< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційна структура центрального банку Польщі

Організаційна структура НБП виглядає наступним чином (рис. 11.1):

В організаційній структурі Національного банку Польщі існують також регіональні відділення, діяльність яких охоплює територію воєводств, де вони функціонують (рис. 11.2).

Організаційна структура Національного банку Польщі [177]

Рис. 11.1. Організаційна структура Національного банку Польщі [177]

Розміщення регіональних відділень на території воєводств Польщі

Рис. 11.2. Розміщення регіональних відділень на території воєводств Польщі

Органами управління Національного банку Польщі є:

 • – голова НБП;
 • – Рада грошової політики;
 • – Правління НБП.

Голова Національного банку Польщі обирається Сеймом строком на 6 років за пропозицією президента Республіки Польщі. Він несе відповідальність за організацію і функціонування центрального банку і може виконувати свої повноваження протягом 2-х термінів. Також він очолює Раду грошової політики та представляє інтереси Республіки Польщі в рамках міжнародних фінансово-кредитних організацій.

Рада грошової політики була створена 17.02.1998 р. і є одним з керівних органів управління НБП. До її складу входять:

 • – голова Ради, яким є голова НБП;
 • – 9 членів, що призначаються Сеймом за поданням президента Республіки Польщі з числа фінансових спеціалістів строком на 6 років.

У засіданнях Ради грошової політики беруть участь заступники голови НБП без права участі у голосуванні.

Згідно ст. 12 Закону "Про Національний Банк Польщі" Рада грошової політики щорічно формує концепцію грошової політики та подає її до відома Сейму одночасно з поданням Радою Міністрів проекту бюджету.

Крім того, Рада грошової політики представляє Сейму щорічний звіт про виконання концепції грошової політики в термін 5 місяців після закінчення бюджетного року. І в основних засадах концепції грошово-кредитної політики повинно міститися [143, с. 329]:

 • – стислий огляд макроекономічної та фіскальної ситуації в країні за минулий і поточний роки та основних проблем розвитку економіки і соціальної сфери;
 • – очікувані зміни зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації та їх вплив на економіку країни;
 • – оцінка можливого впливу заходів державної політики на розвиток економіки та соціальної сфери;
 • – основні параметри грошово-кредитної політики на плановий рік та прогнозні показники на три наступні роки.

Вищеназвані розділи концепції грошово-кредитної політики розробляються на основі прогнозів економічного і соціального розвитку Республіки Польщі на коротко-, середньо- та довгостроковий періоди; показників проекту державного бюджету Республіки Польщі на плановий рік; аналізу очікуваних результатів грошово-кредитної політики за рік, що передує плановому [143, с. 329].

Керуючись концепцією грошової політики, Рада грошової політики [177; 143, с. 328]:

 • – визначає розмір процентних ставок НБП;
 • – визначає принципи та процентні ставки обов'язкових резервів банків та величину відсотків на них;
 • – визначає верхні межі зобов'язань, які виникають під час повернення позичок та кредитів, що були отримані НБП у іноземних фінансово-кредитних установах;
 • – затверджує фінансовий план НБП та звіт про його діяльність; – приймає річні фінансові звіти НБП;
 • – визначає правила операцій на відкритому ринку;
 • – здійснює оцінку діяльності правління НБП щодо виконання ним основних положень грошово-кредитної політики;
 • – приймає принципи організації бухгалтерського обліку для НБП. Також Рада грошової політики проводить оцінку діяльності

Правління НБП у сфері реалізації концепції грошової політики.

Управління поточною діяльністю Національного банку Польщі здійснює його Правління, до складу якого входять: голова НБП та 6-8 інших членів, два з яких є віце-президентами НБП. Члени Правління призначаються президентом за пропозицією голови Національного банку Польщі.

Правління НБП відповідає за реалізацію постанов Ради грошової політики та приймає рішення в справах, шо не відносяться до виключної компетенції інших органів НБП. Таким чином, до сфери його діяльності належать [177]:

 • – прийняття рішень щодо питань ліцензування банків з метою проведення операцій з іноземною валютою;
 • – реалізація завдань у сфері валютної політики;
 • – оцінка грошового обігу та грошових розрахунків, а також валютного обігу за певний період;
 • – нагляд за операціями на відкритому ринку;
 • – оцінка функціонування банківської системи;
 • – затвердження плану діяльності та фінансового плану НБП;
 • – затвердження величини банківської комісійної сплати;
 • – встановлення принципів управління фондами НБП;
 • – визначення принципів організації та розподілу завдань в НБП; -окреслення принципів кадрової політики і політики оплати праці в НБП;
 • – підготовка річного фінансового звіту НБП;
 • – затвердження річного балансового звіту та звіту про прибутки і збитки НБП;
 • – розробка балансів платіжних оборотів держави за кордоном;
 • – підготовка та розгляд проектів рішень та інших документів, що подаються на затвердження Раді грошової політики.

Відповідно до Закону "Про Національний банк Польщі" нагляд за діяльністю банків доручено Комісії банківського нагляду – організаційно-автономному органу в структурі НБП, до завдань якої належать [177]:

 • – визначення принципів діяльності банків;
 • – нагляд за банківськими установами щодо дотримання ними законодавства, статуту, інших правових положень та фінансових нормативів;
 • – виконання звітних оцінок економічного стану банків та подання їх Раді грошової політики, а також оцінки впливу грошової, фіскальної, наглядової політики на їх розвиток;
 • – підготовка висновків щодо принципів організації банківського нагляду та встановлення порядку його виконання.

До складу Комісії банківського нагляду входять: голова комісії (голова НБП); заступник голови комісії (міністр фінансів або делегований ним віце-міністр у Міністерстві фінансів); представник Президента Республіки Польщі; голова Правління Банківського гарантійного фонду; голова Комісії з цінних паперів і бірж або його заступник; генеральний інспектор банківського нагляду [143, с. 333].

Комісія банківського нагляду приймає рішення в межах своїх повноважень більшістю голосів за присутності, як мінімум, половини її складу. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Комісії банківського нагляду [143, с. 333].

Рішення та визначені Комісією банківського нагляду завдання виконує та координує організаційно відокремлена в структурі НБП Генеральна інспекція банківського нагляду.

Приведена інформація щодо функціонування Національного банку Польщі свідчить про високий рівень його самостійності. Він виконує традиційні для центральних банків функції, а із вступом Польщі до Європейського валютного союзу підтримує усі положення Європейського центрального банку щодо впровадження основних засад грошово-кредитної політики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >