< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ

Суть і структура фінансового менеджменту

У системі управління різними аспектами діяльності будь-якого підприємства в сучасних умовах найбільш складною і відповідальною ланкою є управління фінансами. У високо розвинутих країнах принципи і методи зазначеного виду управління сформувалися ще на рубежі ХІХ-ХХ ст. і отримали назву "фінансовий менеджмент".

Фінансовий менеджмент – це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємств і організацією обороту його грошових ресурсів.

Ефективне управління фінансовою діяльністю підприємства забезпечується реалізацією таких принципів:

 • 1. Інтегрованість із загальною системою управління.
 • 2. Комплексний характер формування управлінських рішень.
 • 3. Високий динамізм управління.
 • 4. Багатоваріантність підходів до розробки окремих управлінських рішень.
 • 5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

Головною ціллю фінансового менеджменту є забезпечення максимізації доходу власників підприємства в поточному і перспективному періоді.

У процесі реалізації своєї головної цілі фінансовий менеджмент спрямований на вирішення таких основних завдань:

 • 1. Забезпечення формування достатнього об'єму фінансових ресурсів відповідно до завдань розвитку підприємства.
 • 2. Забезпечення найбільш ефективного використання сформованого об'єму фінансових ресурсів у процесі реалізації основних напрямів діяльності підприємства.
 • 3. Оптимізація грошового обороту.
 • 4. Забезпечення максимізації прибутку підприємства за передбачуваного рівня фінансового ризику.
 • 5. Забезпечення мінімізації рівня ризику в процесі досягнення запланованого рівня прибутку.
 • 6. Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку.

Об'єктом фінансового менеджменту виступають фінанси підприємства і його фінансова діяльність.

Суб'єкти фінансового менеджменту поділяють на три групи:

 • 1. Власник підприємства самостійно здійснює функції фінансового управління, як правило, на малих підприємствах з невеликим об'ємом фінансової діяльності.
 • 2. Фінансовий менеджер широкого профілю є спеціалістом – найманим працівником, який здійснює практично всі функції фінансового управління підприємством.
 • 3. Функціональний фінансовий менеджер є вузьким спеціалістом – найманим працівником, який здійснює спеціалізовані функції управління в одній із сфер фінансової діяльності підприємства.

Механізм функціонування фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент охоплює, з одного боку, завдання і цілі, а з другого – функції та методи реалізації.

У загальній системі функцій слід виділити:

 • 1. Фінансове стратегічне планування – це процес оцінки стратегічних фінансових потреб з урахуванням майбутньої поведінки організаційної системи та її потенціалу, а також можливостей стабільного функціонування організаційних формувань у перспективі.
 • 2. Фінансове поточне і оперативне планування – це процес оцінки поточних фінансових ресурсів, які необхідні організаційній системі для реалізації стратегії її майбутньої поведінки, а також можливостей забезпечення стабільного функціонування поточних фінансів організаційних формувань.
 • 3. Фінансовий аналіз передбачає вивчення процесів з точки зору планового і практичного формування та напрямів використання.
 • 4. Фінансова діагностика здійснюється з метою поетапної оцінки існуючої фінансової системи для виявлення параметрів її функціонування і можливих наслідків.
 • 5. Фінансове регулювання – це розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів по завданнях і цілях, яких необхідно досягти згідно зі стратегією розвитку організаційної системи.
 • 6. Фінансовий контроль передбачає спостереження за функціонуванням фінансової системи організаційних формувань, її відповідності цілям і завданням організації.
 • 7. Фінансова звітність забезпечує фіксацію параметрів фінансового стану організаційних формувань.

Серед способів реалізації функцій слід виділити: 1. процес управління фінансовими ресурсами; 2. фінансові важелі ринкової економіки.

Процес управління фінансовими ресурсами на рівні організаційної системи охоплює певні етапи:

 • 1-й етап. Визначення параметрів майбутньої поведінки організаційної системи: – визначається зовнішнє середовище, частка організаційної системи; – обгрунтовуються сфери, цілі і параметри майбутньої діяльності організації.
 • 2-й етап. Визначення фінансової структури організації: – визначаються цілі і завдання організаційної системи; – фінансові потреби організації; – види і кількісні параметри фінансових коштів; – обгрунтовуються критерії вибору альтернативних джерел фінансування, оптимальна структура зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування; моделюється фінансова структура організаційної системи з урахуванням джерел фінансування.
 • 3-й етап. Визначення джерел зовнішнього фінансування: – уточнюються фінансові потреби організації; – визначаються суми фінансового забезпечення організаційної системи, яких не вистачає; – обгрунтовуються критерії вибору форм та суб'єктів зовнішнього фінансування; – визначаються форми зовнішнього фінансування.
 • 4-й етап. Одержання фінансових коштів: – уточнюється фінансова структура організаційного формування; – аналізується фінансовий ринок та стан організації; – перепрофілюється при необхідності фінансова структура; – здійснюється організаційне забезпечення одержання фінансових коштів.
 • 5-й етап. Менеджмент оборотним капіталом: – вивчається фактичний стан оборотного капіталу організаційної системи; – визначаються коефіцієнти та показники (ліквідності, заборгованості); – вивчаються фактичні механізми управління оборотним капіталом; – обґрунтовуються оптимальні розміри оборотного капіталу; обираються механізми менеджменту підвищення рівня ліквідності й активності оборотного капіталу.
 • 6-й етап. Менеджмент капіталовкладеннями: – вивчається фактичний стан вкладення інвестицій в проекти; – обгрунтовуються проекти; – визначаються рівень рентабельності інвестицій, співвідношення фінансових показників по проектах, рівень комерційного ризику; – розробляються варіанти вкладення інвестицій у проекти; – вибираються оптимальні варіанти.
 • 7-й етап. Менеджмент кредитним капіталом: – визначається фактичний рівень ефективності використання кредитного капіталу; – рівень надійності і конкурентоспроможність позичальника; – обгрунтовується фіксований максимальний розмір кредиту заявником.

Кожен з наведених етапів має свою специфіку вирішення завдань, механізми управління складовими фінансових процесів.

Фінансовий менеджмент як система включає також реалізацію контрольних функцій. Останні здійснюються суб'єктами як на макро-, так і мікроекономічному рівнях (рис. 8.1, 8.2).

Суб

Рис. 8.1. Суб'єкти фінансового контролю макроекономічного рівня

Суб

Рис. 8.2. Суб'єкти фінансового контролю мікроекономічного рівня

На макрорівні суб'єкт, використовуючи різні види контролю, перевіряє фінансову систему організаційного формування на предмет відповідності її дій законодавчим актам України, правилам цивілізованої ринкової поведінки. Окремі суб'єкти макрорівня вивчають потенціал конкурентоспроможності організаційної системи.

На мікрорівні суб'єкт здійснює як контрольні функції, так і спонукає до самоконтролю стосовно обгрунтованості рішень, що стосуються майбутньої поведінки організаційного формування, інвестицій у проекти, та за ефективністю реалізації рішень, результативністю функціонування фінансової системи.

Особливий статус мають аудиторські формування, які крім контрольно-консультативних функцій, підтверджують правильність сплати податків, об'єктивність показників фінансових звітів тощо.

Таким чином, фінансовий контроль – це система спостереження за фінансовою діяльністю організаційних формувань з боку суб'єктів як макро-, так і мікроекономічних рівнів управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >