< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні проблеми фінансування аграрних підприємств. Роль і функції фінансового менеджменту в аграрному підприємстві

Основна мета аграрної політики на сучасному етапі розвитку аграрних відносин в Україні може бути визначена як підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішньому та міжнародних аграрних ринках. Якщо розглядати весь комплекс актуальних питань і проблем, що існує на сьогодні в сільському господарстві України, то їх можна звести до однієї проблеми – відсутність або нестача коштів для поповнення оборотних та відновлення основних засобів виробництва. Всі інші питання розглядаються крізь призму цієї найактуальнішої проблеми.

До суб'єктів, що формують пропозицію на фінансових ринках, можна віднести банки, лізингові компанії, Державний фонд підтримки фермерських господарств, іноземні компанії, постачальників ресурсів, кредитні спілки, фізичних осіб.

Основні проблеми фінансування аграрних підприємств: – високий ризик кредитування. Це низька ефективність роботи аграрних підприємств, нестабільність виробництва (значні коливання обсягів, коли вони зменшуються або зростають удвічі), відсутність ліквідної застави, низький рівень менеджменту на аграрних підприємствах, відсутність позитивної кредитної історії; – високі витрати на підготовку і контроль кредитних угод. Позичальник має оплатити послуги з оцінки об'єкта застави, його страхування, підготовки бізнес-плану. Ці витрати сягають 3-6 % вартості кредиту.

До основних проблем суб'єктів кредитного ринку, в т.ч. виробників сільськогосподарської продукції належать: заміна техніки і здійснення технологічного оновлення у рослинництві; низька ефективність виробництва; низький рівень менеджменту і кваліфікації управлінського персоналу; проблема аграрної економічної освіти й підвищення кваліфікації фермерів і керівників аграрних підприємств; потреба у комплексному підході до організації виробництва; відсутність ринку землі та механізму можливостей її застави; проблеми з майном та його заставою.

У діяльності аграрного підприємства виділяють наступні функції фінансового менеджменту:

  • 1. Передбачення і довгострокове планування шляхом розробки планових бюджетів, що базуються на можливих доходах та виробничих витратах, оцінки ефективності планових інвестиційних проектів, прогнозування цін на матеріально-технічні засоби.
  • 2. Ведення фінансових операцій, пов'язаних з інвестуванням, – контроль за рухом грошових потоків, обгрунтування потрібного кредиту і перспективних напрямів інвестування.
  • 3. Облік і контроль, що передбачає ведення бухгалтерського обліку й складання звітів, регулювання всіх видів платежів, бухгалтерський та операційний контроль.
  • 4. Інші функції, до яких входять планування і реалізація різноманітних фінансових проектів, а саме: виконання фінансових операцій, пов'язаних зі сплатою податків, здійснення перерахувань до пенсійного, страхового і медичного централізованих фондів, реалізація програм з підвищення кваліфікації кадрів тощо.

Процес фінансового менеджменту можна розглядати як послідовність трьох кроків: планування, здійснення плану і контролю за ходом виконання плану. Перш ніж прийняти рішення, менеджер повинен мати всю необхідну для цього інформацію, яку забезпечує бухгалтерський облік.

Господарство вважається платоспроможним, якщо продаж усіх його активів (землі, будівель, техніки, худоби тощо) забезпечує покриття всіх боргів. Прибутковість – це співвідношення між отриманим прибутком і собівартістю реалізованої продукції, а ліквідність – здатність господарства забезпечити достатню кількість необхідних коштів для виконання своїх фінансових зобов'язань. Власний капітал господарства визначається як різниця між загальною сумою активів і пасивів. Таким чином, власний капітал – це сума, яку отримав би власник підприємства при продажу господарства за поточними ринковими цінами, за мінусом усіх своїх зобов'язань (боргів, податків і т. ін.). Загальна сума активів у балансовому звіті завжди має дорівнювати сумі пасивів і власного капіталу.

Звіт про прибутки та збитки показує результати господарської діяльності підприємства за певний період часу, як правило, за рік. При цьому порівнюються грошові надходження й виробничі витрати. У звіті визначається чистий дохід, а також здійснюється коригування грошових надходжень і виробничих витрат з метою приведення їх у відповідність до певного періоду часу, за який розраховується чистий дохід.

У звіті про рух грошових засобів показують інформацію про джерела надходжень цих засобів та їх використання протягом звітного періоду. Основна мета цього звіту – подати інформацію про стан ліквідності господарства. Незважаючи на те, що у звіті про прибутки й збитки може бути зазначена досить велика сума прибутку, це ще не означає, що господарство перебуває у належному фінансовому стані. Саме звіт про рух наявних грошових засобів показує, чи має господарство достатньо коштів для здійснення виробничого процесу, виплати боргів та податків. Особливо він цікавить банки, що фінансують дане сільськогосподарське підприємство.

Метою фінансової звітності є надання повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства.

Виваженої політики в галузі запозичень та форм розрахунків між контрагентами в України надто гостро на сьогодні потребують сільськогосподарські підприємства. Основними кредиторами для фермерських господарств є комерційні банки, кредитні спілки, лізингові компанії. Інші форми, як-то розповсюджені на заході пенсійні фонди, які теж здійснюють активну інвестиційну діяльність, поки що не доступні українським підприємствам. Хоча підприємства, в рамках створення власних пенсійних фондів, можуть акумулювати певну кількість фінансових ресурсів, але дана практика майже не використовується в аграрному секторі.

Проведені науковцями дослідження фінансових ресурсів у аграрному секторі економіки свідчать про те, що важливим напрямом використання бюджетних коштів є фінансування аграрного комплексу, підтримка вітчизняного сільгоспвиробника та охорона земель державної власності. Це підтверджується і тим, що аграрний сектор вважається одним з пріоритетів розвитку держави. Контрольними заходами встановлено непоодинокі випадки використання державних коштів з порушенням чинного законодавства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >