< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції можна здійснити двома способами – екстенсивним та інтенсивним. Розвиток сільського господарства відбувається на основі відтворення в розширеному масштабі екстенсивним шляхом, коли розширюється тільки поле діяльності, та інтенсивним, коли застосовуються більш ефективні засоби виробництва.

Екстенсивний розвиток сільського господарства передбачає збільшення виробництва продукції на основі незмінного рівня техніки і технології. У рослинництві зростання виробництва продукції відбувається за рахунок розширення посівних площ, а в тваринництві – збільшення поголів'я худобі і птиці.

За інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва збільшення виходу продукції здійснюється за рахунок додаткових вкладень, спрямованих на впровадження досягнень науки, передової техніки і прогресивної технології, які зумовлюють зростання врожайності культур та продуктивності поголів'я худоби.

Термін "інтенсивність" (лат. intensio – напруженість, посилення) означає напруженість праці, зростання віддачі використовуваних ресурсів та ефективність виробництва. Більшість науковців відійшли від трактування інтенсивності лише як концентрації капіталу на одиницю земельної площі. Основною причиною є те, що витратна концепція в умовах обмеженості ресурсів є нераціональною. Тому в останні роки починає перевалювати думка про те, що інтенсифікація – це процес, що пов'язаний лише зі збільшенням виробництва продукції. Таким чином було висунуто результативну (продуктову) концепцію інтенсифікації виробництва.

Згідно з нею інтенсифікація – це концентрація до оптимального рівня авансованого капіталу на гектар земельних угідь, що забезпечує випереджаюче збільшення виробництва продукції з цієї площі і підвищення ефективності використання вкладених ресурсів. На рисунку 8.1 зображено сутність та чинники інтенсифікації в сільському господарстві.

Основна мета інтенсифікації аграрного виробництва полягає в збільшенні виробництва продукції, покращення її якості та зниженні матеріально-грошових витрат на одиницю продукції завдяки якісному вдосконаленню всіх сторін виробництва.

Інтенсифікація сільського господарства є основним джерелом утворення диференціальної ренти. Надлишок прибутку, що одержує

Сутність і чинники інтенсифікації

Рис. 8.1. Сутність і чинники інтенсифікації

підприємство завдяки відмінності у родючості ґрунту або місцезнаходженні ділянки, складає диференціальну ренту І. Диференціальна рента II утворюється завдяки інтенсифікації сільського господарства, тобто, за допомогою ефективнішим додатковим вкладенням в одиницю земельної площі, вищій продуктивності праці.

З розвитком науково-технічного прогресу у сільськогосподарському виробництві змінюється співвідношення між затратами уречевленої і живої праці – частка першої зростає, а другої – відповідно зменшується. Тому інтенсивний розвиток сільського господарства насамперед базується на широкому впровадженні в усіх його галузях комплексної механізації і автоматизації виробництва, що є основою підвищення його економічної ефективності.

Інтенсифікація сільського господарства вивчається не тільки як єдиний і цілісний процес, а також відносно галузей – рослинництва і тваринництва. За характером об'єкта інтенсифікація тваринництва істотно відрізняється від інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в цілому, а також від інтенсифікації рослинництва. В рослинництві об'єктом інтенсифікації є земля, яка в процесі розширеного відтворення підвищує родючість, а тому є вічним засобом сільськогосподарського виробництва і невід'ємною його умовою.

У тваринницьких галузях об'єктом інтенсифікації є відповідне поголів'я продуктивної худоби і птиці. Тварини мають певні продуктивні можливості, зумовлені переважно їхніми біологічними особливостями. Тварини як засоби виробництва інтенсивно використовуються лише протягом певного періоду, який закінчується після їхнього вибракування у зв'язку із зниженням продуктивності і недоцільністю утримання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >