< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Регулювання і самоуправління в системі менеджменту

У широкому розумінні під регулюванням розуміють різновид автоматичного управління, автоматичне підтримання сталості основних характеристик керованого об'єкта.

Поняття "регулювання" і "управління" іноді ототожнюють. Такий підхід є похідним від розгляду загальних рис управління в природі, живих організмах і механізмах, що досягається шляхом саморегулювання (гомеостазису) на основі зворотного зв'язку.

Проте управління не може обмежуватись досягненням тільки динамічної рівноваги системи, оскільки завжди виникає необхідність не тільки здійснювати регулювання, але й переводити систему у новий стан. Тому управління і регулювання не можуть розглядатися як синоніми.

Регулювання виникає внаслідок того, що під впливом ряду збурювальних факторів в існуючу організацію процесу виробництва вносяться зміни. Змінюється матеріальна і фінансова забезпеченість, забезпеченість трудовими ресурсами, позначаються зміни в кон'юнктурі ринку, погодних умовах і ін. Певну дезорганізацію викликає постановка нових, раніше не передбачених задач, порушення каналів зв'язку та ін. У завдання регулювання входить постійне вловлювання цих змін, підтримання й удосконалення стану впорядкованості керованого об'єкта. Досягається це шляхом протидії факторам дезорганізації, внесення змін у ресурсне забезпечення, адаптації системи до зовнішніх впливів.

Регулювання – це внесення корективів у характер діяльності об'єкта, включення в кожен даний момент такої програми управління, яка б забезпечувала протидію системи впливам, котрі відхиляють її від гомеостатичного стану. Шляхом регулювання забезпечується не тільки стабілізація керованого об'єкта, підтримання розвитку його у певних межах, але й створення умов для протікання процесів на основі саморегулювання шляхом встановлення економічних, організаційних, правових та інших нормативів.

Регулювання – це вид управлінської діяльності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі через розробку і впровадження керуючою системою відповідних заходів. Регулювання покликане усунути усі недоліки, відхилення, збої, що були виявлені у процесі контролювання. При цьому регулювальні заходи можуть вживатись на усіх попередніх етапах технології менеджменту.

Залежно від характеру відхилень чи недоліків, які були виявлені в процесі контролю у керованій системі, регулювання може скеровуватись конкретно на планування, організування чи мотивування. Якщо недоліки виявлені в процесі планування, то розроблені заходи будуть стосуватися удосконалення економічного, соціального чи технологічного планування; якщо відхилення виникли при організаційній діяльності, то мова йтиме про реалізацію заходів з удосконалення стосовно вказаної функції. Недоліки у матеріальному і моральному стимулюванні працівників керованої системи будуть усуватися при здійсненні функцій мотивації.

Щодо розуміння поняття самоуправління, то на даний час воно залишається дискусійним. Одні розглядають його як ідеал, належне здійснення якого можливе лише у майбутньому. Інші акцентують увагу на впровадженні елементів самоуправління, наприклад, муніципального та кооперативного самоуправління.

Виходячи з досвіду нашої країни, під самоуправлінням слід розуміти автономне функціонування будь-якої організаційної системи (підсистеми), що наділяється правом прийняття рішень щодо внутрішніх проблем діяльності, і в якій зливаються дорадчі, консультаційні і виконавчі функції.

До принципів самоуправління можна віднести: поєднання представницької і прямої безпосередньої демократії; поєднання державних і громадських начал в управлінні; поєднання централізованого управління і самостійності, автономії місць, самодіяльності колективів, ініціативи громадян.

Самоуправління безпосередньо пов'язане із демократією, її прямою та представницькою формами. У системі прямої демократії всі громадяни можуть брати участь у винесенні загально громадських рішень, без будь-яких посередників.

Важливу роль у самоуправлінні на виробництві відіграє профспілкова організація, яка мобілізує всіх працівників на реалізацію цілей підприємства, підвищення ефективності виробництва і якості продукції, краще використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Профспілкова організація згуртовує працівників, залучає їх до управління соціально-економічними процесами, сприяє підвищенню трудової дисципліни, здійснює виховну, культурно-масову роботу серед членів трудового колективу, турбується про належні умови праці, матеріальний стан, побутове і медичне обслуговування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >