< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві

Спеціалізація і концентрація виробництва створюють сприятливі умови для широкого використання досягнень науково-технічного прогресу і на цій основі забезпечують підвищення його ефективності. Проте нині дальше збільшення розмірів сільськогосподарських підприємств не завжди обгрунтоване і раціональне. Тому поглиблення спеціалізації і посилення концентрації сільськогосподарського виробництва може здійснюватися на основі міжгосподарської кооперації.

Міжгосподарська кооперація являє собою об'єднання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств для організації спільного виробництва окремих видів продукції. Кооперуючись, господарства налагоджують виробничі зв'язки і створюють велике спеціалізоване виробництво на основі сучасної прогресивної технології.

При здійсненні спеціалізації і концентрації на основі міжгосподарської кооперації дотримуються таких принципів: добровільність у співробітництві сільськогосподарських підприємств; науковий підхід до вибору організаційних форм і напрямів діяльності міжгосподарських підприємств; збереження господарської самостійності підприємств і організацій, які входять у міжгосподарські об'єднання; матеріальна заінтересованість господарств у співробітництві; досягнення головної мети – збільшення виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції та підвищення ефективності виробництва.

Горизонтальна інтеграція – це кооперування підприємств з виробництва сільськогосподарської продукції. Вона здійснюється двома шляхами: об'єднанням окремих постадійно спеціалізованих підприємств для виконання певних функцій у виробництві сільськогосподарської продукції; об'єднанням виробничих ресурсів господарств для створення спільних спеціалізованих підприємств.

На базі міжгосподарської кооперації можуть функціонувати такі форми організації виробництва: міжгосподарські підприємства і організації; виробничі об'єднання у сільському господарстві.

Дальший розвиток міжгосподарської кооперації відбувається на основі агропромислової інтеграції. Створення спеціалізованого виробництва у сільському господарстві зумовлює необхідність налагодження більш тісних виробничих зв'язків між сільськогосподарськими та промисловими підприємствами.

Вертикальна інтеграція – це кооперування сільськогосподарських та промислових підприємств. Кооперування та інтеграція по вертикалі, характеризуючи об'єктивну закономірність агропромислового синтезу, дедалі більше впливає на розвиток продуктивних сил сільського господарства.

Агропромислова інтеграція – це вища форма міжгосподарської кооперації, яка об'єднує сільськогосподарські галузі, переробну промисловість, обслуговуючі виробництва, а також торгівлю виробленою продукцією. Агропромислова інтеграція здійснюється переважно між підприємствами, які поєднуються виробництвом одного виду кінцевої продукції.

Існують такі основні форми організації виробництва на основі агропромислової інтеграції: агропромислові підприємства і агрофірми; агропромислові об'єднання, науково-виробничі об'єднання.

Агропромислові підприємства – це сільськогосподарські підприємства, які мають у своєму складі промислові виробництва з переробки сільськогосподарської продукції. Основою їх діяльності є органічна єдність виробництва сільськогосподарської продукції та її промислової переробки. Промислові виробництва агропромислових підприємств мають постійний штат працівників і переробляють не менше 25 % продукції однієї з головних галузей господарства. До агропромислових підприємств належать такі господарства, в яких частка продукції, виробленої з власної сільськогосподарської сировини, разом з товарною продукцією сировинної галузі інтегрованої сфери становить понад 20 % виручки від реалізації товарної продукції.

Агрофірми – це сільськогосподарські підприємства, які у своїй організаційно – виробничій структурі, крім промислових виробництв з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, мають ланки ринкової інфраструктури (торгівельні підприємства, служби маркетингу тощо).

Агропромислові об'єднання створюються на основі раціональної спеціалізації і кооперації сільськогосподарських, промислових та інших підприємств під єдиним господарським керівництвом організовується виробництво, промислова переробка, зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції. Агропромислові об'єднання створюються з врахуванням галузевого і територіального поділу праці. Підприємства, які входять до агропромислового об'єднання, мають оперативно-господарську самостійність, проте їх діяльність узгоджується і координується відповідно до основних показників економічного і соціального розвитку агропромислового формування.

Науково-виробничі об'єднання являють собою інтеграцію науково-дослідних закладів, сільськогосподарських і промислових підприємств. Поєднання зусиль підприємства АПК і наукових закладів сприяє значному підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва на основі планомірного впровадження досягнень науки у практику. Головне завдання науково-виробничого об'єднання – прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві та планомірне впровадження результатів наукових досліджень у сільськогосподарське виробництво.

Розвиток агропромислової інтеграції передбачає підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, значне поліпшення умов праці та побуту сільських трудівників. Інтегровані галузі промисловості набувають дедалі більшого значення у розвитку продуктивних сил сільського господарства і розв'язанні соціально – економічних проблем села.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >