< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мета та завдання курсу. Предмет і методи науки

Головне завдання науки як навчальної дисципліни – дати майбутнім фахівцям основні поняття про найактуальніші питання організації виробництва та підприємницької діяльності, навчити їх методам наукового пізнання, дослідження і обґрунтованого підходу до вирішення складних питань розвитку галузі.

У результаті вивчення дисципліни організація підприємницької діяльності фахівці агрономічного напрямку повинні знати:

організаційно-економічні основи сільськогосподарських підприємств і об'єднань;

способи, методи і систему роздержавлення та приватизації державної і суспільної власності, визначення розмірів паїв, акцій, нарахування дивідендів;

принципи, методи і систему внутрішньогосподарського планування;

методику визначення оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств та їх внутрішньогосподарських формувань;

систему організації земельної території без забруднення навколишнього природного середовища;

методи визначення норм виробітку, системи оплати праці в різних господарських умовах;

організацію внутрішньогосподарських підрозділів на принципах підряду, оренди, кооперації та інших форм;

методи розподілу валової продукції, прибутку, нарахування податків, орендної плати за засоби виробництва та землю.

Вміти:

раціонально, ефективно, прибутково організовувати виробництво сільськогосподарської продукції в умовах ринкових відносин;

розробляти раціональну структуру посівних площ з дотриманням системи сівозмін, обгрунтуванням організаційно-економічних заходів у галузі рослинництва;

складати галузеві рослинницькі розділи перспективних та річних планів, прогнозувати врожайність;

складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур, робочі плани за періодами робіт;

здійснювати розрахунки щодо кількісного кваліфікаційного складу внутрішньогосподарського формування, авансування його членів, визначення розрахункових цін на ресурси виробництва та вироблену продукцію, орендної плати, укладати договори на оренду майна і землі;

розраховувати норми виробітку в галузі рослинництва, складати розпорядок робочого дня, визначати режим роботи та відпочинку;

визначати річну потребу в робочій силі, засобах виробництва, давати економічну оцінку передовим, прогресивним технологічним прийомам;

узагальнювати передовий досвід і впроваджувати його у виробництво;

визначати економічну ефективність заходів по вдосконаленню організації праці та виробництва.

Організація підприємницької діяльності – наука про закони, що управляють, з одного боку, відносинами економічної власності між різними суб'єктами підприємницької діяльності та найманими працівниками, а з іншого – діями підприємців у процесі вибору ресурсів для виробництва, обміну, розподілу та споживання товарів і послуг. Тому вибір методів для пізнання вище перерахованих процесів, які відбуваються в підприємницькому середовищі дуже важливі для досягнення поставлених цілей. Під методом у будь-якій науці розуміють спосіб пізнання предмета, що вивчається. Організація підприємницької діяльності пізнається в поєднанні теорії і практики, що визначає головні напрями розвитку майбутньої діяльності. Методологічною основою такого пізнання є діалектичний метод, який розглядає розвиток усіх явищ в їх взаємодії та взаємозв'язку, в переході кількісних змін в якісні, в єдності і боротьбі протилежностей через системно-структурний аналіз, синтез, метод абстракції тощо.

Під аналізом розуміють розкладання цілого на окремі, більш прості складові та вивчення впливу кожної з них на загальний процес відповідного явища. Після аналізу проводять синтез – поєднання складових частин в єдине ціле, що дає змогу уявити цілісну картину того чи іншого процесу, зрозуміти його внутрішню структуру, характер дії, закономірності розвитку. Поєднання цих прийомів є важливим інструментом організаторів виробництва, який дозволяє виявити недоліки і резерви виробництва, накреслити шляхи поліпшення господарської та фінансової діяльності підприємства.

Для глибшого пізнання процесів організації виробництва, визначення кількісних значень їх показників і впливу різних факторів користуються різними загальнонауковими методами досліджень, зокрема: монографічним, статистичним, експериментальним, розрахунково-конструктивним, економіко – математичним, балансовим тощо.

Монографічний метод – це детальне вивчення окремих явищ, характерних для визначеної сукупності дії факторів, з метою всебічного розкриття тих чи інших закономірностей. За допомогою даного методу вивчається передовий досвід організації підприємств, їх організаційної структури, результати впровадження прогресивних технологій, способів організації праці та виробничих процесів, систем оплати праці тощо з метою використання ефективних рішень для поліпшення господарської діяльності в підприємстві. Монографічні дослідження слід проводити також і у відстаючих підприємствах з метою виявлення причин недоліків та визначення шляхів їх усунення.

Статистичний метод використовують при дослідженні масових даних з метою встановлення кількісного впливу тих чи інших факторів па кінцеві результати виробництва. Основою методу є групування, які передбачають розчленування сукупності явищ на однорідні групи за найбільш суттєвими ознаками, визначення середніх та відносних показників, побудову рядів динаміки, розрахунок індексів, коефіцієнта кореляції тощо.

Експериментальний метод застосовують при виробничій перевірці розроблених рекомендацій з того чи іншого питання, обґрунтуванні ефективності нових організаційних рішень, технологічних прийомів. Головні умови використання методу – достовірність експерименту, обгрунтованість вибору методики його постановки, визначення системи показників для порівняльної оцінки результатів досліду під час проведення експерименту враховують як позитивні, так і негативні результати, обраховують одержані дані і порівнюють їх із раніше досягнутими показниками передових господарств, які впровадили у виробництво ті чи інші новації.

Розрахунково-конструктивний (варіантний) метод передбачає розробку кількох варіантів вирішення організаційно-економічного завдання з тим, щоб після розрахунків та порівнянь даних обрати найбільш доцільний і ефективний варіант. Ефективнішим буде той із них, який забезпечує найбільший вихід продукції з одиниці земельної площі при найменших витратах ресурсів на її виробництво, забезпечує рівень рентабельності, який дасть змогу вести розширене відтворення за рахунок власних коштів. Цей метод застосовується при вирішенні питань реформування підприємств, визначенні напрямів спеціалізації та перспективного планування.

Економіко-математичний метод – це спосіб знайти оптимальне рішення при визначенні будь-яких організаційних, технологічних, соціальних питань шляхом розробки математичних моделей та використання електронно-обчислювальних машин, електронної техніки тощо. Даний метод точно і порівняно швидко визначає багатоваріантні кількісні характеристики того чи іншого процесу з урахуванням великого числа взаємопов'язаних факторів. Економіко-математичні методи і ЕОМ використовують при оптимізації структури посівних площ, поєднанні галузей, розрахунках структури машинно-тракторного парку, розподілу добрив, використанні кормів, логістики тощо.

Балансовий метод використовують при зіставленнях, коли загальна величина показника повинна дорівнювати сумі окремих його частин. Наприклад: надходження і витрачання кормів, потреба в оборотних засобах (насіння, добрива, паливо та ін.) та їх наявність, потреба в робочій силі та її наявність тощо.

Щоб повною мірою реалізувати функції підприємця, діяти свідомо і цілеспрямовано у процесі підприємницької діяльності, необхідно мати грунтовні знання з низки інших економічних дисциплін. Крім економічної теорії (передусім політичної економії, яка є методологічною і теоретичною основою усіх економічних дисциплін), підприємець повинен докладно вивчити насамперед економіку підприємства, специфіку дії економічних законів в умовах сільськогосподарського механізму, основи менеджменту та маркетингу, досконало знати правові аспекти діяльності, які регулюють підприємницьку діяльність, фінанси, етика, культура, психологія тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >