< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сільськогосподарський кооператив

Сільськогосподарський кооператив – це підприємство, створене шляхом добровільного об'єднання фізичних і юридичних осіб на засадах членства, та об'єднання пайових внесків для участі в спільній сільськогосподарській виробничій діяльності та обслуговування переважно членів кооперативу.

Розрізняють два види сільськогосподарських кооперативів:

  • сільськогосподарський виробничий кооператив, що створюється для спільного виробництва продукції сільського, рибного та лісового господарства з обов'язковою трудовою участю в його діяльності, до складу яких можуть входити лише фізичні особи;
  • сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, що створюється для здійснення обслуговування переважно членів кооперативу на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва, до складу якого можуть входити як фізичні, так і юридичні особи.

Створення

Виробничий сільськогосподарський кооператив створюється фізичними особами, які здійснили вступний внесок у грошовій формі та майновий внесок у вигляді майна, грошей чи майнових прав. За бажанням член кооперативу може внести додатковий пай. Розмір вступних та майнових внесків членів виробничого кооперативу встановлюється статутом у рівному для всіх розмірі, розмір якого законодавством не визначено. В обслуговуючому кооперативі розмір пайових внесків може встановлюватися пропорційно очікуваній участі в його господарській діяльності.

Сільськогосподарський кооператив здійснює свою діяльність на підставі статуту. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою, ніж три особи. Законодавство передбачає можливість асоційованого членства в кооперативі. Асоційованими членами можуть бути особи, які визнають статут та зробили пайовий внесок у розвиток кооперативу.

Управління

Вищим органом управління кооперативом є загальні збори членів кооперативу. У загальних зборах мають право брати участь члени кооперативу з правом вирішального голосу та асоційовані члени з правом дорадчого голосу. Прийняття рішень на загальних зборах здійснюється за принципом "один член кооперативу – один голос". Загальні збори правочинні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів кооперативу.

Керівництво поточною діяльністю кооперативу з чисельністю понад 10 членів здійснює правління кооперативу на чолі з його головою. Для оперативного управління діяльністю кооперативу його правління може наймати виконавчого директора, повноваження якого обумовлюються в трудовому контракті.

У кооперативі з чисельністю понад 50 членів для контролю за діяльністю виконавчого органу створюється спостережна рада.

Контроль за фінансовою діяльністю кооперативу з чисельністю понад 10 членів здійснює ревізійна комісія, в інших випадках – ревізор.

Відповідальність

Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Члени кооперативу відповідають за зобов'язаннями кооперативу тільки в межах майнового внеску.

Розподіл прибутку

За підсумками фінансового року частина прибутку, що залишається після сплати податків, інших обов'язкових платежів, оплати праці найманого персоналу, розподіляється на:

  • • відрахування в фонди кооперативу;
  • • кооперативні виплати, які розподіляються між його членами пропорційно трудовій та іншій участі членів кооперативу в накопиченні доходу;
  • • виплату часток доходу на майнові та додаткові паї (до 20% визначеного до розподілу).

Вихід з кооперативу

При виході члена кооперативу з підприємства він має право на одержання паю та додаткового паю в термін, що визначено статутом.

Переваги та недоліки

Учасниками сільськогосподарського кооперативу можуть бути асоційовані члени, які не беруть участі в управлінні господарством і мають лише дорадчий голос на загальних зборах, що покращує ефективність управління підприємством.

Проте в цій формі підприємництва є свої недоліки.

Законодавство потребує здійснити вступні внески в кооператив лише в грошовій формі, що може стати однією з перешкод при створенні та вступі в кооператив.

Кожний член кооперативу має один голос незалежно від розміру внесків у створення майна підприємства. Це положення зменшує зацікавленість членів кооперативу до здійснення додаткових внесків у розвиток підприємства, оскільки здійснення таких внесків не збільшує їхні права в управлінні підприємством.

Виходячи з кооперативу, його член має право лише на повернення пайового внеску. При цьому член кооперативу не може пропорційно розміру свого паю отримати частину майна кооперативу, що збільшується за рахунок приросту неподільного фонду. Не повертається також і вступний внесок. Частину майна підприємства, пропорційну вартості майнового внеску, член кооперативу може отримати лише в разі ліквідації кооперативу.

Підприємництво без створення юридичної особи

Власники земельних часток та майнових паїв, виділивши їх в натурі, можуть займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи відповідно до чинного законодавства. Громадянин, що має намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, повинен одержати свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в установленому порядку, а також зареєструватись у державній податковій адміністрації та органі державної статистики.

Оподаткування діяльності підприємця має відмінності від оподаткування юридичних осіб та здійснюється на підставі Закону України "Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства", Закону України "Про податок на додану вартість" та інших нормативних актів. Підприємець як фізична особа несе відповідальність усім своїм майном перед кредиторами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >