< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Сучасні умови господарювання обумовлюють необхідність поглибленого вивчення і всебічного удосконалення економічної діяльності усіх галузей національної економіки. Особлива увага в цьому контексті повинна бути спрямована на основну їх ланку – підприємство. Сукупність економічних проблем, які виникають в процесі динамічного функціонування аграрних підприємств, повинні вирішувати спеціалісти, які здобули високий рівень знань, відповідну професійну підготовку, мають достатній рівень кваліфікації. Від рівня одержаної загальної та професійної підготовки, їх компетентності і обізнаності у вирішальній мірі залежатиме успішна розробка та здійснення заходів, спрямованих на ефективну діяльність аграрних підприємств в довготерміновій перспективі, забезпечення високих темпів його розвитку та підвищення якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції.

Для реалізації стратегії та досягнення цілей аграрні підприємства повинні бути визначені та забезпечені необхідні ресурси. Серед них визначальне місце займають земельні ресурси, основні та оборотні засоби, трудові та інформаційні ресурси. Особливу увагу слід акцентувати на вивчення їх складу, раціональному використанні в процесі виробництва, зокрема основних і оборотних засобів та нематеріальних ресурсів.

У навчальному посібнику відповідно до програми нормативної навчальної дисципліни професійної та практичної підготовки "Економіка і підприємництво, менеджмент" викладено теоретико- методологічні й методичні основи з економіки, організації і менеджменту підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві. Він складається із 3 розділів: "Економіка", "Підприємництво", "Менеджмент".

ЕКОНОМІКА

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

Економіка підприємства як наука

Економіка підприємства як наука тісно пов'язана із поняттям "економіка", яке походить від грецького "oikonomis" ("oikos" – дім, господарство та "nomisw-вчення, закон).У первісному значенні – це наука про домашнє господарство або про управління домашнім господарством. Приблизно так предмет її вперше визначив давньогрецький філософ Ксенофонт (430-355 pp. до н.е.).

В українській мові це поняття також має подвійне змістове навантаження, по-перше, означає систему господарювання, по-друге, має на увазі науку, яка вивчає закономірності функціонування цієї системи. В англійській мові мають місце два слова, які дають змогу чітко розрізнити ці поняття: "ekonomy" – господарська система, "ekonomisk" – наука.

Протягом більш як двох тисячоліть зміст поняття "економіка" значно збагатився й змінився. Розвиток і ускладнення господарських зв'язків усередині підприємств і між ними, формування місцевих, національних і міжнародних ринків зумовили необхідність наукового узагальнення економічних процесів, що відбуваються на них. Сучасна економіка – це вчення про те, як виробляються і розподіляються всі необхідні суспільству товари й послуги, та як обмежені виробничі ресурси використовуються для задоволення людських потреб і бажань. З іншого боку, економіка – це вчення про те, як змусити краще працювати систему виробництва та розподілу, тобто це економічна політика.

Економіка як комплекс економічних дисциплін має складну структуру. Залежно від ступеня інтеграції складових елементів економічної системи виокремлюють економіку національного господарства країни (макроекономіку), економіку галузей і територіальних одиниць (регіонів), економіку первинних суб'єктів господарювання (мікроекономіку). Основною ланкою економічної системи країни, де безпосередньо продукуються товари чи надаються послуги населенню та суспільству в цілому, є економіка фірми (підприємства, організації).

В умовах ринкових відносин весь центр економічної діяльності переміщується саме до основної ланки всієї економіки – підприємства. Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція та надаються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені висококваліфіковані кадри, на ньому вирішується питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки та технології, розробляються бізнес-плани, використовується маркетинг, Здійснюється ефективне управління – менеджмент.

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутнього фахівця здатності самостійного мислення, набуття навичок обґрунтування управлінських рішень та виконання комплексних економічних розрахунків для ефективного функціонування і розвитку суб'єктів господарювання.

Об'єктом дослідження науки є економічні процеси та закономірності організації, функціонування і розвитку підприємства та його відносини з іншими економічними суб'єктами.

Економіка підприємства як конкретна сфера економічної науки й навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва. Кожна наука, пов'язана із суспільним виробництвом, має на меті розробити шляхи і методи підвищення його ефективності. Якщо фундаментальні природничі науки предметом вивчення мають продуктивні сили, ставлення людей до навколишнього середовища, природні закони та способи їх використання у виробництві, то економічні науки вивчають виробничі відносини, тісно пов'язані з продуктивними силами.

Отже, економіка підприємств як наука вивчає систему виробничих відносин на підприємстві, котрі формуються і розвиваються відповідно до особливостей вияву загальних об'єктивних економічних законів, специфічних закономірностей, характерних для певної галузі господарства.

Дана наука робить акцент на дослідженні продуктивних сил з погляду їхнього впливу на виробничі відносини на рівні підприємства і можливості змінити й удосконалити такі відносини. Тобто це система знань про закони, закономірності і правила використання на підприємстві певних, суворо обмежених, ресурсів для випуску корисної продукції (робіт, послуг) і розподілу її серед споживачів.

Предметом науки є виявлення конкретних форм прояву економічних законів і закономірностей у підприємницькій діяльності суб'єктів господарювання. Відповідно предмет передбачає вивчення теорії та практики господарювання основної конкурентоспроможної ланки економічної системи – підприємства, раціональних форм і методів господарювання, принципів формування й використання ресурсів та їх взаємодії, господарсько-комерційної діяльності.

Економіка підприємства як навчальна дисципліна базується на пізнанні і свідомому використанні об'єктивних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва за певних конкретних ринкових умов. Як конкретна сфера економічної науки економіка підприємства органічно пов'язана із використанням методологічних положень цілої низки економічних наук: макроекономіки, мікроекономіки, економічної теорії; історико- економічних і математичних наук; функціональних наук – розміщення продуктивних сил, маркетингу, менеджменту, економіки праці, статистики, фінансів, обліку, аудиту тощо. Однак, як самостійна галузь знань вона виробила власні категорії й економічні принципи (узагальнення). Це забезпечує можливість здійснювати чіткий аналіз, систематизацію й оцінку фактів, притаманних внутрішньому і зовнішньому середовищу підприємства, знаходити його місце в системі економічних координат.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >