< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Якість і конкурентоспроможність продукції

Проблема якості продукції є однією з найважливіших, оскільки вона визначає престиж виробника на ринку, його науково-технічний потенціал. Виробництво якісної продукції забезпечує збільшення обсягу реалізації і рентабельності виробництва, повніше задоволення потреб користувачів та їх питомі витрати. Відповідно це вимагає постійної і цілеспрямованої роботи товаровиробників з підвищення якості продукції.

Під якістю продукції розуміють сукупність властивостей, що зумовлюють придатність продукції, відповідно до її призначення задовольняти певні потреби споживачів.

Різні види (типи) продукції мають свої показники якості.

Одиничні показники якості характеризують окремі (визначені) властивості продукції (продуктивність, довговічність, питома вага корисної речовини). В той же час комплексні показники характеризують кілька властивостей продукції або сукупність властивостей виробу. Згідно з цим показником продукцію поділяють на сорти, марки, класи. Система одиничних показників якості продукції наведені в таблиці 10.1

У виробничому процесі аграрного підприємства виникає необхідність оцінити якість не лише окремих виробів, а й загальний рівень якості продукції. Це можливо здійснити за допомогою узагальнюючих показників, що характеризують рівень якості всієї продукції. Основними з цих показників є:

 • 1) коефіцієнт сортності продукції;
 • 2) частка браку в загальному об'ємі продукції;
 • 3) питома вага продукції, що призначена на експорт;
 • 4) коефіцієнт оновлення продукції.

До головних методів визначення якості продукції належать органолептичний, вимірювальний (лабораторний), реєстраційний, розрахунковий, статистичний, експертний, соціологічний (рис. 10.2).

Згідно з державним стандартом України № 2925-94 "Якість продукції. Оцінювання якості" для оцінювання рівня якості продукції використовують три методи: диференційований, комплексний і змішаний.

Диференційований метод грунтується на порівнянні оцінюваної продукції з базовими показниками. За цього методу розраховують відносні показники якості продукції.

В той же час комплексний метод передбачає використання узагальнюючих показників якості продукції (головний показник, інтегральний показник, середньозважений показник).

Змішаний метод базується на використанні елементів двох попередніх методів: одиничних і комплексних показників продукції.

Оцінка якості продукції є важливим етаном оцінки конкурентоспроможності продукції, під якою розуміють спроможність продукції завоювати позиції на ринку в певний період порівняно з іншими аналогічними товарами. На конкурентоспроможність продукції впливають певні чинники:

 • 1) якість продукції,
 • 2) ціна на товар,
 • 3) канали збуту продукції,

Класифікація показників якості продукції

Рис. 10.1. Класифікація показників якості продукції

 • 4) маркетинг товару (реалізація),
 • 5) кваліфікація персоналу та управлінських структур.

Таблиця 10.1

Система одиничних показників якості продукції за групами

Групи показників

Окремі показники груп

Вид

Сутнісна

характеристика

1. Призначення

Характеризують корисну роботу (виконувану функцію)

 • • Продуктивність
 • • Потужність
 • • Міцність
 • • Вміст корисних речовин
 • • Калорійність

2. Надійності, довговічності та безпеки

Визначають міру

забезпечення

тривалості

використання і належних умов праці

 • • Безвідмовність роботи
 • • Можливий термін використання
 • • Технічний ресурс
 • • Термін безаварійної роботи
 • • Граничний термін зберігання

3. Екологічні

Характеризують ступінь шкідливого впливу на здоров'я людини та довкілля

 • • Токсичність виробів
 • • Вміст шкідливих речовин
 • • Обсяг шкідливих викидів у довкілля за одиницю часу

4. Економічні

Відображають міру економічної вигоди виробництва продуцентом і придбання споживачем

 • • Ціна за одиницю виробу
 • • Прибуток з одиниці виробу
 • • Рівень експлуатаційних витрат часу і фінансових коштів

5. Ергономічні

Окреслюють відповідність техніко- експлуатаційних параметрів виробу антропометричним, фізіологічним та психологічним вимогам працівника (споживача)

 • • Зручність керування робочими органами
 • • Можливість одночасного охоплення контрольованих експлуатаційних показників
 • • Величина шуму, вібрації тощо

6. Естетичні

Визначають естетичні властивості (дизайн) виробу

 • • Виразність і оригінальність форми
 • • Кольорове оформлення
 • • Естетичність тари (упаковки)

7. Патентно- правові

Відображають міру використання нових винаходів за проектування виробів

 • • Коефіцієнт патентного захисту
 • • Коефіцієнт патентної чистоти

Методи оцінювання якості продукції

Рис. 10.2. Методи оцінювання якості продукції

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >