< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функціонування сегментів кредитного сектору Республіки Казахстан

Елементами другого рівня кредитного сектора Казахстану є банківські та небанківські фінансово-кредитні установи (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Структура кредитного сектора Казахстану за 2006-2010 pp. (од.) [178]

Кількість фінансово-кредитних інститутів

2006 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Банки другого рівня

33

35

37

38

39

Учасники страхового сектора, в тому числі:

137

174

199

216

241

- страхові організації

40

41

44

41

38

- товариства взаємного страхування

58

79

85

98

104

- страхові брокери

2

7

11

11

13

- страхові актуарії

33

44

56

63

83

- представництва іноземних страхових установ

1

3

3

3

3

Професіональні учасники РЦП, в тому числі:

138

209

214

173

160

- брокери-дилери

70

106

104

83

78

- реєстратори

16

17

15

12

10

- організації, що здійснюють управління інвестиційним портфелем

40

72

79

63

58

- кастодіани

9

10

11

11

10

- трансфер-агенти

2

3

4

3

3

- організатори торгів

1

1

1

1

1

Накопичувальні пенсійні фонди

14

14

14

14

13

Іпотечні організації

10

12

12

7

6

Організації, що здійснюють окремі види банківських операцій, в тому числі:

16

23

21

8

7

- інвестиційні компанії

1

4

4

2

2

Банківські установи. Серед казахських банків найбільш прибутковими є [174]:

  • – AT "ДБ "RBS (Kazakhstan)";
  • – AT "Bank RBK";
  • – AT "Хоум Кредит Банк" (AT "МБ "Алма-Ата");
  • – AT "АТФБанк";
  • – AT ДБ "Альфа-Банк";
  • – AT "Альянс Банк".

Результат діяльності банківського сектора Республіки Казахстан в цілому за 2010-2011 pp. представлено в табл. 10.3.

Таблиця 10.3

Структура дохідності банківського сектора Республіки Казахстан за 2010-2011 pp., млрд. тенге [174]

Дохідність банківського сектора

2010 р.

2011 р.

Зміна

(+/-),

у%

Доходи, пов'язані з отриманням винагороди

1294,4

1043,9

-19,4

Витрати, пов'язані з виплатою винагород

853,8

737,2

-13,7

Чистий дохід (збиток), пов'язаний з отриманням винагороди

440,6

306,7

-30,4

Доходи, не пов'язані з отриманням винагороди

5779,2

5342,5

-7,6

Витрати, не пов'язані з виплатою винагород

9040,7

4228,0

-53,2

Чистий дохід (збиток), непов'язаний з отриманням винагороди

-3261,5

1114,5

-

Чистий дохід для виплати прибуткового податку

-2820,9

1421,1

-

Витрати з виплати прибуткового податку

13,3

1,1

-91,7

Чистий дохід після виплати прибуткового податку

-2834,2

1420,0

-

Станом на 01.01.2011 р. в Республіці Казахстан функціонувало 15 банківських конгломератів, до складу яких входило 150 організацій, з яких 53 – фінансові (у тому числі 15 банків). Інформація щодо сукупного балансового власного капіталу банківських конгломератів представлено в табл. 10.4.

Таблиця 10.4

Структура сукупного власного капіталу банківських конгломератів Республіки Казахстан за 2009-2010 pp. [174]

Структура

сукупного власного капіталу банківських конгломератів

2009 р.

2010 р.

млрд.

тенге

без

врахування

3-х

банківських

конгломератів

млрд.

тенге

без

врахування

1-го

банківського

конгломерату

Власний капітал, всього

-1193,2

1098,6

873,3

1070.5

Статутний капітал

874,2

257,0

1766,6

1736,6

Нерозподілений прибуток / непокритий збиток

-2445,5

314,7

-1229,8

-1002,4

Інший капітал

378,1

526,9

336,5

336,3

Рівень зростання конкуренції з боку банків з іноземною участю з точки зору рівня проникнення іноземного капіталу в банківський сектор Республіки Казахстан представлений на рис. 10.2. Так, станом на 01.01.2011 р. частка активів банків з іноземною участю в сукупних активах становила 34%.

Динаміка росту позичкового портфелю в розрізі груп банків [178]

Рис. 10.2. Динаміка росту позичкового портфелю в розрізі груп банків [178]

У 2010 р. на страховому ринку Казахстану здійснювали ліцензовану діяльність 38 страхових організації, з яких 7 – в галузі "страхування життя", 31 – в галузі "загального страхування"; 13 страхових брокерів, з яких 3 (Aon Казахстан, Марш і EOS RISQ Kazakhstan) входять в структуру міжнародних страхових брокерів); 83 страхових актуарії та 104 товариства взаємного страхування. Також на території Казахстану функціонували 3 представництва російських страховиків – ОСЛО "Інгосстрах", ВАТ "Російське страхове народне суспільство "Росно", ВАТ "Страхове суспільство газової промисловості". Страхові організації мали 236 філій, у тому числі 222 – організацій з загального страхування та 14 – організацій зі страхування життя. Найбільша кількість філій була зареєстрована в Східно- Казахській і Карагандинській областях – 29 і 22 філії відповідно (рис. 10.3) [174].

Інституційна структура страхового сектору Республіки Казахстан [174]

Рис. 10.3. Інституційна структура страхового сектору Республіки Казахстан [174]

Динаміка показників дохідності страхових організацій залежно від належності до банківського конгломерату за 2006-2010 pp. представлена в табл. 10.5.

Таблиця 10.5

Динаміка показників дохідності страхових (перестрахових) організацій залежно від належності до банківського конгломерату за 2006-2010 pp. [174]

ROA

ROE

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010р.

Страхові (перестрахові) організації, що входять в банківський конгломерат

28%

25%

15%

7%

8%

52%

25%

25%

12%

15%

Інші страхові (перестрахові) організації

22%

26%

20%

13%

10%

33%

45%

31%

21%

16%

В цілому динаміка темпів зростання основних показників функціонування страхового сектора Республіки Казахстан залишається позитивною, а незначна сприйнятливість даного сектора до макроекономічних шоків пояснюється стабільним зростанням премій, зібраних за обов'язковими видами страхування, високим рівнем капіталізації, консервативною інвестиційною політикою і значно менш агресивними темпами розвитку в порівнянні з іншими сегментами кредитного сектора країни.

Ринок цінних паперів.

Основними інститутами ринку цінних паперів Республіки Казахстан, що забезпечують необхідний рівень його інфраструктури, є KASE, AT "Центральний депозитарій цінних паперів", а також професійні учасники ринку, включаючи брокерів і (або) дилерів, реєстраторів і банків-кастодіанів. Крім того, на ринку цінних паперів функціонують організації, що здійснюють управління інвестиційним портфелем, трансфер-агенти та організатори торгів.

У 2010 р. спостерігалося зниження сукупних фінансових показників професійних учасників ринку цінних паперів (табл. 10.6).

Таблиця 10.6

Фінансові показники професійних учасників ринку цінних паперів за 2009-2010 pp. (млрд, тенге) [174]

Показники

2009 р.

2010 р.

Зміна

(в%)

Сукупні активи, в тому числі:

174,7

160,7

-14,0

- брокерів-дилерів

10,1

6,7

-3,4

- реєстраторів

1.1

1,1

0,0

- банків-кастодіанів

35,6

36,2

0,6

- організацій, що здійснюють управління інвестиційним портфелем

118,8

108,2

-10,6

- трансфер-агентів

5,1

6,6

1,5

- організаторів торгів

4,0

1,9

-2,1

Сукупні зобов 'язання, в тому числі:

129,1

133,8

4,7

- брокерів-дилерів

4,7

4,5

-0,2

- реєстраторів

1.1

1.1

0,0

- організацій, що здійснюють управління інвестиційним портфелем

90,9

91,4

0,5

- банків-кастодіанів

27,2

27,5

0,1

- трансфер-агентів

0,9

1,0

0,3

- організаторів торгів

4,3

8,3

4,0

Статутний капітал, в тому числі:

111,2

114,5

3,3

- брокерів-дилерів

3,2

4,6

1,4

- реєстраторів

1,1

1,1

0,0

- організацій, що здійснюють управління інвестиційним портфелем

76,9

78,8

1,9

- банків-кастодіанів

20,9

20,9

0,0

- трансфер-агентів

5,7

6,1

0,4

- організаторів торгів

3,4

3,0

-0,4

Зниження сукупних активів брокерів і (або) дилерів та інвестиційних компаній обумовлено скороченням кількості цих учасників ринку цінних паперів у зв'язку з припиненням дії ліцензій, виданих Агентством на здійснення вказаних видів діяльності.

На ринку цінних паперів інвестування фондів здійснюють інституційні і індивідуальні інвестори. До основних інституційних інвесторів казахського ринку відносяться накопичувальні пенсійні фонди, що акумулюють пенсійні внески і розміщують їх у фінансові інструменти країни і за кордоном, а також банківські установи другого рівня, страхові (перестрахові) організації, власне професійні учасники ринку цінних паперів, які зважаючи на встановлені вимоги пруденційного регулювання, розміщують частину своїх коштів в ліквідні активи.

Накопичувальні пенсійні фонди.

Станом на 01.01.2011 р. в Республіці Казахстан функціонувало 13 накопичувальних пенсійних фондів (НПФ).

Розподіл сукупного обсягу акт ивів серед НПФ характеризується показниками, що представлені в табл. 10.7.

Таблиця 10.7

Розподіл сукупного обсягу активів серед НПФ за 2009-2010 pp., у % [174]

Накопичувальні пенсійні фонди

2009 р.

2010 р.

AT "НПФ Народного Банку Казахстану", ДО AT "Народний Банк Казахстану"

30,1

31,6

AT "НПФ "ГНПФ"

15,8

16,6

AT "НПФ "УларУміт"

13,1

14,0

AT "НПФ БТА Казахстан" ДО AT "БТА Банк"

11,2

7,8

AT "НПФ ГРАНТУМ" (ДО АО "Казкомербанк")

5,8

6,6

AT "НПФ "Капітал" – ДО АО "Банк ЦентрКредит"

4,5

4,9

AT "НПФ "Нафтогаз – ДЕМ"

3,3

3,4

AT "Євразійський НПФ"

3,3

3,3

AT "НПФ "Атамекен" ДО AT "Нурбанк"

3,1

3,0

AT "Відкритий НПФ "Отан" (ДО AT "АТФ Банк")

3,0

2,8

AT "НПФ "РЕСПУБЛІКА"

2,3

2,6

AT "НПФ АМАНАТ КАЗАХСТАН"

2,1

2,3

AT "НПФ Казахи ис"

1,3

1,1

А НПФ "Коргау"

1,1

-

Всього

100,0

100,0

За період 2007-2010 pp. спостерігались позитивні тренди в динаміці пенсійних накопичень вкладників (отримувачів) і динаміці пенсійних внесків (рис. 10.4).

Динаміка росту пенсійних накопичень за період 2007-2010 pp. (млрд, тенге) [174]

Рис. 10.4. Динаміка росту пенсійних накопичень за період 2007-2010 pp. (млрд, тенге) [174]

Отже, на кредитному ринку Республіки Казахстан накопичувальні пенсійні фонди продовжують притримуватися консервативної інвестиційної політики, підтримуючи у своїх інвестиційних портфелях високий рівень надійних фінансових інструментів. Цьому сприяють і міри фінансового регулятора, направлені на збереження пенсійних накопичень.

Іпотечні організації.

Станом на 01.01.2011 р. в Республіці Казахстан функціонувало 15 установ, що мали ліцензію на здійснення окремих видів банківських операцій, в тому числі 6 іпотечних організацій (табл. 10.8).

Таблиця 10.8

Кількість організацій, що мали ліцензію на здійснення окремих видів банківських операцій, протягом 2009-2010 pp., од. [174]

Назва організації

01.01.2010 р.

01.01.2011 р.

Всього

16

15

Іпотечні організації

7

6

Інші організації, шо здійснюють окремі види банківських операцій, в тому числі:

9

9

- організації, що здійснюють брокерську і (або) дилерську діяльність

2

2

У 2010 р. на ринку фінансових послуг Республіки Казахстан функціонувало 6 іпотечних організації: AT "Іпотечна організація "Бірюза", AT "Алматинська регіональна іпотечна організація", AT "Іпотечна організація "ЕлітбудФінанс", AT "Іпотечна організація "Казахська іпотечна компанія", AT "Іпотечна організація "Астанафінанс", AT "Іпотечна організація "ТАТ ІПОТЕКА" (табл. 10.9).

Таблиця 10.9

Дані про іпотечні організації Республіки Казахстан станом на 01.01.2011 р. (млрд. тенге) [174]

Іпотечна організація

Активи

Зобов'язання

Власний капітал за балансом

Нерозподілений чистий прибуток (непокритий збиток)

Позики

1

2

3

4

5

6

AT "Алматинська регіональна іпотечна організація"

824,9

0,5

824,4

-52,2

418,1

АТ "Іпотечна організація "Астана-фінанс"

12778,7

5524,9

7253,7

-1362,4

13071,6

АТ "Іпотечна організація "ЕлітбудФінанс"

939,7

58,9

880,7

26,3

484,8

AT "Іпотечна організація "ТАТІПОТЕКА"

898,9

2

898,9

-3,9

-

AT "Іпотечна організація "Бірюза"

953,8

7,3

946,5

-1,9

2,6

AT "Іпотечна організація "Казахська іпотечна компанія"

106373,7

85869,9

20503,8

63,4

62811,9

Всього:

122769,8

91461,7

31308,1

-1330,7

76789,1

Аналіз структури сукупних активів іпотечних організацій за 2009-2010 pp. подано в табл. 10.10.

Таблиця 10.10

Аналіз структури сукупних активів іпотечних організацій за 2009-2010 pp. (у млрд, тенге) [174]

Сукупні активи за статтями

2009 р.

у % до результату

2010 р.

у % до результату

Приріст, у %

Гроші

0,9

1,1

0,9

0,8

-

Кореспондентські

рахунки

1,5

1,9

13,9

11,3

в 9,3 рази

Цінні папери

1,9

2,3

23,0

18,7

в 21,1 рази

Вклади, розміщені в інших банках

0,7

0,9

6,3

5,1

в 9 раз

Позики клієнтам

68,4

85,2

76,8

62,6

12,3

Основні засоби і нематеріальні активи

1,6

2,0

4,2

3,4

в 2,6 рази

Резерви за позиками і фінансовим лізингом, наданих клієнтам

-10,2

-12,7

-7,8

-6,4

-23,5

Інші активи

15,5

19,3

5,5

4,5

-64,5

Всього активів

80,3

100

1 122,8

100

52,9

У загальній сумі активів іпотечних організацій значну частку займали позики юридичним і фізичним особам – 62,5%, тоді як на цінні папери доводилося 18,8%, на кореспондентські рахунки в банках – 11,3%, на вклади, розміщені в інших банках – 5,1%.

У 2010 р. найбільшу частку в сукупному позиковому портфелі іпотечних організацій займали: AT "10 "Казахська іпотечна компанія" (81,8%) і AT "Іпотечна організація "Астана-фінанс" (17%).

Організації, що здійснюють окремі види банківських операцій.

Інформація про організації, що здійснювали окремі види банківських операцій на території Республіки Казахстан станом на 01.01.2011 р., представлена в табл. 10.11.

Таблиця 10.11

Аналіз діяльності організацій Республіки Казахстан, що здійснюють окремі види банківських операцій станом на 01.01.2011 р. (млрд. тенге) [1741

Назва організації

Активи

Зобов'я

зання

Власний капітал за балансом

Нерозподілений

чистий

прибуток

(непокритий

збиток)

Позики

ЗАТ "Центральний депозитарій цінних паперів"

1391,5

22,7

1368,8

1320,2

-

АТ "Казахська фондова біржа"

2089,3

119,2

1970,1

1394,9

-

АТ "Казпошта"

33427,3

24807,0

8620,2

-2183,8

-

АТ "КазАгроФінанс"

110711,7

49 941,7

60769,9

4136,7

27319,9

АТ "Фонд фінансової підтримки сільського господарства"

13289,5

1811,4

11478,1

-361,0

8993,4

АТ "Аграрна кредитна корпорація"

76540,7

31154,3

45386,4

-4533,2

64329,2

АТ "Продовольча

контрактна

корпорація"

164123,7

107770,6

56353,1

1851,8

2556,2

Всього:

401573,6

215626,9

185946,7

1625,5

103198,71

Сприятливі перспективи економічного розвитку Республіки Казахстан в довгостроковому періоді і багаті природні ресурси забезпечують привабливість найбільш ємких сегментів фінансового ринку для іноземних гравців, що прагнуть використовувати переваги доступного фондування в умовах обмеженості ресурсної бази в крупних казахських фінансово-кредитних установах (табл. 10.12).

Таблиця 10.12

Іноземна участь в секторах фінансових послуг Республіки Казахстан за 2006-2010 pp., у % [178]

Сектори

Частка іноземного капіталу в статутному капіталі фінансово- кредитних установ

Частка активів фінансово- кредитних установ з іноземною участю в загальних активах

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Банківський

сектор

5,6

15,4

17,9

16,7

16,9

5,9

15,8

15,8

23,8

24,0

Страховий

сектор

8,9

21,5

15,5

14,9

14,9

28,7

20,6

30,9

33,2

33,3

Сектор

пенсійних

послуг

2,6

17,7

10,6

17,5

17,6

17,6

20,1

17,0

20,3

20,3

В цілому зростаюча частка іноземного капіталу у кредитному секторі Республіки Казахстан в даний час знаходиться на прийнятному з точки зору фінансової стабільності рівні. Крім того, рівень іноземної участі відносно суб'єктів страхового сектора і сектора пенсійних послуг визначається в основному зарубіжними батьківськими компаніями казахських банків з іноземною участю.

Загалом на сьогодні кредитний сектор Республіки Казахстан серед країн СНД визнаний найстійкішим і таким, що гармонійно розвивається. При цьому відбувається не тільки кількісне зростання показників діяльності фінансово-кредитних установ, але і покращується якість фінансових послуг, спостерігається відповідність фінансової діяльності міжнародним стандартам, що дозволяє підтримувати фінансову стабільність кредитного сектору країни на належному рівні. Отже, кредитний сектор Республіки Казахстан можна охарактеризувати як достатньо стабільний, який має великі перспективи подальшого ефективного розвитку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >