< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК УСПІШНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Сутність та еволюція маркетингу

Після з'ясування загальних умов підприємницької діяльності та основних видів підприємств доцільно перейти до характеристики конкретних механізмів досягнення успіху в підприємництві, першим з яких є вивчення потреб споживачів та випуск на цій основі необхідної продукції. Маркетингова діяльність є основою раціональної цінової, товарної, збутової політики підприємств. Тому знання сутності та основних видів сучасного маркетингу необхідне для підприємця.

Підприємцю потрібно вміти розпізнавати побажання споживача і якнайкраще задовольняти його потреби. Ці потреби можуть стосуватись не тільки виробництва, якості, властивостей товару, а й поширюватися на зручність його придбання, обслуговування. Тільки за таких умов стає можливим перетворення потреб покупця в доходи підприємця. Саме така діяльність підприємця і становить основу маркетингу – системи заходів щодо організації руху товарів і послуг від виробника до споживача.

Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб'єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації і розподілу праці (рис. 2.2). Все це спричинило різке зростання кількості товарів, перенасичення ринку, виникнення проблем із збутом продукції. Як наслідок цього – нераціональне використання ресурсів підприємства, погіршення фінансових показників діяльності фірм, зменшення грошових надходжень, а іноді й банкрутство підприємства, що призводить не лише до негативних економічних наслідків, а й до виникнення соціальних проблем, як, наприклад, безробіття.

Сучасна концепція маркетингу

Рис. 2.2. Сучасна концепція маркетингу

Слово "маркетинг" походить від англійського слова “market” – ринок. Зверніть увагу, що термін "маркетинг" з'явився в економічній американській літературі ще наприкінці XIX – початку XX століть і означав "ринкова діяльність". У сучасному розумінні маркетинг – це передбачення попиту на товари і послуги, управління цим попитом і його повне задоволення. Один із засновників сучасної теорії маркетингу Філіп Котлер дає таке визначення: маркетинг – вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб шляхом обміну.

У світовій практиці маркетинг з'явився не відразу. Він є результатом багаторічної еволюції поглядів менеджерів на цілі, завдання і методи розвитку промисловості і торгівлі. Великий вплив на формування маркетингу вчинив науково-технічний прогрес суспільства, який забезпечив велику різноманітність товарів, високі темпи їх оновлення, ефективне управління виробництвом і маркетингом.

В історичному розвитку маркетингу прийнято розглядати такі етапи:

 • 1) 1860 – 1930 pp. Це період зародження маркетингу, коли окремі підприємці впроваджували деякі елементи маркетингу. Даному періоду притаманна "Товарна орієнтація", або "орієнтація на виробництво" – виробники прагнули поліпшити якість та асортимент товарів без будь-яких урахувань потреб споживачів. В цей період в провідних університетах США починається вивчення дисциплін про маркетинг (Методика збутової діяльності). У великих корпораціях і монополіях створюються відділи маркетингу, створюється американська асоціація маркетингу (АМА).
 • 2) 1930 – 1950 pp. це період "маркетингу – виробника", якому притаманна збутова орієнтація. Попит на велику кількість товарів був не насичений, тобто низький, продавалося те що було вироблено. Забезпечення максимального продажу товарів за допомогою реклами та інших засобів стимулювання на основі принципів і методів довгострокового планування.
 • 3) 1950 – 1970 pp. це період "маркетинг – споживача", якому притаманна ринкова орієнтація – виробництво товарів високої якості, які користуються підвищеним попитом, для забезпечення максимального продажу саме цих товарів. Вперше з'явився відділ маркетингу. Попит на велику кількість товарів насичений, все важче продавати товари, починає діяти концепція маркетингу головний принцип якої виробляти те що продається.
 • 4) від 70 років по теперішній час – це період суспільного маркетингу, ціллю якої є взаємозалежність інтересів споживачів, виробників і суспільства в цілому.

Формування ринкових відносин в аграрно-промисловому комплексі розпочалося наприкінці 80-х початку 90-х років, коли у постсоціалістичних країнах Центральної і Східної Європи сталася трансформація типів економіки – командно-адміністративного на ринковий. Державна форма власності, при якій фактично був відсутній господар, віджила. Адміністративні методи керівництва, при яких згори, починаючи з союзних, республіканських міністерств і главків через велику мережу крайових та районних ланок спускались планові показники безпосередньо виробнику, змінювалися на ринкові, при яких підприємства одержували спочатку часткову, а згодом і повну самостійність.

Після розпаду СРСР занепала і економіка постсоціалістичних країн. Припинили свою діяльність (повністю чи частково) великі промислові гіганти. Збільшився дефіцит на товари народного споживання. Здавалося б, що в таких умовах все зрозуміло: виробляти потрібно те, чого не вистачає. Але в дійсності все не так просто. З історії відомі так звані ринкові хвилі: сьогодні дефіцит – завтра затоварення. Замало виробляти товар, якого не вистачає, необхідно формувати ринок. Аналогічні процеси відбулися і в Україні.

Економіка стала на шляху розвитку здорових ринкових відносин, які відповідають тим відносинам, що існують в розвинутих цивілізованих країнах. Почало розвиватися підприємництво, це сприяло створенню широкої мережі товаровиробників. їх загальний потенціал мав повністю вирішиш проблеми кількості, якості та асортименту товарів відповідно до вимог споживача.

Зміна командно-адміністративної економічної системи, перехід до нового основаного на економічних методах механізму господарювання, призводить до зміни "ринку продавця" (виробника) на "ринок покупця" (споживача).

При такій системі головну роль відіграє не стільки наявність товарів, скільки їх високі споживчі якості. До виробника така система пред'являє досить жорсткі вимоги:

 • – Як ефективно працювати на ринку?
 • – Як найкраще задовольниш потреби споживача?
 • – Як правильно оціниш своїх конкурентів, їх сильні і слабкі сторони?
 • – Як вдало вибрати "нішу" на ринку чи сферу господарської діяльності?

На ці та багато інших запитань допоможе даш відповідь маркетинг.

Проблеми, що стоять перед всіма галузями народного господарства, не обминули і сферу агропромислового комплексу (АПК) і зокрема лісового господарства.

Існує декілька основних трактовок маркетингу

Маркетинг – це діяльність по вивченню ринку, потреб, нужд і запитів споживачів.

Маркетинг – це діяльність з просування товарів і послуг від виробника до споживача.

Маркетинг – це наука виробляти те що продається.

Маркетинг – система організації й управління діяльністю підприємства (фірми, компанії) щодо розробки (конструювання) нових видів товарів, їх виробництва і збуту на основі всебічного вивчення ринку й потреб споживачів з метою задоволення цих потреб та отримання прибутку.

Маркетинг охоплює всі аспекти діяльності бізнесу – від створення продукту до його після продажного сервісного обслуговування

Маркетинг розглядають як:

 • – Філософію ділової активності (бізнесу);
 • – Функцію творчого використання ресурсів;
 • – Процес продажу товарів;
 • – Процес створення корисного товару;
 • – Складову управління.

Маркетинг – система заходів з організації управління виробничо- збутовою діяльністю. Вона грунтується на вивченні ринкових потреб з метою максимально можливого задоволення потреб покупців.

Маркетинг виступає сучасною формою управління, яка охоплює різні сторони діяльності підприємства і впливає на них. Завдяки маркетингу стає можливим вивчення обсягу попиту та пропозиції, передбачення тенденцій змін цін на товар та послуги, можливих дій конкурентів.

Маркетингова діяльність вимагає створення на підприємстві спеціалізованої структури. Це може бути група маркетологів- аналітиків, відділ або сектор у складі іншої управлінської структури. Діяльність маркетологів має пошуковий, дослідницький характер. Тому вона тісно пов'язана із підприємницькими здібностями, вмінням правильно проводити дослідження і приймати управлінське рішення.

Зміст маркетингу розкривається через основні етапи маркетингової діяльності. Розглянемо їх.

І. Розробка ринкової стратегії фірми

 • 1. Аналіз ринкових можливостей:
  • • аналіз мікро- і макромаркетингового середовища підприємства;
  • • планування, збір, обробка, аналіз маркетингової інформації;

* визначення типу ринку;

* аналіз споживчих мотивацій та моделей поведінки споживачів.

 • 2. Добір цільових ринків:
  • • сегментація ринку;
  • • позиціювання.
  • • розробка конкурентної стратегії;

II. Розробка продуктової стратегії фірми (товарної, цінової, розповсюдження та просування)

Розробка комплексу маркетингу ("4Р": товар, ціна, збут, просування) для кожного цільового ринку, зокрема;

 • • розробка нових товарів;
 • • визначення типу попиту на товар;
 • • визначення диверсифікаційного набору фірми;
 • • визначення етапу життєвого циклу;
 • • розробка стратегії товарних знаків, упаковки, сервісного

обслуговування;

 • • визначення стратегії ціноутворення;
 • • визначення засобів розповсюдження товару;
 • • визначення стратегії просування.

III. Реалізація маркетингової стратегії

 • 1. Прийняття стратегічних маркетингових рішень
 • 2. Планування маркетингу
 • 3. Створення організаційних форм управління
 • 4. Аналіз та контроль
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >