< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система кредитно-ощадних кооперативів Угорщини

В Угорщині досить давня історія кооперативного руху. Ще до кінця 11-ї світової війни в країні існувало біля 1500 кооперативів. Після Другої світової війни та встановлення в державі комуністичної влади всі кооперативи було ліквідовано. Однак незабаром держава відчула необхідність залучення вільних грошових коштів населення. 14.10.1956 р., одразу після подій у Будапешті, пов'язаних з боротьбою угорського народу щодо пом'якшення комуністичного режиму, в Угорщині були прийняті необхідні рішення щодо відновлення можливості існування певних видів кооперативів. І цього року було засновано перший ощадний кооператив для обслуговування місцевих жителів та дрібних виробників. А вже за 5-6 років по всій території Угорщини знову з'явилася ціла мережа нових кооперативів [42; 201].

Система кредитно-ощадної кооперації в Угорщині зображена на рис. 12.2.

Для вирішення своїх проблем кредитно-ощадні кооперативи заснували AT "Takarekbank" та Спілку кредитно-ощадних кооперативів (1990 р.).

Фактично AT "Takarekbank" є фінансово-кредитною установою, що здійснює банківську діяльність, але є частиною системи кредитної кооперації. Тому переважна більшість кооперативів обслуговується тільки в даному банку.

Дана банківська установа була заснована в організаційно-правовій формі акціонерного товариства. Спочатку 72% акцій належали центральному банку Німеччини, 5% – Угорському акціонерному товариству зі страхування, решта акцій перебувало у власності угорських кооперативів. З 2005 р. структура акціонерного капіталу змінилася: кооперативам належить вже 63% статутного капіталу, центральному банку Німеччини – 30%, а страховим товариствам – 6,7% [42; 201].

Система кредитно-ощадної кооперації в Угорщині [42; 201]

Рис. 12.2. Система кредитно-ощадної кооперації в Угорщині [42; 201]

AT "Takarekbank" здійснює три основні види діяльності [42; 201]:

  • 1) банківське обслуговування кредитно-ощадних кооперативів;
  • 2) банківське обслуговування інших підприємницьких структур;
  • 3) обслуговування будь-яких клієнтів на ринку капіталів (фондовому ринку).

Послуги кооперативам AT "Takarekbank" надає на більш вигідних умовах, ніж іншим клієнтам. Кредитно-ощадні кооперативи передають своїх клієнтів AT "Takarekbank" тільки тоді, коли самі не можуть надати їм послуги.

Загалом сучасна угорська система кредитно-ощадних кооперативів орієнтована на німецьку модель. Така орієнтація є ефективною, оскільки Угорщина стала членом Європейського Союзу, а законодавство ЄС у сфері кредитної кооперації також базується на німецькій системі [42; 201].

Страховий сектор Угорщини

В угорській системі страхування функціонують одночасно як обов'язкові, так і добровільні форми. До обов'язкових відносяться ОСЦПВВТЗ та обов'язкове особисте страхування водіїв і пасажирів [17, с. 257].

У 1995 р. в Угорщині було ухвалено перший Закон XCVI "Про страхові організації та страхову діяльність", що регулював страховий сектор країни. Він по-суті був рамковим законом, який ширше визначив питання правових аспектів організації страхування. Цей закон багато разів було змінено, враховуючи і правову гармонізацію, пов'язану зі вступом в ЄС. Крім того, кардинально розширилося коло учасників ринку: збільшилася кількість суб'єктів ринку як в кількісному, так і в грошовому вираженні; розширено кількість страхових продуктів тощо [17, с. 258].

Спочатку діяльність Державної Страхової Компанії (Allami Biztosito) регулювала Комісія страхового нагляду Міністерства фінансів, потім, після 1968 р. – Фінансове управління і Головне управління економіки та бюджету.

Реформа страхової системи наслідувала реформу банківської системи таким чином, що з січня 1987 р. з Державної Страхової Компанії відділилася компанія Hungaria Biztosito, що була заснована для проведення загальних видів страхування.

Теоретична децентралізація страхової справи в окремий інститут в січні 1987 р. заснувала Державну комісію зі страхового нагляду. Законом II. 1979 р. "Про державні фінанси" та Рішенням уряду 56/1986 (XII. 10) "Про Державний страховий нагляд" було сформовано організаційну базу страхування. Згідно цих норм страхову діяльність могли здійснювати лише страхові організації, засновані у формі акціонерного товариства, взаємного товариства та кооперативу. Участь іноземного капіталу в них можлива лише за згодою уряду.

Прийняті нормативно-правові документи визначили права та обов'язки Державної комісії зі страхового нагляду, умови створення страхової компанії, конкретизували умови проведення страхової справи, правила формування та розміщення страхових резервів.

Діяльність угорських пенсійних фондів

Реформування пенсійної системи Угорщини розпочалося ще на початку 1990-х pp. Нині в країні функціонує три рівні пенсійної системи. Перший із них являє собою обов'язкову державну (солідарну) пенсійну систему, яка охоплює всіх громадян. Вони сплачують обов'язкові пенсійні внески до державного фонду соціального забезпечення [158]. У рамках другого пенсійного рівня Угорщини (функціонує із січня 1998 р.) діють приватні пенсійні фонди (ППФ), а в рамках третього рівня (функціонує з 1993 р.) – добровільні пенсійні фонди (ДПФ).

Станом на початок 2010 р. у рамках другого рівня пенсійної системи Угорщини функціонувало 19 обов'язкових пенсійних фондів, а у рамках третього рівня – 63 добровільних пенсійних фондів. Кількість учасників обов'язкових пенсійних фондів за 2009 р. зросла з 2,95 млн. до 3,02 млн. осіб, а кількість учасників добровільних пенсійних фондів – зменшилася з 1,37 млн. до 1,33 млн. осіб [160].

Пенсійні фонди можуть засновувати роботодавці, професійні спілки, державні контролюючі органи та муніципальні установи. В Угорщині існує три види пенсійних фондів: банківські, страхові та фонди, засновані роботодавцями. Нині переважну більшість у країні становлять пенсійні фонди, засновані банками або страховими організаціями, тоді як частка пенсійних фондів, заснованих роботодавцями, поступово зменшується [158].

Пенсійні фонди можуть самостійно управляти своїми активами або доручати їх управління (частково чи повністю) окремій компанії. Функцію збереження цінних паперів пенсійних фондів виконує банк- зберігач.

Найбільший з пенсійних фондів – це фонд ОТР, що має у розпорядженні майже чверть усіх активів, а решта найбільших пенсійних фондів (OTP, ING, Aegon, Allianz і Credit Suisse) володіють майже 79% всього пенсійного ринку другого рівня [85].

Загальний нагляд та контроль за пенсійними фондами здійснює Угорське агентство з фінансового нагляду (PSZAF), що було засновано у квітні 2000 р.

Отже, діяльність фінансово-кредитних установ на території Угорщини дозволяє максимально забезпечити потреби населення та суб'єктів господарювання у фінансових послугах, формує конкуренцію, що в свою чергу призводить до покращення умов їх надання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >