< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕНЕДЖЕР В ОРГАНІЗАЦІЇ

Менеджер в системі управління. Роль менеджера в діяльності підприємства

Успішна підприємницька діяльність у будь-якій сфері значною мірою залежить від кадрів. Тому не втрачає свого значення відоме більш як тисячу років гасло: "Кадри вирішують все".

Досвід засвідчує, що залучення до роботи на підприємстві чи в корпорації справді талановитого менеджера є не менш важливим, ніж фінансові інвестиції, створення нових додаткових виробничих потужностей тощо.

Менеджер – це керівник (директор, адміністратор, керуючий та ін.), що, як правило, має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття рішень з організаційних питань менеджменту. На відміну від спостережних і контрольних органів, менеджер завжди наділяється виконавчою владою і несе повну відповідальність за очолювану ділянку роботи.

Професіоналізм менеджера полягає в наявності знань і навичок у сфері менеджменту, маркетингу й організації виробництва, здатності до роботи з людьми в умовах конкурентного середовища.

Із розвитком ринкової економіки, крім терміну "менеджер", почали широко використовуватись поняття "бізнесмен" і "підприємець", між якими є суттєві відмінності. Менеджер обіймає якусь постійну посаду і в його підлеглості знаходиться та чи інша кількість виконавців. На відміну від менеджера, бізнесмен, як правило, не займає ніякої постійної посади, у нього немає підлеглих. Бізнесмен – це, насамперед, ділова людина, що займається підприємницькою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, бере на себе ризик і несе при цьому відповідальність власним капіталом.

Бізнесмен – це той, хто володіє капіталом, що знаходиться в обороті, приносить прибуток. Ним може ділова людина, в якої немає підлеглих, вона не займає ніякої постійної посади в організації, але є власником акцій і може бути членом правління.

Менеджери здійснюють функції планування, організації, інтеграції, контролю і координації, стимулювання діяльності підлеглих. У результаті здійснення оптимальної координації усіх спеціалізованих елементів виробничого процесу забезпечується цілісність системи, результати функціонування якої можуть перевищувати суму вкладів складових елементів (ефект синергії).

Менеджерам належить вирішальна роль у прийнятті управлінських рішень, правильному використанні наявних ресурсів, забезпеченні життєдіяльності підприємства і досягненні цілей.

Склад робіт, які виконуються менеджерами, визначається багатьма чинниками: видом підприємницької діяльності; посадою та її рівнем в ієрархічній системі; кваліфікацією управлінського персоналу; наявністю заступників і помічників; фінансовим станом підприємства і його конкурентоспроможністю; нішою, яку займає підприємство на ринках збуту основних видів продукції (послуг); стилем роботи та ін.

Менеджери – це люди, відповідальні за отримання результатів від конкретних зусиль інших людей, працюючих як індивідуально, так і об'єднаних у групи чи організації.

Керівник може виконувати безліч ролей. Роль – набір визначених правил поведінки, що відповідають конкретній установі чи конкретній посаді. Окрема особистість може вплинути на характер виконання ролі, але не на її зміст.

Десять управлінських ролей за Мінцбергом, які наведено в темі 1 п. 1.4. визначають обсяг і зміст роботи менеджера незалежно від характеру конкретної організації.

Обов'язки менеджера поділяються на три групи:

  • 1. Контроль стосунків між працівниками, який передбачає керуючі (координація та встановлення напрямів діяльності підлеглих, контроль за виконанням рішень та ін.) та пов'язуючі (організація позаслужбових стосунків між персоналом) функції.
  • 2. Розподіл інформації передбачає одержання та розповсюдження інформації, а також її моніторинг.
  • 3. Ухвалення рішень. При вирішенні конфліктних ситуацій менеджер приймає рішення або виконує дії, спрямовані на утримання ситуації під контролем.

На практиці обов'язки менеджера значно ширші та охоплюють всю сферу організації виробництва та збуту, взаємодії підлеглих у межах організації, постійний аналіз позицій підрозділу, за який він несе відповідальність, і творчий пошук сприятливих можливостей і конкурентних переваг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >