< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття і сутність ефективності

Ефективність сільськогосподарського виробництва відображає його результативність і характеризує якість господарювання. У категорії "ефективність виробництва" відбивається дія об'єктивних економічних законів, яка в кінцевому підсумку виявляється в результативності виробництва. Разом з тим ефективність є формою відображення мети виробництва. Отже, під економічною ефективністю сільськогосподарського виробництва слід розуміти одержання максимальної кількості продукції з 1 га земельної площі, від однієї голови худоби за найменших витрат праці та коштів на виробництво одиниці продукції.

Ураховуючи специфіку сільськогосподарського виробництва, розрізняють такі види ефективності: технологічну, економічну та соціальну.

Технологічна ефективність – це результат взаємодії факторів виробництва, що характеризує досягнуту продуктивність живих організмів, які використовуються в сільському господарстві як засоби виробництва. У рослинництві показниками технологічної ефективності є врожайність культур та основні параметри якості рослинницької продукції (вміст цукру в цукрових буряках, олії – у насінні соняшнику, білка – у зерні тощо). У тваринництві технологічними показниками ефективності є продуктивність худоби й птиці, а також основні параметри якості тваринницької продукції.

Економічна ефективність – це виробництво будь-якого обсягу продукції з мінімальними витратами відповідних ресурсів.

Соціальна ефективність – поняття, що відображає соціальний результат поліпшення умов праці, культурно-побутового та медичного обслуговування населення, підвищення оплати праці тощо.

За рівнем розрахунку розрізняють такі види економічної ефективності:

 • 1) народногосподарська ефективність сільськогосподарського виробництва;
 • 2) економічна ефективність окремих його галузей;
 • 3) економічна ефективність виробництва в окремих господарствах;
 • 4) економічна ефективність у внутрішньогосподарських підрозділах (фермах, ланках, цехах);
 • 5) економічна ефективність систем ведення рослинництва й тваринництва;
 • 6) економічна ефективність виробництва окремих культур, видів продукції, виробничих операцій;
 • 7) економічна ефективність агротехнічних, зооветеринарних, технічних та організаційно-економічних заходів.

Ефективність виробництва як економічна категорія відображає дію об'єктивних економічних законів, яка виявляється в результативності виробництва. Ефективність показує кінцевий корисний ефект від використання засобів виробництва і живої праці, а також сукупних їх вкладень.

Розрізняють такі поняття, як ефект і ефективність.

Ефект – це результат виробничо-господарської діяльності підприємства або тих чи інших заходів, здійснюваних у сільськогосподарському виробництві. Наприклад, ріст урожайності за рахунок використання добрив. Проте, щоб оцінити економічну ефективність використання добрив необхідно одержаний результат порівняти з витратами на застосування добрив, тобто визначити економічну ефективність.

Ефективність виробництва визначається співвідношенням між результатами господарської діяльності підприємства і використаними для одержання цих результатів матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами (витратами виробництва).

Економічна ефективність означає виробництво певного обсягу продукції з мінімальними витратами відповідних ресурсів.

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає одержання певної кількості продукції з одного гектара земельної площі, від однієї голови худоби при найменших затратах праці і коштів на виробництво одиниці продукції.

Критерієм економічної ефективності сільськогосподарського виробництва є збільшення маси чистої продукції при найменших затратах живої і уречевленої праці на її одиницю.

Економічну ефективність сільськогосподарського виробництва вивчають на різних рівнях. Зокрема, виділяють економічну ефективність: народногосподарську; сільськогосподарського виробництва в цілому; окремих галузей сільського господарства; виробництва сільськогосподарських підприємств, а також їх підрозділів; виробництва окремих видів продукції; окремих заходів (меліорації, хімізації, агротехнічних заходів); впровадження у виробництво досягнень науки і передової практики.

Народногосподарська ефективність сільського господарства визначається такими показниками, як обсяг виробництва валової продукції і окремих її видів з розрахунку на одну особу населення країни.

Визначення економічної ефективності виробництва в цілому по сільськогосподарських підприємствах здійснюють:

 • – вартість валової продукції (грн.) на 1 га сільськогосподарських угідь, на середньорічного працівника, на 1 люд.-год., на 1 грн. виробничих витрат, на 1 грн. основного капіталу;
 • – розмір чистої продукції (валового доходу), чистого доходу та прибутку на 1 га сільськогосподарських угідь, на середньорічного працівника, 1 люд.-год., на 1 грн. витрат виробництва, на 1 грн. авансованого капіталу;
 • – рівень рентабельності й норма прибутку сільськогосподарського виробництва.

Економічна ефективність рослинництва аграрного підприємства визначається наведеною вище системою показників. При цьому вартість валової продукції рослинництва розраховується на 1 га ріллі.

Під час визначення економічної ефективності виробничої діяльності малих підприємницьких структур аграрного бізнесу необхідно розраховувати:

 • 1) маржинальний дохід;
 • 2) критичний обсяг виробництва й реалізації сільськогосподарської продукції.

Для визначення маржинального доходу необхідно зробити розподіл витрат на постійні й змінні. До постійних витрат відносяться такі витрати, розмір яких не залежить від обсягів виробництва (погодинна оплата праці та нарахування на неї, витрати на утримання основних засобів, витрати на управління та організацію виробництва, страхові платежі, орендна плата тощо). Змінні витрати визначають як різницю між загальною сумою виробничих витрат і постійними витратами.

Маржинальних дохід визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та змінними витратами за формулою

де – виручка від реалізації продукції, грн;

– загальна величина змінних витрат, грн.

Маржинальний дохід на 1 ц продукції визначається як різниця між ціною реалізації та змінними витратами в собівартості одиниці продукції за формулою

де Ц – ціна реалізації 1 ц продукції, грн;

– змінні витрати на 1 ц продукції, грн.

Критичний обсяг виробництва певної продукції називають також точкою беззбитковості. Критичний обсяг випуску продукції – це такий обсяг виробництва, за якого виручка від реалізації певного виду продукції дорівнює сукупним витратам на її виробництво й реалізацію.

Критичний обсяг випуску певної продукції в натуральному виразі () з 1 га посіву визначається відношенням суми постійних витрат з розрахунку на гектар посіву до маржинальното доходу на 1 ц продукції. Його визначають за формулою

де – сума постійних витрат на 1 га посіву, грн.

Цей обсяг виробництва визначає точку беззбитковості, після досягнення якої виробництво стає рентабельним. Чим більшим є обсяг виробництва понад точку беззбитковості, тим вищою є економічна ефективність виробництва, що зумовлюється зниженням собівартості продукції.

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва окремих видів продукції рослинництва характеризується системою таких показників:

 • – урожайністю;
 • – затратами праці на 1 ц продукції (люд.-год.);
 • – собівартістю 1 ц продукції;
 • – ціною реалізації 1 ц продукції;
 • – прибутком на 1 ц продукції;
 • – рівнем рентабельності виробництва відповідної продукції. Економічна ефективність використання добрив під час вирощування сільськогосподарських культур визначається системою показників:
 • – приростом урожайності, окупністю мінеральних добрив (обсягом додаткової продукції в натуральному виразі з розрахунку на 1 кг МРК, кг);
 • – підвищенням продуктивності праці (збільшенням виходу продукції з розрахунку на 1 люд.-год. або зниження затрат праці на 1 ц продукції);
 • – зниженням собівартості продукції в результаті застосування добрив;
 • – окупністю витрат на добрива (вартістю додаткової продукції на 100 грн додаткових витрат, пов'язаних із застосуванням добрив);
 • – додатковим чистим доходом з розрахунку на 1 га посівної площі, на 1 люд.-год., на 100 грн додаткових витрат;
 • – рівнем рентабельності застосування добрив (відношенням чистого доходу до витрат виробництва, вираженим у відсотках).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >