< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Механізм підвищення рівня мотивації працівників галузі рослинництва

Зміна земельних, майнових, виробничих, соціально-трудових відносин спричинили загострення кон'юнктури ринку аграрної праці. В результаті реформування аграрної галузі виникли нові види аграрних підприємств, набули розвитку фермерські та особисті господарства. Важливу роль в пошуку шляхів ефективного використання трудових ресурсів відіграло започаткування власної справи і розширення самозайнятості на селі. На даному етапі суттєву роль в утриманні переливання працівників з аграрної сфери в інші галузі економіки та створенні нових робочих місць на селі відіграють господарства населення.

Спостерігаються наступні тенденції використання трудових ресурсів у сільському господарстві:

 • – скорочення в структурі посівних площ сільськогосподарських підприємств частки трудомістких культур (картопля, овоче-баштанні) поглиблює сезонність і погіршує використання аграрної праці;
 • – збільшення поголів'я худоби в індивідуальному секторі спричинило зростання площ посіву під високоприбутковими малотрудомісткими (зернові, соя тощо) і кормовими культурами;
 • – слабка матеріально-технічна база індивідуального сектору зумовила зростання його частіш у структурі виробництва трудомістких видів продукції та збільшення кількості зайнятих в цьому секторі;
 • – подрібнення сільськогосподарських підприємств, скорочення їх виробництва, відсутність належного мотиваційного механізму призвели до скорочення чисельності працівників і росту рівня безробіття;
 • – перевищення в індивідуальному секторі, у порівнянні з суспільним, показників урожайності культур і продуктивності худоби. Спонукальним мотивом до ефективної праці для індивідуального сектору стало запровадження приватної власності;
 • – скорочення поголів'я у сільськогосподарських підприємствах та його збільшення у селянських господарствах призвело до того, що понад 2/3 виробництва тваринницької продукції виробляється в індивідуальному секторі;
 • – відносно швидке нарощування виробництва в індивідуальному секторі сприяє зниженню рівня прихованого безробіття на селі.

Мотивація праці працівників сільського господарства, в тому числі і галузі рослинництва, посідає одне з чільних місць як важлива складова ефективної діяльності господарюючого суб'єкта.

Рівень мотивації аграрних працівників істотно залежить від внутрішніх факторів (матеріальне і моральне стимулювання, рівень економічного розвитку підприємства, відносини власності, рівень соціального захисту, соціальний клімат у колективі, освіта та рівень професійної підготовки, ефективність використання земельних, трудових та інших ресурсів тощо), що корегуються власником підприємств, в той час як дія зовнішніх факторів (природно-кліматичні умови виробництва, державна політика, кон'юнктура ринку праці, рівень соціально-побутового обслуговування тощо) зумовлена переважно функціонуванням державних інститутів. Проте дія зовнішніх та внутрішніх факторів безпосередньо впливає як на рентабельність реструктуризованих с.-г. підприємств, так і на добробут аграрних працівників та їхнє ставлення до роботи.

Одним з найкращих стимулів для різних працівників реструктуризованих сільськогосподарських підприємств є розмір заробітної плати та інші пов'язані з нею додаткові й компенсаційні виплати (доплати, премії тощо). На сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки України механізм погодинної оплати праці є кращим стимулом ніж відрядна система заробітної плати. Також позитивний ефект дає застосування акордно-преміальної системи оплати праці, що забезпечує не тільки матеріальне, а й моральне стимулювання. Навіть за умови одержання встановленої в кожному підприємстві ставки заробітної плати працівник має можливість додаткового заробітку завдяки виконанню різних за специфікою робіт протягом року (робота водія, тракториста-машиніста, агронома, оператора машинного доїння тощо).

Наступним важливим фактором, що значною мірою впливає на мотивацію праці, є незавершеність організаційно-структурних перебудов у ході реформування колективних сільськогосподарських підприємств, створення нових агроформувань з різними формами власності, у колективах яких ще недостатньо врегульовано соціально-трудові відносини між найманими працівниками та роботодавцями. Укладання колективних договорів і угод, дотримання умов їх виконання між сторонами виробничих та соціально-економічних відносин ще не відповідає вимогам ринкових умов господарювання.

Загальним фактором впливу мотивації праці на виробництво сільськогосподарської продукції є зміна форм власності та господарювання, удосконалення організації системи матеріального стимулювання праці з урахуванням умов, які складаються в кожному конкретному випадку. Щоб повернути заробітній платі втрачену нею стимулюючу функцію, необхідно демократизувати економічний механізм нових агроформувань. Керівники підприємств неохоче ідуть на введення вищих тарифних ставок і посадових окладів. Обмежуючи таким чином свою відповідальність, вони водночас не створюють можливості працівникам, первинним трудовим колективам підвищувати заробітки за рахунок ефективнішої трудової діяльності. Тому необхідно шляхом організації договірних відносин між роботодавцями та внутрішньогосподарськими трудовими колективами повернути віру людям в те, що вони можуть впливати на свою заробітну плату.

Удосконалення мотиваційного механізму в підприємствах аграрного сектору має передбачити усунення демотивуючих факторів. Зокрема, на рівні держави слід забезпечити:

 • – законодавче зростання ціни робочої сили на основі підвищення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму;
 • – збільшення видатків уряду на фінансування аграрної сфери економіки;
 • – посилення контролю з боку державної інспекції праці за правовим забезпеченням трудових відносин і дотриманням роботодавцями соціальних гарантій забезпечення працюючих;
 • – заохочення фермерів у збереженні та створенні нових робочих місць шляхом зменшення оподаткування та впровадження пільгового кредитування, державного фінансування протягом розвитку підприємства з урахуванням збільшення кількості робочих місць.

На рівні підприємства першочерговим є: пом'якшення сезонності трудової діяльності аграрних працівників галузі рослинництва шляхом розвитку підсобних виробництв з метою рівномірного завантаження персоналу; підвищення особистої відповідальності кожного працівника в межах його компетенції, що включає дотримання дисципліни і якісну працю, шляхом систематичного та прозорого контролю, самоконтролю; забезпечення чіткого розподілу виробничих обов'язків між працівниками; поширення духу партнерства, що передбачає участь працівників у прийнятті рішень на всіх рівнях; удосконалення нормування праці, підвищення оплати за поліпшення якості продукції і ріст продуктивності праці; впровадження комплексної оцінки діяльності персоналу шляхом застосування експертної оцінки в поєднанні з щоденною наскрізною оцінкою кожного працівника.

Завдяки мотивації робітників підвищується продуктивність праці, кількість виробленої продукції, підвищується рентабельність підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >