< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Державний земельний кадастр

В окремих регіонах і господарствах України сільськогосподарські угіддя значно відрізняються за рівнем родючості, що впливає на ефективність їх використання і результати господарської діяльності. У зв'язку з цим у сільському господарстві однакові витрати виробництва об'єктивно дають різні результати. Оцінка земель за якістю характеризує потенціальні можливості їх ефективного використання в умовах певного розвитку продуктивних сил. Для забезпечення наукового обгрунтування рівня використання земельних ресурсів та регулювання земельних відносин розробляється державний земельний кадастр, який є основою ефективного використання і збереження землі. Він містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим земельних ділянок, їх оцінку, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів.

Земельний кадастр – це сукупність необхідних та обґрунтованих відомостей про природні властивості земель, їх господарський і правовий стан.

Державний земельний кадастр включає: державну реєстрацію земельних ділянок, облік кількості та якості земель, бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель, грошову оцінку земельних ділянок.

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі державного реєстру земель, який складається з двох частин:

  • а) книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок;
  • б) поземельної книги, яка містить відомості про земельну ділянку.

Облік кількості та якості земель. Облік кількості земель відображає відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь. Кількісний і якісний облік земель передбачає системне ведення й оновлення даних за окремими категоріями власників земельних ділянок і землекористувачів про наявність у них земельного фонду та його розподіл за окремими видами сільськогосподарських угідь.

Бонітування земель – це порівняльна оцінка ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах. Бонітування ґрунтів проводиться за 100-бальною шкалою. Вищим балом оцінюють ґрунти з кращими властивостями, які мають найбільшу природну продуктивність. За результатами якісної оцінки землі визначають

грунтові відміни, здійснюють поділ Грунтів на агровиробничі групи.

Економічна оцінка землі полягає у визначенні її відносної цінності як засобу виробництва в сільському господарстві. Вона є важливою частиною земельного кадастру й здійснюється в нерозривному зв'язку з економічними умовами сільськогосподарського виробництва. Суть економічної оцінки полягає у встановленні відносної дохідності земель залежно від їх якості та місця розташування.

Відповідно до методики економічної оцінки землі насамперед треба встановити критерій оцінки окремих грунтових відмін і агровиробничих груп земель. Як критерій економічної оцінки землі використовують такі показники: вартість валової продукції рослинництва з розрахунку на 1 га земельної площі (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей або пасовищ); окупність виробничих витрат; чистий доход на 1 га земельної площі.

В ННЦ "Інститут аграрної економіки" розроблена методика проведення земельнооцінних робіт, за якою критерієм економічної оцінки землі є окупність виробничих витрат, тобто вартість валової продукції рослинництва з розрахунку на 1 грн витрат на її виробництво. При цьому вартість продукції рослинництва оцінюють в єдиних порівнянних цінах, а витрати на виробництво беруть фактичні.

В Україні у зв'язку з великою різноманітністю ґрунтових відмін і агровиробничих груп грунтів прийнята 100-бальна шкала оцінки землі. Тип ґрунту, що дає найбільшу кількість валової продукції рослинництва з розрахунку на 1 грн. виробничих витрат, оцінюється 100 балами і вважається еталоном, з яким порівнюють інші землі. Бальну оцінку всіх інших агровиробничих груп грунтів визначають за співвідношенням абсолютного значення їх оціночного показника з еталонним.

Економічні показники, розраховані в балах по всіх ґрунтових відмінах і агровиробничих типах грунтів, становлять шкалу оцінки земель. На основі даних про бальну оцінку грунтових відмін та їх площу в окремому господарстві визначають середньозважений оцінний бал шкали його земель. Дані економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельних ділянок. Економічна оцінка землі в грошовій формі характеризує відповідний рівень доходності різних земельних ділянок. Грошова оцінка землі є основою для поземельного оподаткування господарств, здійснення орендних відносин, оформленні купівлі і продажу земельних ділянок, одержання кредиту під їх заставу, обчислення компенсації при вилученні землі з сільськогосподарського користування.

Грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України, і визначається на рентній основі. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною та експертною.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка використовується під час здійснення цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

Грошова оцінка сільськогосподарських угідь проводиться окремо орними землями, землями під багаторічними насадженнями, природними сіножатями й пасовищами. В основі розрахунку грошової оцінки земель лежить рентний дохід, який створюють під час виробництва зернових культур і визначають за даними економічної оцінки земель.

Для визначення грошової оцінки земель розраховується диференціальний рентний дохід з гектара орних земель (у центнерах зерна). Диференціальний рентний дохід з гектара орних земель розраховують у центнерах зерна за економічною оцінкою з виробництва зернових культур. Диференціальний рентний дохід із гектара земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями й пасовищами розраховується на основі співвідношень диференціальних рентних доходів цих угідь і рентного доходу на орних землях за економічною оцінкою з виробництва зернових культур. Крім диференціального рентного доходу, у сільському господарстві створюється абсолютний рентний дохід.

Для визначення грошової оцінки земель обчислюється загальний рентний дохід як сума диференціального та абсолютного рентних доходів. До диференціального рентного доходу з гектара орних земель, обчисленого в сільськогосподарських підприємствах, додається абсолютний рентний дохід – постійна величина, встановлена в Україні на гектар угідь і еквівалентна 1,6 ц зерна.

Грошова оцінка одного гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями й пасовищами в Україні визначається як добуток річного рентного доходу з 1 га за економічною оцінкою з виробництва зернових культур, ціни на зерно й терміну капіталізації рентного доходу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >