру кредитної системи. Поряд з теоретичним матеріалом пропонуються питання до практичних занять, тестові завдання, питання для дискусії, теми для рефератів, кросворди, питання до самостійного опрацювання, запитання для самоконтролю та список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник з дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" підготував колектив науковців та викладачів Луцького національного технічного університету у складі: доктора економічних наук, професора кафедри менеджменту та маркетингу Герасимчук З. В.; кандидата економічних наук, доцента кафедри банківської справи Корецької Η. І.; доктора економічних наук, професора кафедри банківської справи Різник Н. С.; кандидата економічних наук, доцента кафедри банківської справи Галущак В. Л.

Автори сподіваються, що навчальний посібник стане корисною книгою в бібліотеці студента-фінансиста, аспіранта та викладача.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >