< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ ТА ОВОЧІВ

Економіка виробництва картоплі

Картоплярство – це велика галузь сільськогосподарського виробництва, яка має важливе народногосподарське, соціальне та економічне значення.

Картопля – культура універсальна. Вона водночас є продуктом харчування, сировиною для переробної промисловості, високоякісним кормом для худоби та джерелом грошових надходжень для сільськогосподарських підприємств та господарств населення. За обсягами споживання і географічною поширеністю картопля займає одне з провідних місць у структурі продовольчої продукції в Україні. Бульби картоплі містять багато вуглеводів, білку, вітамінів та інших поживних речовин, необхідних для харчування людини. За нормами споживання в середньому на одну особу на рік потрібно 110-120 кг картоплі залежно від зони.

Крім того, картопля – цінна технічна культура, сировина для виготовлення крохмалю і спирту. При переробці 1 т картоплі з вмістом крохмалю 17,6% можна одержати 112 л спирту, 55 кг рідкої вуглекислоти, 0,39 л сивушного масла і 1500 л барди. Продукти переробки картоплі використовують у різних галузях промисловості і найбільше у харчовій, хімічній, текстильній, шкіряній та лакофарбовій.

У поєднанні з іншими кормами картоплю широко використовують для годівлі практично всіх видів худоби і птиці. При врожайності 200 ц/га одержують 58 ц корм. од. За виходом кормових одиниць з 1 га картопля перевищує багато інших сільськогосподарських культур.

У системі раціонального ведення землеробства картопля має велике значення. Вона – добрий попередник для багатьох сільськогосподарських культур, особливо зернових. Приріст врожаю зернових, які висівають після картоплі, становить 2-3 ц/га, що є результатом післядії внесених під картоплю органічних і мінеральних добрив. У структурі посівних площ господарств населення вона займає високу питому вагу.

Потреба України в картоплі визначається в основному кількістю, що витрачається на харчування, переробку, корми та насіння (табл. 1).

У загальному обсязі виробництва найбільшу питому вагу має картопля, що йде на споживання більше 30% та витрачання на корм – 31%, а також на насіння – 25%. Незначна частка йде на переробку і зовсім мало на експорт.

Слід мати на увазі, що картопля має високу норму садіння (30 ц і більше на 1 га), а тому при розрахунку економічної ефективності вирощування це необхідно врахувати. Картопля високотонажна і малотранспортабельна культура, що потрібно враховувати при розміщенні її посівів. Зберігання картоплі вимагає значних витрат, супроводжується великими втратами, що негативно впливає на рівень собівартості та ефективність виробництва.

Картопля – одна з культур, площі посівів якої не зменшилися за період економічної кризи в Україні. Проте в її розміщенні відбулися значні зміни. Як культура Полісся, вона поширилась на південний схід і південь України. Виробництво картоплі, як і зерна, в Україні має повсюдний характер. При цьому найбільша насиченість її на Поліссі, зокрема в Чернігівській, Волинській та Житомирській областях. Основні показники розвитку картоплярства в Україні наведені в таблиці 15.1.

Таблиця 15.1

Динаміка розвитку виробництва картоплі в Україні

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.[1]

Усі категорії господарств

Зібрана площа, тис. га

1408

1439

1440

1394

1343

Урожайність, ц/га

133

162

161

160

176

Валовий збір, млн т

18,7

24,3

23,2

22,3

23,7

Сільськогосподарські підприємства

Зібрана площа, тис. га

27

15

19

зо

29,6

Урожайність, ц/га

171

217

192

221

256

Валовий збір, млн т

0,5

0,8

0,8

3,7

3,8

Господарства населення

Зібрана площа, тис. га

1381

1409

1405

1358

1313,1

Урожайність, ц/га

132

167

160

158

175

Валовий збір, млн т

18,2

23,5

22,5

21,6

22,9

Питома вага у валовому зборі, %

97,4

97,0

96,6

97,0

96,6

Достатня кількість пропозиції власної продукції, високе ввізне мито стримують надходження імпортної картоплі в Україну. Україна не використовує можливостей експорту, хоча за останні роки Особливість розвитку картоплярства порівняно з іншими галузями рослинництва полягає також у тому, що основні площі картоплі і обсяги її виробництва зосереджені в господарствах населення (097%) і це збережеться на найближчу перспективу за рахунок розширення приватної власності на землю.

На ринку картоплі у загальній її пропозиції визначилась стійка тенденція до зростання пропозиції картоплі господарствами населення та стрімкого зменшення частки сільськогосподарських підприємств. Зростання виробництва картоплі господарствами населення супроводжується зниженням рівня механізації виробництва, погіршенням захисту рослин від шкідників і хвороб, зростанням собівартості картоплі простежується тенденція до його збільшення. Для організації експорту картоплі необхідно вирішити питання сортової однорідності, формування достатньо великих партій якісної продукції.

Спостерігається сезонна циклічність цін – зростання їх із зменшенням запасів, і зниження після закінчення збиральних робіт, коли відбувається масова реалізація картоплі виробниками, які не мають змоги зберігати вирощений урожай, а споживачі роблять запаси продовольчої картоплі.

На загальнодержавному рівні доцільно запроваджувати механізм економічного стимулювання розміщення конкурентоспроможного виробництва картоплі по природно-економічних зонах, з урахуванням ринкової кон'юнктури.

Основними показниками, що характеризують результати та економічну ефективність виробництва картоплі, є врожайність, продуктивність праці, собівартість, прибуток з розрахунку на 1 ц продукції та на 1 га посіву, рівень рентабельності.

В ринковій економіці необхідною умовою ефективності є конкурентоспроможність продукції. За обсягами валового виробництва Україна серед передових країн Європи, але ефективність галузі значно нижча. При цьому певна кількість сільськогосподарських підприємств від реалізації картоплі має збитки (табл. 15.2).

Ефективність виробництва, що визначає рівень господарювання і доцільності розвитку галузі, залежить від багатьох складових, у тому числі від розміщення посівів по природно-кліматичних зонах, організації виробництва та концентрації посівів.

Картопля – це інтенсивна і водночас трудомістка сільськогосподарська культура. При врожайності 150-170 ц/га виробничі витрати на 1 га становлять 8550 грн, а на вирощування, наприклад, озимої пшениці при урожайності 40 ц/га – 2690 грн При сучасному рівні механізації виробничих процесів і врожайності, затрати праці на вирощування картоплі досягають до 800 люд.-год. на 1 га посіву, а на 1 ц бульб – 5-5,5 люд.-год. Особливо трудомісткими процесами є підготовка картоплі до садіння та збирання. Великими залишаються затрати праці при навантажуванні, розвантажуванні та сортуванні картоплі.

Таблиця 15.2

Економічна ефективність виробництва картоплі в сільськогосподарських підприємствах

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

[2]

Урожайність, ц/га

171

217

197

196

270

Собівартість 1 ц, грн

138,97

174,29

147,25

151,03

196,58

Ціна реалізації 1 ц, грн

225,30

205,04

115,58

185,72

214,66

Прибуток на 1 ц картоплі, грн

86,33

30,75

-31,67

34,69

18,08

Рівень рентабельності, %

62,1

17,6

-21,5

23,0

9,2

Важливим показником економічної ефективності виробництва картоплі є її собівартість. Протягом останніх років у зв'язку із швидким зростанням вартості матеріальних ресурсів, збільшенням амортизаційних відрахувань, не дивлячись на певний ріст урожайності, собівартість зростає. Отже, собівартість, яка фактично формує кінцеві результати реалізації картоплі, може бути знижена завдяки раціональному й економному використанню, насамперед садивного матеріалу, органічних і мінеральних добрив, хімікатів, палива та мастильних матеріалів.

Ефективність вирощування картоплі значною мірою визначається цінами реалізації. Основну частину картоплі сільськогосподарські підприємства реалізують комерційним структурам, іншим підприємствам (67,0%); на ринку, через власні магазини і ларьки (17,0%). Переробним підприємствам реалізується лише 11,0% картоплі, причому за найнижчими цінами.

Рівень рентабельності вирощування картоплі у сільськогосподарських підприємствах досить не стабільний, хоча в останні роки він підвищився. Проте у 2012 р. її виробництво було збитковим через досить низькі реалізаційні ціни.

Вирішальним фактором збільшення обсягів виробництва картоплі і підвищення її ефективності повинен бути ріст урожайності та покращення якості бульб. Одна із перших умов одержання високих врожаїв – це якість садивного матеріалу. Ця проблема особливо важлива для господарств населення. Справа в тому, що сорт картоплі має певну тривалість продуктивного життя, як правило 8-10 років. Тому необхідно здійснювати сортозаміну через 5-6 років.

Найбільшої шкоди картоплярству завдають фітофтороз, колорадський жук, гнилі бульб, а також картопляна нематода. Внаслідок недостатнього використання хімічних засобів боротьби з хворобами і шкідниками, через їх високу вартість, сільськогосподарські підприємства щороку недоодержують та втрачають 25-30% урожаю. Ще більші втрати спостерігаються при вирощуванні картоплі в господарствах населення.

Для ефективного використання пестицидів, одержання екологічно чистої продукції та запобігання забруднення навколишнього середовища посіви картоплі повинні обробляти спеціалізовані підрозділи під контролем державних організацій.

В ринкових умовах змінюється попит і вимоги до смакових якостей картоплі. Тому Інститут картоплярства УААН рекомендує мати приблизно таку структуру посівів картоплі: ранні сорти – 10%, середньоспілі – 35%, середньопізні і пізні – 55%.

До факторів, що впливають на формування врожайності і підвищення економічної ефективності картоплі, належать розвиток спеціалізації та концентрації, які в картоплярстві повинні проявлятися при формуванні обсягів виробництва в приміських зонах навколо великих міст і промислових центрів та сировинних зонах переробних підприємств. Особливого значення набуває розвиток агропромислових об'єднань по виробництву, переробці, зберіганню та реалізації картоплі.

  • [1] Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО
  • [2] Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, М.Севастополя та частини зони проведення АТО
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >