< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – це підприємство, створене для здійснення обслуговування переважно своїх членів на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва. Залежно від видів діяльності Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" поділяє обслуговуючі кооперативи на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та багато профільні. Детальніший перелік послуг, що їх можуть надавати обслуговуючі кооперативи:

 • • Зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції.
 • • Переробка сільськогосподарської продукції і лісової сировини.
 • • Матеріально-технічне постачання.
 • • Ремонт сільгосптехніки та технічне обслуговування її.
 • • Транспортне обслуговування.
 • • Газифікація, телефонізація, електронізація і комп'ютеризація сільського господарства…
 • • Виконання окремих видів сільськогосподарських робіт (оранка, збирання врожаю, боротьба з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, штучне осіменіння тварин, ветеринарне обслуговування).
 • • Виконання будівельних робіт і виготовлення проектної документації.
 • • Консультаційне обслуговування (бухгалтерське, фінансове, аудиторське, агрономічне, зоотехнічне, економічне тощо).

Особливості обслуговуючого кооперативу:

 • • належить сільськогосподарським товаровиробникам – своїм членам-клієнтам і керує ними на демократичних засадах;
 • • надає своїм членам ті послуги, які необхідні для їх власних колективних, фермерських чи особистих підсобних господарств і є продовженням цих господарств;
 • • не ставить за мету отримання прибутку для себе, а має на меті збільшення прибутку господарств своїх членів.

Специфічною характерною рисою сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є те, що його члени поєднують в одній особі співвласника кооперативного підприємства і його клієнта. Це має важливе стимулююче значення, сприяє орієнтації інтересів учасників кооперативного підприємства перш за все на пошук економічної вигоди в групових діях.

Організація створення кооперативу

Організація створення кооперативу – це здійснення комплексу послідовних, взаємозв'язаних дій групи сільськогосподарських товаровиробників, які усвідомили суть кооперативної ідеї і визначили сферу її реалізації, необхідну їм для посилення своєї влади на ринку, підвищення ефективності виробництва за рахунок одержання прибутку не лише від виробництва сировини, а й від подальших сфер агробізнесової діяльності – зберігання, переробка, оптова та роздрібна торгівля товарами, виробленими з власної сировини тощо.

Отже, кооператив с специфічною неприбутковою організацією економічної самодопомоги, яка істотно відрізняється від організацій звичайного підприємницького (прибуткового) спрямування.

Вибір виду діяльності кооперативу

Головним чинником організації та успішної діяльності кооперативу є економічна потреба, з визначення якої починається обгрунтування необхідності та доцільності групових дій сільськогосподарських товаровиробників на кооперативних засадах.

Характер вибраної проблеми визначає вибір виду кооперативу та предмета його діяльності.

Переробні кооперативи – це такі, що займаються переробкою сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м'ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів тощо). Вони можуть бути і переробно-збутовими, тобто такими, що переробляють сировину господарств-членів і від їх імені реалізують готові продовольчі товари чи напівфабрикати, що дає змогу збільшити надходження від виробничої діяльності сільськогосподарських товаровиробників.

Збутові кооперативи створюються для вигідної реалізації виробленої членами продукції. Такі кооперативи мають на меті збільшення доходності господарств-членів за рахунок отримання найвищої ціни за одиницю реалізованої через кооператив продукції. Це досягається за рахунок того, що кооператив має змогу сформувати велику партію товару, яка поставляється йому членами кооперативу, без послуг посередників; продати сформовану велику партію за вигіднішою ціною безпосередньо споживачу на національному або зовнішньому ринках; зберігати продукцію членів, використовуючи власні потужності для того, щоб реалізувати її від імені своїх членів, коли ціна буде вищою.

Заготівельно-збутові кооперативи здійснюють заготівлю, зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції, надають маркетингові послуги тощо.

Постачальницькі кооперативи створюються з метою закупівлі та постачання своїм членам засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; виготовлення сировини і матеріалів та постачання їх сільськогосподарським товаровиробникам. Мета – скоротити витрати господарств-членів та забезпечити їх необхідними матеріалами вищої якості за меншою ціною. Це можливо завдяки тому, що кооператив на основі замовлень, зроблених членами, закуповує безпосередньо від виробників або дистриб'юторів необхідні обсяги матеріалів за оптовою ціною та надає їх своїм членам за собівартістю. У результаті ціна за одиницю продукції, закупленої через кооператив, нижча для його членів, ніж у разі індивідуальної закупівлі через посередницькі фірми або дрібних дилерів, які закладають у запропоновану ціну свій інтерес.

Сервісні кооперативи здійснюють технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні роботи, ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають сільськогосподарським товаровиробникам побутові, науково-консультаційні послуги, послуги з ведення бухгалтерського обліку, аудиту та ін.

Сервісні кооперативи мають на меті зменшення витрат членів кооперативу шляхом надання їм необхідних послуг кращої якості та за нижчими цінами, ніж ті, що пропонуються комерційними фірмами. Це стає можливим тому, що сервісний кооператив створюється членами для самозабезпечення необхідними послугами, і ці послуги надаються за їх фактичною собівартістю (це неможливо в разі користування послугами комерційних фірм, які до собівартості додають ще певну і часто досить значну норму прибутку, що підвищує кінцеву ціну послуги).

Багатофункціональні кооперативи можуть поєднувати кілька видів діяльності. Вони надають своїм членам широкий спектр послуг з постачання, збуту, спільного використанню техніки, переробки продукції, різних видів сервісу.

Організація господарської діяльності та формування базового капіталу

Внутрішня господарська діяльність забезпечується відповідними розділами Правил внутрішньої господарської діяльності і передбачає:

 • • збір заяв про наміри та оформлення заявок на послуги;
 • • встановлення вимог щодо виробництва продукції в господарствах;
 • • запровадження порядку та умов постачання продукції кооперативу;
 • • запровадження порядку та умов використання кооперативної техніки та інших засобів виробництва;
 • • розрахунки обсягів операцій з не членами (третіми особами) кооперативу.

У кооперативах, що виконують функцію постачання своїм членам матеріально-технічних засобів виробництва, розробляється каталог засобів із зазначенням індикативних цін, встановлюється порядок подання спочатку заяв про наміри (із зазначенням терміну), а потім – заявок на послуги (із зазначенням термінів поставок).

У збутовому (переробно-збутовому) кооперативі заяви про наміри щодо користування послугами кооперативу на початку року містять дані про посівні площі, сорти культур, урожай яких збуватиметься через кооператив та очікувані обсяги товарної продукції. Заявка на збут продукції містить, крім обсягів, терміни поставок продукції у кооператив для її подальшої реалізації у сировинному або переробленому вигляді.

У кооперативах, що надають послуги зі зберігання і переробки продукції на давальницьких засадах, заяви на послуги формуються на кожну партію продукції із зазначенням термінів поставок, розміру партій, терміну тимчасового чи довготермінового зберігання та порядку одержання власником своєї продукції назад у переробленому, затареному, розфасованому, очищеному, відкаліброваному чи іншому вигляді.

Необхідними умовами організації успішного функціонування кооперативу г складання кошторису поточних витрат та кошторису капіталовкладень, ведення фінансової звітності та періодичної звітності про виконання завдань, що стоять перед кооперативом, яка надасться правлінню. Періодичність звітів має бути достатньою для забезпечення задовільного контролю з боку правління за підприємницькою діяльністю, своєчасного вживання необхідних заходів та інформування членів про стан справ у кооперативі.

Успішній організації діяльності кооперативу сприяє обгрунтоване і безперервне планування. Складання планів, їх затвердження та контроль за виконанням є статутною нормою кооперативу. Система планування в кооперативі має включати розробку оперативних (короткотермінових) і стратегічних (довготермінових) планів.

Основна частина капіталу спрямовується на формування матеріально-технічної бази кооперативних формувань (основні фонди). Для переробно-збутового кооперативу – це виробниче приміщення, технологічне обладнання для переробки сировини, склади для зберігання та оптового збуту продукції, спеціалізований вантажний автотранспорт і автомашини загального призначення.

Усі кооперативи повинні мати офісні приміщення (площі), легковий автотранспорт, земельні ділянки для розміщення своєї матеріально-технічної бази.

Наступний важливий напрям використання коштів – поточні витрати (обіговий капітал).

У збутових кооперативах оборотний капітал використовують також для авансових виплат товаровиробникам за доставлену ними продукцію.

У постачальницьких кооперативах частиною оборотного капіталу є кошти, на які кооператив купує засоби виробництва для своїх членів.

Наявність таких коштів дає змогу кооперативу з самого початку здійснювати закупівлю засобів виробництва великими партіями за оптовими цінами, що значно здешевлює витрати його членів на їх придбання.

Одне з найважливіших завдань стратегічного планування пов'язане із забезпеченням поповнення первісного капіталу кооперативу або необхідністю поповнення пайового фонду у зв'язку зі змінами в майновому комплексі, розширенням діяльності кооперативу та іншими чинниками. Стратегічний план поповнення капіталу кооперативу визначає джерела та форми цього поповнення.

Як уже зазначалося, первісний капітал кооперативу формується за рахунок вступних та пайових внесків, що здійснюються відповідно до фінансової частини базового бізнес-плану та Статуту кооперативу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >