< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності. Функції та моделі підприємництва

Суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути:

 • • юридичні особи всіх форм власності;.
 • • фізичні особи – громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності

Юридична особа – це носій майнових прав і обов'язків, яка займається підприємницькою діяльністю; існує незалежно від осіб, які входять до її складу; несе самостійну майнову відповідальність за зобов'язанням, яке бере на себе. Майно юридичної особи відокремлюється від особистого майна її членів.

Для забезпечення своєї життєздатності працездатні люди віддають перевагу створенню підприємств як юридичних осіб.

Підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для не комерційної господарської діяльності.

Підприємство є юридичною особою, діє на основі статуту, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Громадянин України визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи.

Громадянин (підприємець) відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

Об'єкти підприємницької діяльності – це все те, що виступає предметом купівлі-продажу на ринку.

Підприємці при здійсненні бізнесу мають справу з різними об'єктами, серед них – товари широкого споживання, матеріали, сировина, напівфабрикати, обладнання, транспортні засоби, будинки, приміщення, споруди, цінні папери, послуги, майнові та немайнові права, кредити, валюта, ноу-хау тощо.

Підприємець самостійно визначає, які саме об'єкти йому потрібні для створення власної справи, забезпечення нормального функціонування підприємства з урахуванням виду господарської діяльності, цілей та стратегій, фінансових можливостей, характеру комерційних відносин з іншими суб'єктами ринку.

Основними функціями підприємницької діяльності є:

 • 1. Ресурсна – мобілізація внутрішніх та зовнішніх ресурсів (фінансових, трудових, матеріальних, природних та ін.) для ефективного функціонування.
 • 2. Творча – пов'язана з розробкою та реалізацією нових бізнес- ідей, ноу-хау, винаходів; творче ставлення до справи.
 • 3. Організаційна – пов'язана з матеріально-технічним забезпеченням виробництва, налагодженням технологічного процесу, організацією комерційної діяльності, сервісу.
 • 4. Стимулююча – дозволяє створити механізм підвищення ефективної та корисної праці, застосувати дійові методи стимулювання збуту товарів на основі виявлених споживчих потреб.
 • 5. Управлінська – пов'язана з механізмом управління персоналом та фірмою.
 • 6. Захисна – передбачає систему захисту прав та інтересів підприємців, створення сприятливих умов функціонування бізнесу, усунення існуючих проблем на макрорівні. Це здійснюється на основі співробітництва підприємців та їхніх об'єднань з державними органами влади і управління, міжнародними організаціями, фондами, проектами для забезпечення сталого розвитку підприємництва в цілому, у тому числі приватного та малого бізнесу.

Існують дві моделі підприємництва:

 • • класична – орієнтується на максимізацію віддачі від ресурсів, які має підприємство;
 • • інноваційна – передбачає впровадження прогресивних технологічних та новаторських рішень у сфері бізнесу, навіть якщо власних ресурсів для цього недостатньо.

Найчастіше ці моделі використовуються одночасно.

Діяльність підприємця розпочинається з зародження ідеї для впровадження її у життя.

Процес підприємницької діяльності відбувається за такими етапами:

 • – зародження ідеї;
 • – обгрунтування та первинна оцінка ідеї в цілому;
 • – визначення реальності впровадження ідеї у практику, врахування своїх можливостей та ситуації на ринку;
 • – проведення необхідних підприємницьких розрахунків з метою виявлення можливого прибутку;
 • – експертна оцінка одержаної інформації і результатів підприємницьких розрахунків;
 • – прийняття підприємницького рішення.

Джерела формування підприємницьких ідей: аналіз товарного ринку, споживачі на основі опитувань, винаходи, журнали, газети, телебачення, Інтернет тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >