< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВЛАСНІСТЬ НА ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА І ЗЕМЛЮ ТА її ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ

Засоби виробництва, джерела їх формування і відтворення

Засоби виробництва – це сукупність засобів та предметів праці, які становлять матеріальну основу виробництва і використовуються людиною при створенні будь-якого продукту. Різниця між засобами та предметами праці полягає у тому, що засоби праці зношуються поступово, не змінюючи своєї речової форми, і переносять свою вартість на продукцію частками протягом усього строку їх використаний. До них належать будівлі, споруди, машини, передавальні пристрої, устаткування, інвентар, робоча й продуктивна худоба, багаторічні насадження, капітальні витрати на поліпшення земель. У цілому вони становлять (у грошовому виразі) основні фонди підприємства, а в поєднанні з іншими фондами – статутний фонд, який характеризує фінансово-майновий стан підприємства.

Предмети праці, як правило, у виробничому циклі використовуються повністю (винятком є добрива, післядія яких може враховуватись наступного року), переносять усю свою вартість на новостворений продукт і становлять оборотні фонди.

Особливим засобом виробництва в сільському господарстві є земля, яка, нагадаємо, одночасно виступає як засіб і предмет праці. При цьому при раціональному використанні вона не зношується, а навпаки, покращує свою якість. Тому на землю не нараховується амортизація і вона не переносить свою вартість на продукцію.

Оцінка та облік основних фондів здійснюється за вартістю їх придбання з урахуванням витрат на доставку та зберігання. У процесі експлуатації їх вартість щороку коригується відповідно до спрацювання та переоцінок, зумовлених зміною цін на засоби виробництва, і обліковується за залишковою (відновлювальною) вартістю. Розрізняють спрацювання основних засобів як фізичне, так і моральне (економічне), що є наслідком науково-технічного прогресу, в результаті якого з'являються нові, продуктивніші та якісніші засоби. Це спричинює знецінення старих засобів праці та заміну їх новими раніше, ніж закінчиться строк їх використання згідно з нормативними показниками.

Оборотні фонди – це виробничі запаси: насіння, корми, добрива, засоби захисту рослин, молодняк тварин і доросла худоба на відгодівлі, сировина для переробки, запасні частини, таропакувальні матеріали, інші предмети праці та незавершене виробництво (витрати під урожай наступного року, мед у вуликах для зимової годівлі бджіл, яйця для інкубації тощо).

Фонди обігу – це готова продукція, яка не реалізована і перебуває у сховищах, магазинах, кошти на рахунках у банках, цінні папери. Вони використовуються для здійснення технологічних операцій у процесі виробництва і також поділяються на сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення. Співвідношення між окремими фондами визначає їх структуру. Вона залежить від спеціалізації, розмірів підприємства, виду діяльності, фінансового стану та інших умов.

Співвідношення основних і оборотних фондів, за усередни ними даними, коливається в таких пропорціях: 60-70 % – основні фонди, 30- 40 % – оборотні. Раціональне співвідношення цих фондів – важлива умова ефективного господарювання.

Ефективне функціонування будь-якого підприємства неможливе без своєчасного оновлення засобів виробництва. Причому це оновлення повинне відбуватися за рахунок певних поступово нагромаджуваних коштів, що забезпечують оновлення за рахунок амортизаційних нарахувань протягом строку експлуатації цих засобів.

Нарахування амортизації і використання амортизаційного фонду контролюється з боку державних органів лади, а методики розрахунку амортизації і мінімальні терміни використання затверджуються Кабінетом Міністрів України, які поділяються на прямолінійні та непрямолінійні методи. В основі прямолінійних методів нарахування амортизації є принцип нарахувань рівновеликими частинами протягом всього строку експлуатації. Але якщо засіб виробництва новий, виконує більше завдань і приносить цим більший прибуток, то логічніше було б проводити амортизаційні відрахування не рівновеликими частинами а від більших сум до менших протягом періоду експлуатації. Такі методики розрахунку базуються на методиці Американського економіста Хеджеса яку можна представити формуло:

А=(В*п)/ΣЧ,

Де А – амортизація на певний рік використання засобу, грн.;

В – Балансова вартість засобу, грн.;

n – число яке визначається зворотнім роком нормативного терміну використання основного засобу;

ΣЧ – сума чисел нормативного терміну використання засобу.

Наприклад: балансова вартість трактора МТЗ-82 становить 300 000 грн., строк його експлуатації – 9 років, сума чисел строку експлуатації дорівнюватиме 45 (1+2+ 3+4+5+6+7+8+9). За цих умов за перший рік його експлуатації амортизаційні нарахування мають становитимуть 9/45 його вартості (60,0 тис. грн.), на другий рік – 53,3 тис грн. (60000X8/45), а на 9-й рік – лише 1,3 тис. грн. (60000X1/45).

Серед інших джерел відтворення основних засобів у ринкових умовах господарювання є прибуток підприємства, при розподілі якого за рішенням трудового колективу виділяється певна сума (встановлений відсоток) на розвиток виробництва, та власні кошти членів трудового колективу, що бажають вкласти свої заощадження у розвиток діяльності підприємства з поверненням під певний відсоток. Можуть бути надані асигнування з бюджету у формі дотацій: на боротьбу з ерозією ґрунтів, зрошення, осушення, розвиток нових виробництв, захист навколишнього середовища, будівництво доріг та об'єктів соціально-побутової інфраструктури. Важливим джерелом є також кредити банків та інвесторів, які бажають вкласти свої кошти в економіку України й мати з цього прибуток. Відтворення оборотних засобів здійснюється в основному за рахунок виручки за реалізовану продукцію.

Отже, поєднання і використання зазначених джерел на відновлення, удосконалення та розширення виробничої бази становить основу для розширеного відтворення та ефективної господарської діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >