< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Інтенсифікація сільського господарства включає всі напрями розвитку економіки сільськогосподарських підприємств на основі широкого використання досягнень науково-технічного прогресу і безпосередньо впливає на кінцеві результати виробництва.

Мета інтенсифікації сільського господарства – збільшення виходу високоякісної продукції з розрахунку на одиницю земельної площі або на голову худоби, а також підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Засобом розв'язання цієї проблеми є додаткові вкладення, що зумовлюють концентрацію уречевленої і живої праці на одній і тій самій земельній площі, а в тваринництві – на голову худоби.

Виходячи з цього вивчення інтенсифікації сільськогосподарського виробництва здійснюють у три етапи на основі системи показників. Залежно від економічного змісту це показники рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва, результату і економічної ефективності інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

Варто звернути увагу на те, що показники інтенсивності розраховують на різних рівнях: загалом по підприємству, по галузі рослинництва і тваринництва, в розрізі окремих галузей. В таблиці 8.1 наведені показники матеріально-речової складової інтенсифікації, їх зміст та методика розрахунку.

Таблиця 8.1

Показники рівня інтенсивності

Показники

Характеристика показника та методика його розрахунку

Загалом по підприємству

Вартість авансованого капіталу на 1 га с.-г угідь, грн.

Даний показник розраховується шляхом ділення вартості авансованого капіталу на площу сільськогосподарських угідь

підприємства:

Показник показує кількість вкладеного авансованого капіталу на одиницю земельної площі.

Витрати

виробництва на 1 га сільськогосподарських угідь, грн.

Цей показник визначають діленням виробничих витратна площу

сільськогосподарських угідь:

Інтегральний показник інтенсивності використання землі

(Iз)

Даний показник розраховують за формулою:

де Кр коефіцієнт розораності землі; Кп – коефіцієнт повторного використання змелених ресурсів; Км коефіцієнт меліорованості.

По рослинництву

Витрати

виробництва на 1 га ріллі, грн.

Цей показник визначають діленням витрат виробництва в галузі рослинництва на площу

ріллі:

Частка інтенсивних культур в структурі посівних площ (ЧІЧа)

Цей показник розраховують шляхом ділення площі інтенсивних сільськогосподарських культур на загальну площу інтенсивних сільськогосподарських

угідь:

По тваринництву

Витрати

виробництва в галузі тваринництва на 1 га с.-г. угідь, грн.

Цей показник визначають діленням витрат виробництва в галузі тваринництва на площу

сільськогосподарських угідь:

Щільність поголів'я певного виду тварин на 100 га відповідних угідь

Щільність поголів'я тварин розраховується діленням кількості поголів'я тварин певного виду на площу відповідних земельних угідь. Поголів'я ВРХ та овець розраховується на всю площу сільськогосподарських угідь, свиней – на площу ріллі, птиці – на посівну площу зернових культур.

По окремих галузях

Витрати

виробництва на 1 га посіву певної культури, грн.

Цей показник визначають діленням виробничих витрат, що понесені на вирощування певної культури на посівну

площу культури:

Витрати

виробництва у визначеній галузі тваринництва на 1 голову тварин, грн.

Цей показник визначають діленням витрат виробництва в певній галузі тваринництва на

поголів'я тварин цієї галузі:

Інша група показників – це показники результативної складової інтенсифікації (таблиці 8.2).

Таблиця 8.2

Результативні показники інтенсифікації

Показники

Характеристика показника та методика його розрахунку

Загалом по підприємству

Коефіцієнт відцачі авансованого капіталу за доходом (виручкою) від реалізації, грн.

Даний показник розраховується шляхом ділення вартості доходу від реалізації підприємства на вартість авансованого капіталу:

Окупність

виробничих витрат виручкою від реалізації, грн.

Цей показник визначають діленням доходу (виручки) від реалізації на суму виробничих

витрат:

Ефективність додаткових вкладень у спожиті виробничі ресурси (.)

Даний показник розраховують діленням різниці чистого доходу в звітному і базовому роках на різницю виробничих витрат підприємства за аналогічний період:

По рослинництву

Окупність поточних витрат рослинництва виручкою від реалізації галузі рослинництва, грн.

Цей показник визначають діленням виручки від реалізації рослинництва на вартість поточних витрат галузі:

Ефективність додаткових вкладень у спожиті виробничі ресурси

рослинництва ()

Даний показник розраховують діленням різниці чистого доходу галузі рослинництва в звітному і базовому роках на різницю виробничих витрат галузі за аналогічний період:

По тваринництву

Окупність поточних витрат тваринництва, грн.

Цей показник визначають діленням виручки від реалізації тваринництва на вартість поточних витрат галузі:

Ефективність додаткових вкладень у спожиті виробничі ресурси тваринництва ()

Даний показник розраховують діленням різниці чистого доходу галузі тваринництва в звітному і базовому роках на різницю виробничих витрат галузі за аналогічний період:

По окремих галузях

Окупність поточних витрат галузі виручкою від реалізації цієї галузі, грн.

Цей показник визначають діленням виручки від реалізації певної галузі на вартість поточних витрат галузі: ЧД, •. ВВ,

Ефективність додаткових вкладень у спожиті виробничі ресурси галузі ()

Даний показник розраховують діленням різниці чистого доходу певної галузі в звітному і базовому роках на різницю виробничих витрат галузі за аналогічний період:

Для підсумовування результатів інтенсифікації визначають комплексний показник інтенсивності ()•.

В результаті розрахунків студенти одержують певний показник, що характеризує комплексний рівень інтенсивності. Якщо , то інтенсивність в господарстві зростає, якщо , то інтенсивність залишається стабільною. За рівня інтенсивність на підприємстві зменшується.

Економічну ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва характеризують такі показники:

  • 1) продуктивність праці,
  • 2) капіталовіддача,
  • 3) окупність виробничих витрат,
  • 4) собівартість продукції,
  • 5) норма прибутку,
  • 6) рівень рентабельності,
  • 7) окупність додаткових витрат.

Основних напрямів інтенсифікації сільськогосподарського виробництва: механізація, автоматизація, меліорація, хімізація, електрифікація, ресурсо- та енергозберігаючі технології, біотехнології, спеціалізація і концентрація виробництва, менеджмент, прогресивні форми організації і оплати праці. Проте студентам варто пам'ятати про

двоїстий характер інтенсифікації. Мається на увазі те, що майже кожний напрям інтенсифікації може справляти різний вплив на агроекологічну систему – позитивний і негативний (зниження родючості грунтів, нагромадження в сільськогосподарський продукції нітратів і пестицидів, порушення біологічної рівноваги). Відповідно виникає необхідність враховувати граничний (екологічний) рівень використання певного чинника інтенсифікації сільського господарства. Серед основних ознак екологічності можна зазначити відтворення родючості грунтів, виробництво екологічно чистої продукції, використання природних засобів захисту від шкідників і т.п.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >